கிளைக்கோஜெனிசிஸ்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

கிளைகோஜெனிஸிஸ்(Glycogenesis) என்பது கிளைகோஜென் உருவாகும் நிகழ்வு ஆகும், இதில் குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகள் கிளைகோஜனை சங்கிலிகளுக்கான சேமிப்பிற்காக சேர்க்கப்படுகின்றன. கோர் சுழற்சியை தொடர்ந்து கல்லீரலின் பின்பகுதியுள்ள ஓய்வு காலங்களில் இந்த செயல்முறை செயல்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் உயர் குளுக்கோஸ் அளவுகளுக்கு பதிலளிப்பதன் மூலம் இன்சுலின் செயல்படுத்துகிறது, உதாரணமாக ஒரு கார்போஹைட்ரேட் கொண்ட உணவுக்குப் பிறகு இந்நிகழ்வு நடைபெருகிறது.

படிநிலைகள்[தொகு]

Glycogenesis.png
  • குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு ஹெக்ஸொகைனேஸ் என்ற நொதியின் மூலம் குளுக்கோஸ்-6-பாஸ்பேட் என மாற்றப்படுகிறது.
  • குளுக்கோஸ் -6-பாஸ்பேட் பாஸ்போகுளுக்கோமீயூட்டேஸ் செயல்பாட்டினால் குளுக்கோஸ்-1-பாஸ்பேட் என மாற்றப்படுகிறது, இது கட்டாய இடைநிலை குளுக்கோஸ்-1,6-பிஸ்பாஸ்பேட் வழியாக செல்கிறது.
  • யுஎஸ்டி-குளுக்கோஸ் பைரோபாஸ்பாரிலேஸ் என்ற நொதி செயலின் மூலம் குளுக்கோஸ் -1-பாஸ்பேட் UDP- குளுக்கோஸாக மாற்றப்படுகிறது. பைரோபாஸ்பேட் உருவாகிறது, இது பின்னர் பைரோபாஸ்பாடேஸ் மூலம் இரண்டு பாஸ்பேட் மூலக்கூறுகளாக நீரோட்டம் அடைகிறது.
  • கிளைகோஜெனின், ஒரு ஒத்த இருபடி , கிளைக்கோஜன் குறைப்பு இறுதியில் நங்கூரமாக உதவுகிறது ஒவ்வொரு துனை அலகு ஒருடைரோசின் எச்சம் உள்ளது. தொடக்கத்தில், கிளைகோஜெனினினால் ஒவ்வொரு டைரோசின் எச்சமும் எட்டு (UDP-glucose) மூலக்கூறுகள் சேர்க்கப்படுகின்றன, α (1 → 4) பிணைப்பை உருவாக்குகின்றன.
  • ஒரு சங்கிலியில் எட்டு குளுக்கோஸ் ஒற்றைப்படீம்முறையில்  உருவாகிறது , கிளைகோஜன் சின்தேஸ் வளரும் கிளைக்கோஜன் சங்கிலியுடன் பிணைப்பை ஏற்படுத்தி மற்றும் கிளைக்கோஜன் சங்கிலி அல்லாத குறைப்பு இறுதியில் குளுக்கோசில் எச்சம் 4 ஹைட்ராக்ஸைல் குழு UDP- குளுக்கோஸ் சேர்க்கிறது.
  • கிளைகோஜென் கிளைடிங் என்ஸைம் (அமிலோ-α (1: 4) → α (1: 6) டிரான்ஜைலோஸ் என்றும் அழைக்கப்படும் கிளைகோஜென் கிளீனிங் என்ஸைம் மூலம் கிளைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன, இது α-1: 6 கிளைகோசைடிக் பிணைப்பு வழியாக முந்தைய பகுதிக்கு சங்கிலியின் முடிவை மாற்றுகிறது. மேலும் α-1: 4 கிளைஸ்கோசிடி அலகுகள் கூடுதலாக  வளரும் கிளைகள் உருவாக்குகிறது.

கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள்[தொகு]

கிளைகோஜெனீசிஸ் ஹார்மோனின் செயல்பாடுகளால் நடைபெருகிறது..

கிளைகோஜென் சின்தேஸ் மற்றும் கிளைகோஜன் பாஸ்போரிலேஸ் ஆகியவற்றின் மாறுபட்ட பாஸ்போரிலேஷன் கட்டுப்பாட்டு முக்கிய வடிவங்களில் ஒன்றாகும். இது ஹார்மோன்  கட்டுப்பாட்டின்கீழ் உள்ள நொதிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, இது பல காரணிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இதுபோன்ற பல கட்டுப்பாடுகளால் பலவிதமான எதிர்மறையான விளைவுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.

எபிநெஃப்ரின் (அட்ரினலின்)[தொகு]

கிளைகோஜென் பாஸ்போரிலேஸ் பாஸ்ஃபோரிலேஷன் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது, அதேசமயத்தில் கிளைகோஜன் சின்தேஸ் செயலை தடைசெய்கிறது.

கிளைகோஜென் பாஸ்போரிலேஸ் அது என்சைம் பாஸ்போலலிஸ் கினேஸ் மூலம்  அதன் குறைவான செயலில் "பி" வடிவில் இருந்து செயலில் ஏ" வடிவத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது, . இந்த பிந்தைய நொதி தன்னை புரத கினேஸ் ஏ மூலம் செயல்படுத்துகிறது மற்றும் பாஸ்போபிரோதீன் பாஸ்பாடெஸ் -1 மூலம் செயலிழக்கப்படுகிறது.

புரோட்டீன் கினேஸ் ஒரு ஹார்மோன் அது அட்ரினலின் மூலம் செயல்படுகிறது. எபினீஃப்ரைன் ஏற்பு புரதத்தில் இணைந்து, அது அடினிலேட் சைக்லேசை செயல்படுத்துகிறது. பிந்தைய நொதி ATP இருந்து சுழல் AMP உருவாவதற்கு காரணமாகிறது; இரண்டு மூலக்கூறு சுழற்சி ஏ எம் பி புரோட்டின் கைநேஸ் ஏ துணை அலகுடன் இணையும்போது பாஸ்பாரிலேட்டாகவும், இதர புரதமாகவும் உடைபடுகிறது.

கிளைகோஜென் பாஸ்போரிலேசிற்கு திரும்பும் போது, குறைவான செயலில் "பி" படிவம், மாற்றத்தக்க மாற்றமின்றி தானாகவே செயல்பட முடியும். 5'AMP ஒரு அலோஸ்டெரிக் செயல்பாட்டாக செயல்படுகிறது, ATP ஏற்கனவே ஒரு பாஸ்போபிரக்டோகைனேஸ் கட்டுப்பாட்டுடன் காணப்படுகிறது, ஆற்றல் கோரிக்கைக்கு பதிலளிப்பதன் மூலம் பாய்மம் விகிதத்தை மாற்ற உதவுகிறது.

எலிநெஃப்ரைன் கிளைகோஜென் பாஸ்போரிலேசை செயல்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் கிளைகோஜன் உருவாக்கத்தையும் தடுக்கிறது. இது கிளைகோஜன் பாஸ்போரிலேசை செயல்படுத்தும் விளைவை அதிகரிக்கிறது. புரதம் கினேஸ் A எனும் அமிலம் போஸோரிலேட்டாக செயல்படுகிறது, இது செயல்பாட்டை குறைக்கிறது. இது ஒத்துழைக்கும் பரஸ்பர கட்டுப்பாடு என்று அறியப்படுகிறது. கிளைகோஜெனீசிஸின் கட்டுப்பாடு பற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்கு கிளைகோலைஸிஸைப் பார்க்கவும்.

இன்சுலின்[தொகு]

பீட்டா அட்ரினெர்ஜிக் ஏற்பி (ஜி-புரோட்டின் இணைந்த வாங்கி) மூலமாக எபினெப்ரினை சமிக்ஞை செய்ய இன்சுலின் ஒரு விரோத விளைவு உண்டுபண்ணுகிறது. இன்சுலின் அதன் வாங்கியை (இன்சுலின் ஏற்பி) பிணைக்கும்போது, அது Akt இன் செயல்பாட்டின்போது (பாஸ்ஃபோரிலேசன்) செயல்படுகிறது, இதனால் இது பாஸ்போடிரோடெரேஸை (PDE) செயல்பட தூண்டுகிறது. PDE பின்னர் சுழல் AMP (cAMP) நடவடிக்கையைத் தடுக்கும் மற்றும் PKA இன் செயலிழக்கச் செய்யும், இது ஹார்மோன் உணர்திறன் லிபஸ் (HSL) டீபாஸ்ஃபோரிலேட்டாக செயலற்ற விளைவை ஏற்படுத்தும், இதனால் லிப்போலிஸிஸ் மற்றும் லிபோஜெனீசிஸ் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறுவதில்லை.

கால்சியம் அயனி[தொகு]

கால்சியம் அயனிகள் அல்லது சுழற்சி AMP (cAMP) இரண்டாம் தூதுவர்களாக செயல்படும். இது எதிர்மறை கட்டுப்பாட்டின் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. கால்சியம் அயனிகள் பாஸ்பாரிலெஸ் கினேஸ் செயல்படுத்துகின்றன. இது கிளைகோஜென் பாஸ்போரிலேசை செயல்படுத்துகிறது மற்றும் கிளைகோஜன் சின்தேஸைத் தடுக்கிறது.

மேலும் பார்க்க[தொகு]

  • கிளைக்கோஜன் பகுப்பு
  • கிளைக்கோஜன் உருவாக்கம்
  • கிளைக்கோஜன் சேமிப்பு நோய்கள்

வெளி இணைப்பு[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கிளைக்கோஜெனிசிஸ்&oldid=3667737" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது