உரோமுலசு விட்டேக்கர்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
உரோமுலசு விட்டேக்கர்
பிறப்பு23 மே 1943 (அகவை 80)
படித்த இடங்கள்
பணிஉயிரியல் அறிஞர், herpetologist
ராசநாகத்துடன் உரோமுலசு விட்டேக்கர்

உரோமுலசு விட்டேக்கர் (Romulus Whitaker), இந்தியாவின் தலைசிறந்த ஊர்வனவியல் ஆய்வாளர். இவர் சென்னை பாம்புப் பண்ணை அறக்கட்டளை, அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபர் சுற்றுச்சூழல் அறக்கட்டளை, சென்னை முதலைக் காப்பகம் அறக்கட்டளை போன்ற உயிர்கள் காப்பு அமைப்புகளை நிறுவியவர்.

உரோமுலசு விட்டேக்கர் எழுதிய Common Indian Snakes புத்தகம்
உரோமுலசு விட்டேக்கர் எழுதிய Lizards புத்தகம்
உரோமுலசு விட்டேக்கர் எழுதிய Snakes of India புத்தகம்

இளமை பருவம்[தொகு]

பாம்புகளின் மீது ஆர்வம்[தொகு]

உயிரின பாதுகாப்புகளில் ஈடுபாடு[தொகு]

ஆய்விதழ்களில் விட்டேக்கரின் கட்டுரைகள்[1][தொகு]

விட்டேகர் மட்டும் எழுதியவை[தொகு]

 • 1969. Occurrence of the Pit viper Trimerusurus malabaricus (Jerdon) on the Ghodbunder Road (Thana District) with some notes on their habits. J. Bombay Nat. His. Soc. 66(1): 183.
 • 1969. Some notes on the habits of the Indian rat snake (Ptyas mucosus (Linn) in a locality. .J. Bombay Nat. His. Soc. 66(2): 185-186.
 • 1969. The dog-faced water. snake (Cerberus rhynchops)in the Bombay area and notes on its habits. J. Bombay Nat. His. Soc. 66(2):
 • 1969. Snake collection data in an area near Bombay. J. Bombay Nat. His. Soc. 66(2):386.
 • 1969. The hatchining of sanake eggs. J. Bombay Nat. His. Soc. 66(2): 387-388.
 • 1969. Defanged cobras, how they survive. J. Bombay Nat. His. Soc. 66(3): 632-634.
 • 1970. Cannibalism in the Indian rat snake (Ptyas mucosus (L.). J. Bombay Nat. His. Soc. 67(1): 114.
 • 1970. Slight reaction from the bites of rear fanged shakes (Boiga ceylonensis (Gunter) and (Dryophis nasutus (Lacepede). J. Bombay Nat. His. Soc. 67(1): 113.
 • 1970. Cobra Naja naja (Linn) and Indian Monitor Lizard Varanus salvatore (Linn) in the same burrow. J. Bombay Nat. His. Soc. 66(3): 634.
 • 1970. Notes on bites by the saw-scaled viper (Echis cannatus) in the Deogad area of Ratnagiri district, Maharashtra. J. Bombay Nat. His. Soc. 67(2): 335-337.
 • 1971. The catching of snakes. J. Bombay Nat. His. Soc. 68(1): 274-278.
 • 1971. Notes on Indian snakes. J. Bombay Nat. His. Soc. 68(2): 461-63.
 • 1972. Albinism in snakes. J. Bombay Nat. His. Soc. 68(2): 461.
 • 1972. Two headed snakes (Cereberus rhynchops). J. Bombay Nat. His. Soc. 68(2): 461.
 • 1972. Social behaviour in Kraits. J. Bombay Nat. His. Soc. 68(2): 462
 • 1972. Cannibalism in baby Russel’s viper. J. Bombay Nat. His. Soc. 68(2): 462-483.
 • 1973. Pit viper (Trimerusurus macrolepis) bites at a south India tea estate. J. Bombay Nat. His. Soc. 70(1): 207-208.
 • 1974. Climbing response of two snake species during rain – (Echis carinatus) and (Vipera russellii). J. Bombay Nat. His. Soc. 70(2): 387-388.
 • 1974. Colour variation in Russel’s viper (Vipera russellii). J. Bombay Nat. His. Soc.70(2): 388.
 • 1974. Snakebite case histories. J. Bombay Nat. His. Soc. 70(2): 382-387.
 • 1974. Feeding habits of the star tortoise- Geochelone elegans. J. Bombay Nat. His. Soc. 71(1): 147-148.
 • 1974. Cobra with Kingfisher caught in throat. J. Bombay Nat. His. Soc. 71(1): 150-151.
 • 1974. Notes on behaviour, ecology and present status of the marsh crocodile (Crocodylus palustris) in South India. Publication of the Madras Snake Park Trust. Pp. 22.
 • 1975. The olive keelback (Atretium schistosum russellii) feeding on mosquito larvae. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 72 (1): 209.
 • 1975. A note on crocodile sex determination. . J. Bombay Nat. His. Soc. 73(3): 531-532.
 • 1975. Status and conservation of the gharial (Gavialis gangeticus). Herp Review. 6(1): 2-3.
 • 1975. Echis in Tamil Nadu. J. Bombay Nat. His. Soc. 72(2): 563.
 • 1976. Snakes in farms and fields. Livestock 7:
 • 1976. Echis collection in Ratnagiri District. J. Bombay Nat. His. Soc. 71(3): 617-620.
 • 1976. A note on crocodile sex determination. J. Bombay Nat. His. Soc. 73(3): 531-532.
 • 1977. A note on sea turtles of Madras. Indian Forester 103(11):
 • 1978. Breeding record of the Indian Chameleon (Chameleo zeylanicus). J. Bombay Nat. His. Soc 75(1): 282.
 • 1978. Birth record of the Andaman pit viper (Trimeresurus purpureomaculatus). J. Bombay Nat. His. Soc. 75(1): 253.
 • 1978. Note on the status of the Gir crocodiles. J. Bombay Nat. His. So.c. 75(1): 224-227.
 • 1978. Bio-control of rodents by direct capture. Rodent Newsletter
 • 1978. Crocodile survey techniques. In: proc. The 4th working meeting of the IUCN/SSC Crocodile Specialist Group, Madras 1978.
 • 1978. Status of India crocodilians. In: Proc. The 4th working meeting of the IUCN/SSC Crocodile Specialist Group, Madras 1978.
 • 1978. World’s largest crocodile skull. Hornbill 6(77): 13-14.
 • 1978. Permanent marking system for crocodiles. J. Bombay nat. His. Soc. 75(2): 496.
 • 1978. Herpetological survey in the Andamans. Hmadryad 3: 9-16.
 • 1978. Birth record of the Andaman pit viper. J. Bombay Nat. His. So.c. 75(1): 233.
 • 1979. Crocodile egg collection in Tamil Nadu. Indian Forester 105(2):
 • 1979. Captive rearing of marine turtles. J. Bombay Nat. His. So.c. 76(1): 163- 66.
 • 1979. The crocodilians of Corbett National Park, Indian. J. Forestry 2(1):
 • 1979. Future of Crocodiles in Tamil Nadu. Indian Forester 105(80):
 • 1981. Optimum growth rate of captive mugger (Crocodylus palustris) at MCBT. Indian Forester 107(2):
 • 1982. Crocodile conservation in India. The Zimbabwe Science News. 16(9):
 • 1982. Marketing crocodiles by clipping tail scutes. Indian Forester 108(40):
 • 1982. Status of Asian Crocodilians. In: Proc. The 5th working meeting of the Crocodile Specialist Group 1980. IUCN/ SSC, Gland 1982, Pp. 7
 • 1082. Use of estuarine and marine reptiles. 34. pp. 101–110. In: Mariculture potential in Andaman and Nicobar Islands- an indicative survey. Bull. Mar. Fish. Res. Inst. 34.
 • 1982. Review of crocodile management options and practices in Asia. Pp..6. In Proc. The 5th working meeting of the Crocodile Specialist Group (1980) IUCN/ SSC, Gland 1982.
 • 1983. Crocodile resources in the Andamans and Nicobars. In: Mariculture potential of Andaman & Nicobar Islands- an indicative survey. Bull. Cent. Marine . Fish. Res. Inst. 34: 101-110.
 • 1983. Herpetological conservation in India. Pp. 12. In: Centenary Seminar of Bombay Nat. His. Soc. Nov.1983.
 • 1984. Recovery and management programmes for sea turtles in India; their value, logistics and problems. In: Proc. The workshop on sea turtle conservation, CMFRI, special publication, Feb.1984.
 • 1984. The role of reptiles in controlling food pests. At symposium: impact of non-insect pests and predators on food production. All India Scientific Writers Society, New Delhi, March, 1984.
 • 1984. International Crocodile Bank. In: Proc. The 7th working meeting of the IUCN/ SSC Crocodile Specialist Group, Caracas, Venezuela, Oct, 1984
 • 1984. Multiple clutching in Crocodylus palustris. In Proc. The 7th working meeting of the IUCN/ SSC Crocodile Specialist Group, Caracas, Venezuela, Oct, 1984.
 • 1984. Captive breeding of crocodilians in India. Acta Zoological 1(78): 309-318.
 • 1985. Rational use of estuarine and marine reptiles. pp. 298–303. In: Proc. Symp. Endangered Marine Animals & Marine Parks. Cent. Mar. Fish Res. Inst. Spec. Pub. 18. Cochin.
 • 1985. Crocodile Management in India. For Technical conference on crocodile conservation and management, Northern Territories Conservation Commission, Darwin, Australia, January 1985.
 • 1987. The management of crocodiles in India. pp. 60– 61- Wildlife Management: “Crocodiles and Alligators” Chapter 7: 65-72.
 • 1987. Indian Snakes- A study. Vivekananda Kendra Patrika August 1987. 90- 7.
 • 1989. Breeding crocodilians. New York Herpetol. Soc. Newsl. No.112: 140-145.
 • 1989. Conservation and Development in the Andaman Islands. In: Conservation of the Indian Heritage. pp. 111–132. B.Allchin, E.R.Allchin & B.K.Thapar (Eds.). Cosmo Publications, New Delhi.
 • 1988. The return of the crocodile. Sanctuary 8(30): 77-79.
 • 1989. Crocodile farming as a tribal industry. Herpeton 2(1):
 • 1991. Suspected case of death of pit viper bite. Hamadryad 16: 37.
 • 1992. Indian herpetology and the Madras Crocodile Bank. 26 pp In: Proc. 16th Int. Herpetol. Sym. Captive Propogation & Husbandry. 25-38 June, 1992, St. Louis, Missouri, U.S.A.
 • 1994. Some environmental issues facing the Andaman and Nicobar Islands. pp. 97–106. In. V. Suryanarayan & V. Sundersen (Eds.). Andaman and Nicobar Islands–challenges for development. Konark Publications, New Delhi.
 • 1995. Irulas. Flora and fauna. Surya Publishers. 1(1). 87–88.
 • 1995. Snakes and Lizards. 1995. Sanctuary Asia. 15(3): 20–25.
 • 1996. Madras Crocodile Bank. Reptiles 4(4): 76-91.
 • 1997. Turtle rearing in village ponds. pp. 106–108. In: J. Van Abbema (Ed). Proc. Conservation, Restoration and Management of Tortoises and Turtles- An Int, Conf. 11-16 July, 1993. State Univ. New York, New York, USA. New York Turtle and Tortoise Soc. and WCS Turtle Recovery Program.
 • 1999. Sustainable use of India’s crocodile resource. Envis- Wildlife & Proteced Areas. 2(1): 111-117.
 • 2006. The turtle trekker: Satish Bhaskar. pp. 17–21. In: K. Shanker & B C. Choudhury (Eds). Marine turtles of the Indian Subcontinent. Universities Press (India) Private Limited, 3-5-819, Hyderguda, Hyderabad-500 029.

விட்டேகர் தன்னுடன் ஆய்ந்தவர்களோடு சேர்ந்து எழுதியவை[தொகு]

 • 1976. Collection and hatching of marsh crocodile (C. palustris) eggs. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 73(2): 403-407. (R. Whitaker & Z. Whitaker).
 • 1976. Note on natural history of C.Palustris. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 74(2): 358- 360. (R. Whitaker & Z. Whitaker).
 • 1977. Notes on vocalization and protective behaviour in the mugger. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 75(1): 227-228. (R. Whitaker & Z. Whitaker).
 • 1977. Collection of a rare snake in the Nilgiris. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 74(3): 539. (R. Whitaker & Z. Whitaker).
 • 1978. A preliminary survey of the saltwater crocodile C.porosus in the Andamans. J. Bombay Nat. Hist Soc. 75(1): 311- 325. (R. Whitaker & Z. Whitaker).
 • 1978. Growth rate of C.Palustris. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 75 (1): 236- 238. (R. Whitaker & Z. Whitaker).
 • 1978. Notes on Phelsuma andamanense the Andaman day gecko. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 75(2): 497-499. (R. Whitaker & Z. Whitaker).
 • 1978. Breeding of the Tokay gecko. J. Bombay Nat. Hist Soc. 75 (2): 499- 500. (R. Whitaker & Z. Whitaker).
 • 1978. Status of Asian Crocodilians. Tiger Paper. 5(4): 12-17. (R. Whitaker & J.C. Daniel).
 • 1979. Preliminary crocodile survey in Sri Lanka. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 76(1): 66-85. (R &Z. Whitaker).
 • 1979. The food of captive crocodilians. Indian Forester 105(2): (R. Whitaker & Z. Whitaker).
 • 1979. Gharial survey and observations on the Ramganga River, Corbett National Park, U. P. Hamadrayad. Supplement. No. 2: 1-17. (R. Whitaker, D. Basu & C. Ross).
 • 1980. The Status of Asian Crocodilians. J. Bombay Nat.Hist. Soc. 75, Supplement 1980: (R. Whitaker & J.C. Daniel)
 • 1980. Distribution and status of Varanus salvator in India and Sri Lanka. Herp. Review. 11(3): (R. Whitaker & Z. Whitaker).
 • 1981. Notes on sexing crocodiles. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 77: 342-343. (R. Whitaker, Z. Whitaker & A. Vaughan).
 • 1982. Monitor lizards: identity and sexing problems. Hamadryad 7(2): (R. Whitaker & M.A.R. Khan).
 • 1982. A taxonomic note on mugger subspecies (Crocodylus palustris). J. Bombay Nat. Hist. Soc. 79(2): 1-2. (R. Whitaker & Z. Whitaker).
 • 1984. Reproductive biology of the mugger (Crocodylus. palustris). J. Bombay Nat. Hist. Soc. 81(2): 297-316. (R. Whitaker & Z. Whitaker).
 • 1983. The gharial (Gavialis gangeticus) a review. J. Bombay Nat. His Soc. 79(3): 531-548. (R. Whitaker & D. Basu).
 • 1983. A new subspecies of Oligodon from the Palni Hills, South India, (Serpentes: Colubriadae). J. Bombay Nat. Hist. Soc. 79(3): 630-631. (R. Whitaker & S. Dattatri).
 • 1983. Preliminary field study on snakes as agents of management of rodent populations. Indian Forester 109 (6). (R. Whitaker & R. Advani.).
 • 1983. Sea turtle resources in the Andamans. CMFRI. Bull. (34): (R. Whitaker & S. Bhaskar).
 • 1984. Recommendations of the workshop on sea turtle conservation. CMFRI. (R. Whitaker & E.G. Silas).
 • 1988. Rodent control by Irula Tribals. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 85(2): 263-270. (R. Whitaker & M. Murali).
 • 1988. Notes on crocodile locomotion. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 85(3): 621-622. (R. Whitaker & H V. Andrews).
 • 1989. “Aribada”. Sanctuary Magazine. (R. Whitaker & C.S. Kar).
 • 1989. Status of research and conservation of freshwater turtles and land tortoises in India. Tortoise and Freshwater Turtle Special. Group Newsl. (4): 11-12. (R. Whitaker & I. Das).
 • 1989. Comparisons of Farms. pp. 214–215. In: Crocodiles and Alligators. C A. Ross (Ed). Facts on File, New York. Oxford. (R. Whitaker & G. Mitchell).
 • 1989. Reproduction. pp. 118– 135. In: Crocodiles and Alligators. C A. Ross (Ed). Facts on File, New York. Oxford. (W E. Magnusson, K A. Vliet, A C. Pooley & R. Whitaker).
 • 1989. Crocodile skin products. pp. 188– 199. In: Crocodiles and Alligators. C A. Ross (Ed). Facts on File, New York. Oxford. (K H. P. Fuchs, C A. Ross, A C. Pooly & R. Whitaker).
 • 1989. Ecology of the mugger crocodile. In: Crocodiles–Their ecology, management and conservation. Special publication of the Crocodile Specialist Group SSC/ IUCN: (R. Whitaker & Z. Whitaker).
 • 1989. Immobilisation of the mugger crocodile (Crocodylus palustris) with Galamine Triethiodide (Flaxedil, May and Baker Ltd.). Indian Forester 115(5): 355–356. (R. Whitaker & H V. Andrews).
 • 1989. First record of a skin nematode on an Indian mugger crocodile (Crocodylus palustris). J. Bombay Nat. Hist. Soc. 86 (1): 106. (R. Whitaker & H V. Andrews).
 • 1992. The Madras Crocodile Bank. pp. 77–83. In: Contribution in Herpetology. P. D. Strimple & J. L. Strimple. (Eds). Greater of Cincinnati Herpetological Society, Cincinnati, USA. (R. Whitaker & H V. Andrews).
 • 1993. Coral reef surveys in India. pp. 139–142. In: Proc. 7th Intl. Coral Reef Sympos. (M V. Wafer& R. Whitaker).
 • 1995. Tamil Nadu Crocodile Situation set straight. Croc. Spec. Group Newsl. 14(4): 7. (R. Whitaker & H V. Andrews).
 • 1995. The Irula Co-operative Venom Centre, India. Oryx. 29(2): 129–135. (R. Whitaker & H V. Andrews).
 • 1996. Snake capture and venom extraction in Tamil Nadu, India. pp. 40–46. In: Assessing the sustainability of uses of wild species: Case studies and initial assessment procedure. R. Prescott–Allen & C. Prescott– Allen (Eds.). Occ. Pp. IUCN/ SSC. 12. (R. Whitaker & H V. Andrews).
 • 1998. Farm a crocodile and save a tiger. Wildlife Seminar. 466: 6. . (R. Whitaker & H V. Andrews).
 • 1999. Snakes of Silent Valley. pp. 331–343. In: Silent Valley Whispers of Reason. T. M. Manoharan, S. D. Biju, T. S. Nayar & P. S. Easa (Eds). Kerala Forest Department. (R. Whitaker & G. Martin).
 • 2001. Captive husbandry of the king cobra (Ophiohagus hannah) at the Centre for Herpetology/ Madras Crocodile Bank, India. Abstract. In. Proc. Fourth World Congress of Herpetology, 3rd- 9th December 2001. Bentota, Sri Lanka. (R Whitaker, N. Whitaker & G. Martine).
 • 2003. Crocodile conservation, Western Asia Region: An update. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 100(2 &3): 432-445. (R. Whitaker & H V. Andrews).
 • 2005. Notes on the captive husbandry of the King Cobra (Ophiophagus hannah)at the Centre for Herpetology/Madras Crocodile Bank Trust. Herpetol. Rev.36 (1): 47-49. (R Whitaker, N Whitaker & G Martin).

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2009-12-30. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-06-16.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=உரோமுலசு_விட்டேக்கர்&oldid=3545220" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது