உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

கசுரோ வடானபே

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
குறுங்கோள்கள் கண்டுபிடிப்பு: 669
3867 சிரேதோகோ [1] ஏப்பிரல் 16, 1988
3915 புகுழ்சிமா [1] ஆகத்து 15, 1988
4042 ஓகோத்சுக் [2] ஜனவரி 15, 1989
4126 மாழ்சு [2] ஜனவரி 19, 1988
4263 அபாழ்சிறி [1] செப்டம்பர் 7, 1989
4459 நுசாமைபாழ்சி [3] ஜனவரி 30, 1990
4460 பிகோரோ [2] பிப்ரவரி 28, 1990
4491 ஒதாரு [2] செப்டம்பர் 7, 1988
4497 தகூச்சி [2] ஜனவரி 4, 1989
4508 தகாத்சுகி [2] மார்ச் 27, 1990
4547 மசாசூசட்சு [2] மே 16, 1990
4557 மிகா [1] திசம்பர் 14, 1987
4584 அகான் [3] மார்ச்சு 16, 1990
4585 ஐனோனை [2] மே 16, 1990
4607 சீலாந்ந்துபார்ம் [2] நவம்பர் 25, 1987
4613 மமோரு ஜூலை 22, 1990
4641 அயாகோ [2] ஆகத்து 30, 1990
4644 அவுமு [4] செப்டம்பர் 16, 1990
4645 தெந்தைகோயோ [5] செப்டம்பர் 16, 1990
4676 உவேதாசீஜி [5] செப்டம்பர் 16, 1990
4677 கிரோழ்சி [4] செப்டம்பர் 26, 1990
4712 இவைசூமி [2] ஆகத்து 25, 1989
4714 தோயோகிரோ [5] செப்டம்பர் 29, 1989
4718 அராகி [5] நவம்பர் 13, 1990
4743 கிகூச்சி [5] பிப்ரவரி 16, 1988
4746 தோய் [4] அக்தோபர் 9, 1989
4750 முகாய் [5] திசம்பர் 15, 1990
4771 கயாழ்சி [1] செப்டம்பர் 7, 1989
4773 கயாகாவா [2] நவம்பர் 17, 1989
4795கிகாரா [4] பிப்ரவரி 7, 1989
4839 தாய்செத்சுசான் [2] ஆகத்து 25, 1989
4845 சுபெத்சு [2] மார்ச்சு 5, 1991
4905 கிரோமி [4] மே 15, 1991
4971 கோழ்சினோகிரோபா [5] ஜனவரி 30, 1989
4973 சோவா [2] மார்ச்சு 18, 1990
4975 தோக்மோதோ [5] செப்டம்பர் 16, 1990
4976 சவ்க்கியோங்சோல் ஆகத்து 9, 1991
5059 சரோமா [2] ஜனவரி 11, 1988
5064 தன்சோசுரு [3] மார்ச்சு 16, 1990
5069 தொகீதாய் ஆகத்து 16, 1991
5117 மொகோதோயாமா [2] ஏப்பிரல் l 8, 1988
5121 நுமாசாவா [1] ஜனவரி 15, 1989
5174 ஒகூகி [1] ஏப்பிரல் 16, 1988
5180 ஓக்னோ [5] ஏப்பிரல் 6, 1989
5187 தோமோன் [2] அக்தோபர் 15, 1990
5192 யாபுகி [5] பிப்ரவரி 4, 1991
5213தகாகாழ்சி [2] மார்ச்சு 18, 1990
5214 ஓசொரா [4] நவம்பர் 13, 1990
5215 சுரூய் [3] ஜனவரி 9, 1991
5291 யூக்கோ [3] திசம்பர் 20, 1990
5293 எந்தென்ககமா [3] ஜனவரி 23, 1991
5294 ஒன்னேதோ [2] பிப்ரவரி 3, 1991
5331 எரிமோமிசாகி [2] ஜனவரி 27, 1990
(5356) 1991 FF1 [2] மார்ச்சு 21, 1991
5357 Sekiguchi [5] மார்ச்சு 2, 1992
5372 பிக்கி [2] நவம்பர் 29, 1987
5374 ஓகுதோசேi [1] ஜனவரி 4, 1989
5404 உவேமுரா [2] மார்ச்சு 15, 1991
5474 கிங்காசென் [5] திசம்பர் 3, 1988
5481 கியூச்சி [2] பிப்ரவரி 15, 1990
5557 சிமிகெப்புகோ [2] பிப்ரவரி 7, 1989
5580 சரிதாகே [2] செப்டம்பர் 10, 1988
5603 இரவுசுதாகே [2] பிப்ரவரி 5, 1992
5631 செகிகோகுதவுகே [2] மார்ச்சு 20, 1993
(5648) 1990 VU1 [2] நவம்பர் 11, 1990
5679 அத்சுகாதவு [2] நவம்பர் 2, 1989
5686 சியோனவுரா [3] திசம்பர் 20, 1990
5692 சிராவோ [2] மார்ச்சு 23, 1992
5734 நோகுச்சி [2] ஜனவரி 15, 1989
5750 கந்த்தாய் [4] ஏப்பிரல் 11, 1991
5753 யோழ்சிதாத்தாகிகோ [2] மார்ச்சு 4, 1992
5847 வாகியா [2] திசம்பர் 18, 1989
5848 கருதோரிகோ [3] ஜனவரி 30, 1990
5850மசாகாரு [2] திசம்பர் 8, 1990
5868 ஓக்தா [2] அக்தோபர் 13, 1988
5875 குகா [2] திசம்பர் 5, 1989
5970 ஒக்தோகிரிகவுயேன் மே 13, 1991
5975 ஒதாகேமயூமி [2] செப்டம்பர் 21, 1992
5978 கமினோகுனி [2] நவம்பர் 16, 1992
6020 மியாமோதோ [2] செப்டம்பர் 30, 1991
6022 யூரோ [2] அக்தோபர் 26, 1992
6023 சுயாழ்சிமா [2] அக்தோபர் 26, 1992
6049 தோதா [4] நவம்பர் 2, 1991
6052 யூனிச்சி [2] பிப்ரவரி 9, 1992
6091மித்சுரு [2] பிப்ரவரி 28, 1990
6093 மகோதோ [2] ஆகத்து 30, 1990
6097 கோயிழ்சிகவா [2] அக்தோபர் 29, 1991
6098 முதோயங்கியூ [3] அக்தோபர் 31, 1991
6104 தகாவோ [2] ஏப்பிரல் 16, 1993
6140குபோகவா [2] ஜனவரி 6, 1992
6144 கோந்தோயிரோ [2] மார்ச்சு 14, 1994
6193 மனாபே [2] ஆகத்து 18, 1990
6195 நுகாரியா [2] நவம்பர் 13, 1990
6200 கசினோகே [2] ஏப்பிரல் 16, 1993
6201இச்சிரோழ்சிமிசூ [2] ஏப்பிரல் 16, 1993
6208 வகாதா [2] திசம்பர் 3, 1988
6210 குன்சியோப் [3] ஜனவரி 14, 1991
6246கொமரோதோரு [5] நவம்பர் 13, 1990
6247 அமனோகவா [2] நவம்பர் 21, 1990
6274 தாய்சாபுரோ [2] மார்ச்சு 23, 1992
6323கரோயி [2] பிப்ரவரி 14, 1991
6330 கோயென் [2] மார்ச்சு 23, 1992
6337 சியோதா [2] அக்தோபர் 26, 1992
6338இசாவோசாதோ [2] அக்தோபர் 26, 1992
6340 காத்மண்டு [2] அக்தோபர் 15, 1993
6345 கிதேயோ [2] ஜனவரி 5, 1994
6381 தொயாமா [5] பிப்ரவரி 21, 1988
6389 ஒகாவா [2] ஜனவரி 21, 1990
6390 கிராபாயாழ்சி [2] ஜனவரி 26, 1990
6408 சாய்சோ [2] அக்தோபர் 28, 1992
6412 காய்பூ [2] அக்தோபர் 15, 1993
6413 இயே [2] அக்தோபர் 15, 1993
6424 ஆந்தோ [2] மார்ச்சு 14, 1994
6459 கிதேசன் [2] அக்தோபர் 28, 1992
6463 இசோதா [2] ஜனவரி 13, 1994
6496 கசுகோ [2] அக்தோபர் 19, 1992
6498 கோ [2] அக்தோபர் 26, 1992
6500 கோதைரா [2] மார்ச்சு 15, 1993
6526 மதோகவா [2] அக்தோபர் 1, 1992
6558நோரிசுகி [2] ஏப்பிரல் 14, 1991
6562 தகோயாகி [1] நவம்பர் 9, 1991
6565 இரீயி [2] மார்ச்சு 23, 1992
6567 சிகேமாசா [2] நவம்பர் 16, 1992
6570 தொமோகிரோ [2] மே 6, 1994
6599 சுகோ [2] ஆகத்து 8, 1988
6607 மாத்சுழ்சிமா [2] அக்தோபர் 29, 1991
6637இனவுயே [2] திசம்பர் 3, 1988
6644 யுகாகு [4] ஜனவரி 5, 1991
6650 மொரிமோதோ [2] செப்டம்பர் 7, 1991
6656 யோகோதா [2] மார்ச்சு 23, 1992
6658 அகிராபே [2] நவம்பர் 18, 1992
6669 ஓபி [2] மே 5, 1994
6707 சிகேரு [1] நவம்பர் 13, 1988
6722 புனிச்சி [2] ஜனவரி 23, 1991
6737ஒகாபாயாழ்சி [2] மார்ச்சு 15, 1993
6738 தானபே [2] மார்ச்சு 20, 1993
6741 இலியூவான் [2] மார்ச்சு 31, 1994
6742 பியாந்தெபீ [2] ஏப்பிரல் 8, 1994
6743 இலியூ [2] ஏப்பிரல் 8, 1994
6744 கொமொதா [2] மே 6, 1994
6745 நிழ்சியாமா [2] மே 7, 1994
6778 தொசாங்கொதோ [4] அக்தோபர் 4, 1989
6832 கவாபட்டா [2] மார்ச்சு 23, 1992
6867 குவானோ [2] மார்ச்சு 28, 1992
6869 புனாதா [2] மே 2, 1992
6873 தசாகா [2] ஏப்பிரல் 21, 1993
6878 இசாமு [2] அக்தோபர் 2, 1994
6905 மியாசாகி [2] அக்தோபர் 15, 1990
6908 குனிமொதோ [2] நவம்பர் 24, 1990
6913 யுகாவா [2] அக்தோபர் 31, 1991
6919 தொமொநாகா [2] ஏப்பிரல் 16, 1993
6920எசாக்கி [2] மே 14, 1993
6924புகுய் [2] அக்தோபர் 8, 1993
6927 தொனேகவா [2] அக்தோபர் 2, 1994
6931 கெஞ்சாபுரோ [2] நவம்பர் 4, 1994
6964 குனிகிகோ [2] அக்தோபர் 15, 1990
6978 கிரோநாகா [2] செப்டம்பர் 12, 1993
6979 சிகேபியூமி [2] செப்டம்பர் 12, 1993
6980 கியூசகாமோதோ [2] செப்டம்பர் 16, 1993
7035 கோமி [2] ஜனவரி 28, 1995
7122 இவசாகி [2] மார்ச்சு 12, 1989
7128 மிசாவா [2] செப்டம்பர் 30, 1991
7133 கசாகரா [2] அக்தோபர் 15, 1993
7176 குனியி [2] செப்டம்பர் 23, 1992
7186 தோமொயோகா [2] திசம்பர் 26, 1991
7188 யோழ்சீ [2] செப்டம்பர் 23, 1992
7189 குனிகோ [2] செப்டம்பர் 28, 1992
7192 சீலெதெசுபாசே [2] செப்டம்பர் 12, 1993
7193 யமாவோகா [2] செப்டம்பர் 19, 1993
7241குரோதா [2] நவம்பர் 11, 1990
7242 ஓக்யுதோ [2] நவம்பர் 11, 1990
(21117) 1992 SB13 [2] செப்டம்பர் 30, 1992
(21120) 1992 WP [2] நவம்பர் 16, 1992
(21121) 1992 WV [2] நவம்பர் 16, 1992
(21161) 1993 TR1 [2] அக்தோபர் 15, 1993
(21182) 1994 EC2 [2] மார்ச்சு 12, 1994
(21187) 1994 FY [2] மார்ச்சு 31, 1994
(21188) 1994 GN [2] ஏப்பிரல் 5, 1994
(21237) 1995 WF5 [2] நவம்பர் 18, 1995
(21292) 1996 VQ8 [2] நவம்பர் 7, 1996
(21293) 1996 VS8 [2] நவம்பர் 7, 1996
(21294) 1996 VZ8 [2] நவம்பர் 7, 1996
(22346) 1992 SY12 [1] செப்டம்பர் 28, 1992
(22347) 1992 SE13 [2] செப்டம்பர் 30, 1992
(22351) 1992 UT2 [2] அக்தோபர் 19, 1992
(22352) 1992 UP3 [2] அக்தோபர் 26, 1992
(22355) 1992 WD1 [2] நவம்பர் 16, 1992
(22394) 1994 TO [2] அக்தோபர் 2, 1994
(22395) 1994 TD3 [2] அக்தோபர் 2, 1994
(22397) 1994 VV2 [2] நவம்பர் 4, 1994
(22409) 1995 SU3 [2] செப்டம்பர் 20, 1995
(22416) 1995 UC47 [2] அக்தோபர் 28, 1995
(22453) 1996 VC9 [2] நவம்பர் 7, 1996
(22480) 1997 GU3 [2] ஏப்பிரல் 3, 1997
(23448) 1988 BG [3] ஜனவரி 18, 1988
(23465) 1989 UA1 [1] அக்தோபர் 24, 1989
(23471) 1990 TH3 [2] அக்தோபர் 15, 1990
(23475) 1990 VM2 [2] நவம்பர் 13, 1990
(23495) 1991 UQ1 [4] அக்தோபர் 29, 1991
(23524) 1993 BF3 [2] ஜனவரி 23, 1993
(23543) 1993 UK [2] அக்தோபர் 16, 1993
(23562) 1994 TR1 [2] அக்தோபர் 2, 1994
(23662) 1997 ES17 [2] மார்ச்சு 3, 1997
(23676) 1997 GR25 [2] ஏப்பிரல் 4, 1997
(24673) 1989 SB1 [2] செப்டம்பர் 28, 1989
(24726) 1991 VY [4] நவம்பர் 2, 1991
(24753) 1992 UU5 [2] அக்தோபர் 28, 1992
(24757) 1992 VN [1] நவம்பர் 1, 1992
(24808) 1994 TN1 [2] அக்தோபர் 2, 1994
(24816) 1994 VU6 [2] நவம்பர் 1, 1994
(24825) 1995 QB2 [2] ஆகத்து 21, 1995
(24830) 1995 ST3 [2] செப்டம்பர் 20, 1995
(24841) 1995 UY8 [2] அக்தோபர் 30, 1995
(24844) 1995 VM1 [2] நவம்பர் 15, 1995
24911கோயிமாழ்சிகெமி [2] பிப்ரவரி 27, 1997
24919 தேருயோழ்சி [2] மார்ச்சு 3, 1997
(24960) 1997 TV17 [2] அக்தோபர் 6, 1997
(26104) 1990 VV1 [2] நவம்பர் 11, 1990
(26171) 1996 BY2 [2] ஜனவரி 17, 1996
(26213) 1997 UV8 [2] அக்தோபர் 25, 1997
(26828) 1989 WZ1 [2] நவம்பர் 29, 1989
(26852) 1992 UK2 [2] அக்தோபர் 19, 1992
(26855) 1992 WN1 [2] நவம்பர் 17, 1992
(26886) 1994 TJ2 [2] அக்தோபர் 2, 1994
(27749) 1991 BJ2 [2] ஜனவரி 23, 1991
(27787) 1992 UO6 [2] அக்தோபர் 28, 1992
(27809) 1993 HS1 [2] ஏப்பிரல் 20, 1993
(27815) 1993 SA1 [2] செப்டம்பர் 16, 1993
(27816) 1993 TH2 [2] அக்தோபர் 15, 1993
(27844) 1994 TG1 [2] அக்தோபர் 2, 1994
(27861) 1995 BL4 [2] ஜனவரி 28, 1995
(27882) 1996 EJ1 [2] மார்ச்சு 10, 1996
(27887) 1996 GU1 [2] ஏப்பிரல் 12, 1996
(27920) 1996 VV8 [2] நவம்பர் 7, 1996
(29144) 1988 FB [3] மார்ச்சு 16, 1988
(29159) 1989 GB [5] ஏப்பிரல் 2, 1989
(29167) 1989 WC2 [2] நவம்பர் 29, 1989
(29251) 1992 UH4 [2] அக்தோபர் 26, 1992
(29299) 1993 TW1 [2] அக்தோபர் 15, 1993
29374 Kazumitsu [2] ஏப்பிரல் 13, 1996
(29408) 1996 VJ5 [2] நவம்பர் 3, 1996
(29474) 1997 UT8 [2] அக்தோபர் 25, 1997
(30805) 1989 UO2 [2] அக்தோபர் 21, 1989
(30886) 1992 WJ1 [2] நவம்பர் 17, 1992
(30924) 1993 RC2 [2] செப்டம்பர் 15, 1993
(30925) 1993 RD2 [2] செப்டம்பர் 15, 1993
(30943) 1994 ED2 [2] மார்ச்சு 12, 1994
(30944) 1994 GD1 [2] ஏப்பிரல் 8, 1994
(32815) 1991 GK1 [2] ஏப்பிரல் 14, 1991
(32854) 1992 SC13 [2] செப்டம்பர் 30, 1992
(32909) 1994 TS [2] அக்தோபர் 2, 1994
(32919) 1995 CJ1 [2] பிப்ரவரி 3, 1995
(33008) 1997 EU17 [2] மார்ச்சு 3, 1997
(33059) 1997 VS [2] நவம்பர் 1, 1997
(35141) 1992 SH1 [2] செப்டம்பர் 23, 1992
(35143) 1992 UF1 [1] அக்தோபர் 19, 1992
(35169) 1993 SP2 [2] செப்டம்பர் 19, 1993
(35170) 1993 TM [2] அக்தோபர் 8, 1993
(35171) 1993 TF1 [2] அக்தோபர் 15, 1993
(35172) 1993 TA3 [2] அக்தோபர் 11, 1993
(35231) 1995 GH7 [2] ஏப்பிரல் 4, 1995
(35298) 1996 VH5 [2] நவம்பர் 3, 1996
(35299) 1996 VK8 [2] நவம்பர் 7, 1996
(35343) 1997 GV36 [2] ஏப்பிரல் 3, 1997
(37565) 1988 VL3 [5] நவம்பர் 3, 1988
(37586) 1991 BP2 [3] ஜனவரி 23, 1991
(37625) 1993 SR1 [2] செப்டம்பர் 16, 1993
(37626) 1993 SG2 [2] செப்டம்பர் 19, 1993
(37669) 1994 TH1 [2] அக்தோபர் 2, 1994
(37693) 1995 VQ1 [2] நவம்பர் 15, 1995
(37764) 1997 GT3 [2] ஏப்பிரல் 2, 1997
(39703) 1996 TD13 [2] அக்தோபர் 14, 1996
(39723) 1996 VJ8 [2] நவம்பர் 7, 1996
(42527) 1994 TO2 [2] அக்தோபர் 2, 1994
(43851) 1993 TL1 [2] அக்தோபர் 15, 1993
(43870) 1994 TX [2] அக்தோபர் 2, 1994
(43899) 1995 VH1 [2] நவம்பர் 15, 1995
(43926) 1996 EL1 [2] மார்ச்சு 10, 1996
(46588) 1992 WR [2] நவம்பர் 16, 1992
(46589) 1992 WU [2] நவம்பர் 16, 1992
(46590) 1992 WP1 [2] நவம்பர் 17, 1992
(46608) 1993 RA2 [2] செப்டம்பர் 12, 1993
(46609) 1993 SQ1 [2] செப்டம்பர் 16, 1993
46610 Bésixdouze [2] அக்தோபர் 15, 1993
(46631) 1994 TQ3 [2] அக்தோபர் 5, 1994
(46634) 1994 VR2 [2] நவம்பர் 1, 1994
(46649) 1995 SN4 [2] செப்டம்பர் 20, 1995
(48433) 1989 US1 [4] அக்தோபர் 29, 1989
(48448) 1990 WR2 [2] நவம்பர் 21, 1990
(48590) 1994 TY2 [2] அக்தோபர் 2, 1994
(48591) 1994 TB3 [2] அக்தோபர் 2, 1994
(48635) 1995 SU52 [2] செப்டம்பர் 20, 1995
(48680) 1996 BU [2] ஜனவரி 17, 1996
(48686) 1996 EM1 [2] மார்ச்சு 10, 1996
(48739) 1997 EV17 [2] மார்ச்சு 3, 1997
(48748) 1997 GV3 [2] ஏப்பிரல் 3, 1997
(48802) 1997 UU8 [2] அக்தோபர் 25, 1997
(52345) 1993 FG1 [2] மார்ச்சு 20, 1993
(52382) 1993 HE1 [2] ஏப்பிரல் 16, 1993
(52402) 1993 TL [2] அக்தோபர் 8, 1993
(52443) 1994 TW [2] அக்தோபர் 2, 1994
(52444) 1994 TQ2 [2] அக்தோபர் 2, 1994
(55791) 1993 SA2 [2] செப்டம்பர் 19, 1993
(58181) 1991 CG1 [2] பிப்ரவரி 7, 1991
(58261) 1993 SD1 [2] செப்டம்பர் 16, 1993
(58262) 1993 ST2 [2] செப்டம்பர் 19, 1993
(58374) 1995 SF5 [2] செப்டம்பர் 20, 1995
(58485) 1996 TH13 [2] அக்தோபர் 14, 1996
(58540) 1997 ET17 [2] மார்ச்சு 3, 1997
(58541) 1997 EA18 [2] மார்ச்சு 3, 1997
(58625) 1997 VE2 [2] நவம்பர் 1, 1997
(65776) 1995 SW3 [2] செப்டம்பர் 20, 1995
(65786) 1995 UV8 [2] அக்தோபர் 28, 1995
(65791) 1995 UE45 [2] அக்தோபர் 28, 1995
(69270) 1989 BB [2] ஜனவரி 29, 1989
(69371) 1994 TA1 [2] அக்தோபர் 2, 1994
(73705) 1991 UR2 [4] அக்தோபர் 31, 1991
(73781) 1994 TW2 [2] அக்தோபர் 2, 1994
(73807) 1995 SZ29 [2] செப்டம்பர் 22, 1995
(79249) 1994 TL [2] அக்தோபர் 2, 1994
(85178) 1990 TQ [2] அக்தோபர் 10, 1990
(85295) 1994 TY [2] அக்தோபர் 2, 1994
(90935) 1997 TW17 [2] அக்தோபர் 6, 1997
(96221) 1993 TC2 [2] அக்தோபர் 15, 1993
(100083) 1992 SA13 [2] செப்டம்பர் 30, 1992
(100139) 1993 TS [2] அக்தோபர் 11, 1993
(100272) 1994 VX6 [2] நவம்பர் 1, 1994
(100557) 1997 GW3 [2] ஏப்பிரல் l 3, 1997
(100637) 1997 VF2 [2] நவம்பர் 1, 1997
(100644) 1997 VV6 [2] நவம்பர் 1, 1997
(120506) 1993 TO1 [2] அக்தோபர் 15, 1993
(129454) 1991 UQ2[4] அக்தோபர் 31, 1991
(162072) 1997 TT17[2] அக்தோபர் 30, 2006
 1. 1 மசாயுகி யானையுடன்
 2. 2 கின் எண்டேட்டுடன்
 3. 3 மசனோரி மாட்சுயாமாவுடன்
 4. 4 அத்சுசி தக்காசியுடன்
 5. 5 தேத்சுயா பியூஜீயுடன்

கசூரோ வாட்டனபே (Kazuro Watanabe) (|渡辺 和郎|Watanabe Kazurō|பிறப்பு மே 1, 1955) ஒரு பயில்நிலை யப்பானிய வானியலாளர் ஆவார். இவர் யப்பானில் உள்ள கோக்கைதோவில் பிறந்தார். இவர் யப்பான் வானியல் கழகத்தின் உறுப்பினரும் கீழை வானியல் கழகத்தின் உறுப்பினரும் ஆவார் .

பதிப்புகள் மற்றும் இளநிலை ஆராய்ச்சியாளர்கள் உதவியுடன், இவர் ஐநூறுக்கும் மேல் சிறுகோள்களைக் கண்டுபிடித்துள்ளார்.[1]. இவர் குறுங்கோள் வேட்டுவர் (小惑星ハンター), வான்பொருள் ஒளிப்படவியல் கையேடு (天体写真マニュアル), நம் கனவுகளில் வானம் (僕らの夢の星空), ஆகிய யப்பானிய இதழ்களிலும் பிறவற்றிலும் ஆசிரியராகவோ துணை ஆசிரியராகவோ உள்ளார். இவர் வானியல் வழிகாட்டி மாதஇதழ் (月刊天文ガイド) எனும் யப்பானிய பருவமுறை இதழில் அடிக்கடி பங்களிப்பு செய்துவருகிறார்.

சிறுகோள் 4155 வாட்டனபே இவர் நினைவாகப் பெயர் இடப்பட்டுள்ளது.[2]

கசுரோ வாட்டனபே பெயரிட்ட சில சிறுகோள்கள்[தொகு]

 • 5214 ஊசொரா
 • தகோயாகி (たこ焼き, 6562)
 • குரோடா (黒田, 7241)
 • மமியா (間宮, 12127) –தெந்தோ காலத் துப்பறிவாளர் மமியா இரிஞ்சோ பெயரிடப்பட்டது.
 • தெந்தைகோயோ (天体工場, 12713) –சப்போரோ அருங்காட்சியக நினைவாகப் பெயரிடப்பட்டது.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. "Minor Planet Discoverers". IAU Minor Planet Center. 2010-01-30. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-07-06.
 2. Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of minor planet names. Springer. p. 355. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 3-540-00238-3.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கசுரோ_வடானபே&oldid=2719328" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது