கார்போவைதரேட் அசிட்டைலேற்ற வினை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

கரிம வேதியியலில் கார்போவைதரேட் அசிட்டைலேற்றம் (carbohydrate acetalisation) என்பது பாதுகாப்புக் குழு ஒன்றை வழங்கக்கூடிய மிகவும் மதிப்பு மிக்க ஓர் கரிம வேதி வினையாகும். உதாரணமாக இங்கு தரப்பட்டுள்ள அசிட்டைலேற்ற வினையில் அரபுச் சக்கரை என்றழைக்கப்படும் டி-ரைபோசு 1 அசிட்டைலேற்றியான அசிட்டோன் அல்லது 2,2-இருமீத்தாக்சிபுரோப்பேன் முன்னிலையில் வெப்பவியக்க ஆற்றல் கட்டுப்பாட்டு வினையின் விளைவாக பெந்தோசு 2 ஐக் கொடுக்கிறது. இரண்டாவதாகக் கூறப்பட்டுள்ள அசிட்டைலேற்றி 2,2 இருமீத்தாக்சிபுரோப்பேன் தானே ஒரு அசிட்டால் என்பதால் உண்மையில் இவ்வினை ஒரு குறுக்கு அசிட்டைலேற்ற வினையாகும்.

Carbohydrateacetalisation.png

2- மீத்தாக்சிபுரோபேன் அசிட்டைலேற்றியாக செயல்படுவதால் இயக்க ஆற்றல் வினையைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. டி-ரைபோசு தானே ஒரு எமிஅசிட்டால் என்பதால் பைரனோசு 3 உடன் சமநிலை கொள்கிறது. நீர்த்த கரைசலில் ரைபோசு 75 சதவீதம் பைரனோசும் 25 சதவீதம் பீயூரனோசும் மற்றும் வேறுபட்ட அசிட்டால் 4 உம் உருவாகின்றன.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  • Preparative Carbohydrate Chemistry Calinaud, P.; Gelas, J. in . Hanessian, S. Ed. Marcel Dekker, Inc.: New York, 1997. ISBN 0-8247-9802-3