குச்சுயிரி உயிர்க்கல கட்டமைப்பு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

குச்சுயிரி உயிர்க்கலக் கட்டமைப்பு (bacterial cell structure) எளிமையானது. இருந்தபோதிலும் இது நன்கு வளர்ந்த உயிர்க்கல கட்டமைப்பாகும். இதுவே பல்வேறு தனித்தன்மையான உயிரியல் கட்டமைப்புகளுக்கும் அதன் நோயீனித்தன்மைக்கும் காரணமாகிறது. பல கட்டமைப்புக் கூறுபாடுகள் குச்சுயிரிகளுக்கே உரியவை; அவை தொல்லுயிரிகளிலும் அல்லது முழுக்கருவன் உயிரிகளிலும் காணப்படவில்லை. பெரிய உயிரினங்களுடன் ஒப்பிடும்போது குச்சுயிரியின் எளிமையும் அவற்றைச் செய்முறையில் எளிதாகக் கையாள முடிவதாலும் அவற்றின் கலக் கட்டமைப்பை விரிவாக ஆய்வு செய்ய வழிவகுத்தது; இந்த ஆய்வைப் பிற உயிரினங்களுக்குப் பயன்படுத்த முடிந்தது. இதனால், பல உயிர்வேதியியல் நெறிமுறைகள் கண்டறியப்பட்டன.

கல உருவவியல்[தொகு]

குச்சுயிரிகள் பல வகை உருவங்களில் அமைகின்றன.

குச்சுயிரிகளின்ன் மிக அடிப்படையான இயல்பு அவற்றின் கல வடிவமே ஆகும். வகைமை எடுத்துகாட்டுகள் கீழே உள்ளன:

  • வட்டம் அல்லது கோல வடிவம்
  • தண்டு வடிவம்
  • கோளத்துக்கும் தண்டுக்கும் இடையிலான வடிவம்
  • சுருளி வடிவம்
  • நீள்படல வடிவம்

கல வடிவம் பொதுவாக குறிப்பிட்ட குச்சுயிரி இனத்தைச் சார்ந்துள்ளது; ஆனால், வளர்ச்சி சூழ்நிலைமைகளைப் பொறுத்து கல வடிவம் மாற வாய்ப்புள்ளது.

குச்சுயிரிக்கல மாந்தக் கல ஒப்பீடு (இரண்டும் கோளங்களாகக் கருதப்படுகின்றன) :

குச்சுயிரிக் கலம் மாந்தக் கலம் ஒப்பீடு
விட்டம் 1μm 10μm குச்சுயிரி 10 மடங்கு சிறியது.
பரப்பு 3.1μm² 314μm² குச்சுயிரி 100 மடங்கு சிறியது.
பருமன் 0.52μm³ 524μm³ குச்சுயிரி 1000 மடங்கு சிறியது.
பரப்பு-பருமன் விகிதம் 6 0.6 குச்சுயிரி10 மடங்கு பெரியது.