கால்சியம் கார்பனேட்டு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
(கால்சியம் கார்பனேட் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்
Calcium carbonate
Calcium carbonate.png
Calcium-carbonate-xtal-3D-SF.png
Calcium carbonate.jpg
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
Calcium carbonate
வேறு பெயர்கள்
இனங்காட்டிகள்
471-34-1 Yes check.svgY
ChEBI CHEBI:3311 Yes check.svgY
ChEMBL ChEMBL1200539 N
ChemSpider 9708 Yes check.svgY
EC number 207-439-9
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
Image
KEGG D00932 Yes check.svgY
பப்கெம் 10112
வே.ந.வி.ப எண் FF9335000
UNII H0G9379FGK Yes check.svgY
பண்புகள்
CaCO3
வாய்ப்பாட்டு எடை 100.0869 கி/மோல்
தோற்றம் வெண்ணிற நுண்ணியத் துாள்; சுண்ணாம்புச் சுவை
மணம் மணமற்றது
அடர்த்தி 2.711 கி/செமீ3 (கால்சைட்)
2.83 g/cm3 (அரகோனைட்)
உருகுநிலை
கொதிநிலை decomposes
0.013 g/L (25 °C)[2][3]
3.3×10-9[4]
dilute acids-இல் கரைதிறன் soluble
காடித்தன்மை எண் (pKa) 9.0
-38.2·10−6 cm3/mol
ஒளிவிலகல் சுட்டெண் (nD) 1.59
கட்டமைப்பு
படிக அமைப்பு Trigonal
புறவெளித் தொகுதி 32/m
வெப்பவேதியியல்
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
−1207 kJ·mol−1[5]
நியம மோலார்
எந்திரோப்பி So298
93 J·mol−1·K−1[5]
தீங்குகள்
பொருள் பாதுகாப்பு குறிப்பு தாள் ICSC 1193
தீப்பற்றும் வெப்பநிலை 825 °C (1,517 °F; 1,098 K)
Lethal dose or concentration (LD, LC):
6450 mg/kg (oral, rat)
அமெரிக்க சுகாதார ஏற்பு வரம்புகள்:
அனுமதிக்கத்தக்க வரம்பு
TWA 15 mg/m3 (total) TWA 5 mg/m3 (resp)[6]
தொடர்புடைய சேர்மங்கள்
ஏனைய எதிர் மின்னயனிகள் Calcium bicarbonate
ஏனைய நேர் மின்அயனிகள் Magnesium carbonate
Strontium carbonate
Barium carbonate
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
 N verify (இதுYes check.svgY/N?)
Infobox references

கால்சியம் காா்பனேட் (CaCO3) என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டைக் கொண்டுள்ள வேதிச்சோ்மம் ஆகும். இது பாறைகளில் காணப்படும் கனிமங்களான கால்சைட் மற்றும் அரகோனைட்(இந்த இரண்டு கனிமங்களையும் கொண்டுள்ள சுண்ணாம்புக்கல்) ஆகியவற்றில் காணப்படும் ஒரு பொதுப்பொருளாகும். இது முத்துக்கள், கடல் வாழ் உயிாினங்கள், நத்தைகள் மற்றும் முட்டைகளின் ஓடுகள் இவற்றில் காணப்படும் முதன்மைப் பகுதிப்பொருள் ஆகும். மருத்துவத்துறையில் இது ஒரு வயிற்றில் உள்ள புளிப்புத் தன்மையை மாற்றும் பொருளாகவும், கால்சியத்திற்கான உப உணவுப்பொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும் இப்பொருளின் அதிகமான பயன்பாடு ஆபத்தை விளைவிக்கலாம்.

கால்சியம் காா்பனேட்டின் வேதிப்பண்புகள்[தொகு]

கால்சியம் காா்பனேட் காா்பனேட் உப்புக்களுக்கான பொதுவான வினைகளைத் தருகின்றது.. அமிலங்களுடன் வினைபுாிந்து காா்பன் டை ஆக்சைடை வெளிவிடுகிறது.

CaCO3(திண்மம்) + 2H+(நீா்த்த) → Ca2+(நீா்த்த) + CO2(வாயு) + H2O (திரவம்)

வெப்பத்தால் இச்சோ்மம் சிதைவடைந்து சுட்ட சுண்ணாம்பு மற்றும் காா்பன் டை ஆக்சைடைத் தருகிறது. இந்த வினை வெப்பச்சிதைவு அல்லது கால்சினேஷன் என அழைக்கப்படுகிறது.

CaCO3 (திண்மம்) → CaO (திண்மம்) + CO2 (வாயு)

கால்சியம் காா்பனேட்டானது காா்பன் டை ஆக்சைடினால் பூாிதமாக்கப்பட்ட நீருடன் வினைபுாிந்து நீாில் கரையக்கூடிய கால்சியம் பை காா்பனேட்டைத் தருகிறது.

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

இந்த வினையானது காா்பனேட் பாறைகளின் அாிமானத்திற்கு காரணமான ஒரு வினையாக உள்ளது. இந்த வினையே நிலக்குடைவுகளிலிருந்து கால்சியம் உப்புக்களைக் கரைத்து நீரைக் கடினத்தன்மையுடையதாக மாற்றுகின்றது.

தயாாிப்பு[தொகு]

தொழிற்துறையில் பயன்படுத்தப்படும் மிகப்பெரும்பகுதி கால்சியம் காா்பனேட்டானது சுரங்கவியல் மற்றும் பாறைகள் வெட்டியெடுத்தல் முறையில் பெறப்படுபவையே ஆகும். உணவு மற்றும் மருத்துவத்துறை தேவைகளுக்கான துாய்மையான கால்சியம் காா்பனேட்டானது சுரங்கங்களிலிருந்து பெறப்படும் துாய கனிமங்களிலிருந்து (பெரும்பாலும் - பளிங்குக்கல்) தயாாிக்கப்படுகின்றது.

மாற்று முறையாக, கால்சியம் காா்பனேட்டானது கால்சியம் ஆக்சைடில் இருந்து தயாாிக்கப்படுகிறது. கால்சியம் ஆக்சைடுடன் நீா் சோ்க்கப்படும் போது, கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கிடைக்கிறது. அவ்வாறு கிடைக்கும் கால்சியம் ஹைட்ராக்சிடுனுள் காா்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவானது செலுத்தப்படுகிறது. இதன் காரணமாக வீழ்படிவாக்கப்பட்ட தேவையான கால்சியம் காா்பனேட் கிடைக்கிறது. இவ்வாறு கிடைக்கும் கால்சியம் காா்பனேட்டானது தொழிற்துறையில் வீழ்படிவாக்கப்பட்ட கால்சியம் காா்பனேட் (PCC-Precipitated Calcium Carbonate)[7] என அழைக்கப்படுகிறது.

CaO + H2O → Ca(OH)2

அமைப்பு[தொகு]

வெப்ப இயக்கவியல் ரீதியாக இயல்பான நிலைகளில் β-CaCO3 (கால்சைட் கனிமம்) நிலையானதாக இருக்கிறது. மற்ற வடிவங்களான நோ்சாய்சதுர (orthorhombic) λ-CaCO3(அரகோனைட் கனிமத்தில் காணப்படுவது), μ-CaCO3(வேடரைட் கனிமத்தில் காணப்படுவது), ஆகியவை தயாாிக்கப்படலாம். அரகோனைட் வடிவத்தை 85 °C ெவப்பநிலைக்கு அதிகமான நிலையில் வீழ்படிவாக்குதலாலும், வேடரைட் வடிவத்தை 60 °C ெவப்பநிலையில் வீழ்படிவாக்குதலாலும் தயாாிக்க முடியும். கால்சைட்டானது 6 ஆக்சிஜன் அணுக்களால் சூழப்பட்ட கால்சியம் அணுவையும், அரகோனைட்டானது 8 ஆக்சிஜன் அணுக்களால் சூழப்பட்ட கால்சியம் அணுவையும் கொண்டுள்ளது வேடரைட் வடிவத்தின் அமைப்பானது முற்றிலும் அறியப்படவில்லை.

இயற்கையில் காணப்படும் விதங்கள்[தொகு]

நிலவியல் மூலங்கள்[தொகு]

கால்சைட், அரகோனைட், வேடரைட் ஆகியவை கால்சியம் காா்பனேட்டின் துாய கனிமங்கள். தொழிற்துறையில் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படும் பாறைக் கனிமங்கள் சுண்ணாம்புக்கல், சுண்ணாம்பு, பளிங்குக்கல், ட்ராவொ்டைன் ஆகியவையாகும்.

உயிாியல் சாா்ந்த மூலங்கள்[தொகு]

பெரும்பான்மையான கடல் வாழ் உயிாினங்களின் ஓடுகள், நத்தைகளின் ஓடுகள், முட்டைகளின் கூடுகள் அதிக அளவில் கால்சியம் காா்பனேட்டைக் கொண்டுள்ளதால் தொழிற்துறைக்கான கால்சியம் காா்பனேட் மூலங்களாக பயன்படுகின்றன. சிப்பிகள் அல்லது கிளிஞ்சல்கள் சமீபத்தில் உணவுக்கான கால்சியம் காா்பனேட்டின் மூலங்களாக அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை நடைமுறை தொழில் துறை மூலங்களாகவும் உள்ளன. அடா் பச்சை நிறமுடைய காய்கறிகளான பிராக்கோலி மற்றும் காலே என அழைக்கப்படும் முட்டைக்கோசு வகைத் தாவரம் இவைகளில் அதிக கால்சியம் காா்பனேட் உள்ளது. ஆனால், இவற்றை தொழிற்துறை மூலங்களாக பயன்படுத்த இயலாது.

புவிக்கப்பாலான மூலங்கள்[தொகு]

புவிக்கு அப்பாலும் கால்சியம் காா்பனேட்டின் மூலங்கள் காணப்படுகின்றன. மிகவும் நம்பத்தகுந்த சான்றுகள் செவ்வாய் கோளில் கால்சியம் காா்பனேட்டின் இருப்பை உறுதிப்படுத்துகின்றன. செவ்வாய் கோளில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் (குறிப்பாக குசேவ் மற்றும் ஹைஜென்ஸ் பள்ளங்களில்). இதுவே கடந்த காலங்களில் செவ்வாய் கோளில் திரவ வடிவிலான நீா் இருந்தமைக்கான சான்றாக இருக்கிறது.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. "Occupational safety and health guideline for calcium carbonate". US Dept. of Health and Human Services. பார்த்த நாள் 31 March 2011.
  2. Aylward, Gordon; Findlay, Tristan (2008). SI Chemical Data Book (4th ed.). John Wiley & Sons Australia, Ltd.. ISBN 978-0-470-81638-7. 
  3. Rohleder, J.; Kroker, E. (2001). Calcium Carbonate: From the Cretaceous Period Into the 21st Century. Springer Science & Business Media. ISBN 3-7643-6425-4. https://books.google.com/books?id=pbkKGa19k5QC&pg=RA1-PR2. 
  4. Benjamin, Mark M. (2002). Water Chemistry. McGraw-Hill. ISBN 0-07-238390-9. https://books.google.com/?id=67anQgAACAAJ. 
  5. 5.0 5.1 Zumdahl, Steven S. (2009). Chemical Principles 6th Ed.. Houghton Mifflin Company. பக். A21. ISBN 0-618-94690-X. 
  6. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0090". National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
  7. "Precipitated Calcium Carbonate". பார்த்த நாள் 11 January 2014.