உரோமானிய மொழிகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
உரோமானிய மொழிகள்
புவியியல்
பரம்பல்:
ஐரோப்பா, அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா

 எசுப்பானியம்   பிரெஞ்சு   போர்த்துக்கீசு   இத்தாலிய மொழி   ருமானி 

இன
வகைப்பாடு
:

 உரோமானிய மொழிகள்
துணைக்
குழுக்கள்:

உரோமானிய மொழிகள் என்பன இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிக்குடும்பத்தில் ஒரு பெருங்கிளைக் குடும்ப மொழிகள் ஆகும். இவையனைத்தும் இலத்தீன் மொழியில் இருந்து கிளைத்த மொழிகளாகும். உரோமன் பேரரசு திளைத்து இருந்த காலத்தில் (கி.மு 200-கி.பி 150), உரோமானியர் படையெடுத்து வென்ற நாடுகளில் பரவிய பேச்சு வழக்கு இலத்தீன் (Vulgar Lain) மொழிவழி இம்மொழிகள் தோன்றின. பேச்சு வழக்கு இலத்தீன் மொழியானது பெரும்பாலும் படையாட்களும், வணிகர்களும் மற்ற குடியேறிய பொதுமக்களும் பேசிய மொழியாகும். இது கற்றவர்களின் செம்மொழியாகிய இலத்தீனில் இருந்து மாறுபட்டது.

இன்று உலகம் முழுவதிலுமாக ஏறத்தாழ 700 மில்லியன் மக்கள் உரோமானிய மொழிகள் பேசுகிறார்கள். இவர்கள் பெரும்பாலும் ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் ஆப்பிரிக்காவிலும் வாழ்கின்றனர், உரோமானிய மொழிகள் பல இருந்தாலும், அவற்றுள் ஐந்து மொழிகள் முக்கியமானவை: 1) எசுப்பானிய மொழி, 2) போர்த்துகீசிய மொழி, 3) பிரெஞ்சு மொழி, 4) இத்தாலிய மொழி, 5) உருமானிய மொழி

உரோமானிய மொழிகள் பேசுவோரின் பங்குகள்

உரோமானிய மொழிகள் பேசுவோரின் விகிதம்:

மொழி இயல்புகள்[தொகு]

இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிக் குடும்பத்தின் கிளைமொழிக்குடும்பம் ஆகையால், உரோமானிய மொழிகளின் பல பண்புகள் இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிக்குடும்பத்தை ஒத்து இருக்கின்றன. ஆனால் வேற்றுக் குடும்ப மொழிகளாகிய அரபு மொழி, பாஸ்க்கு மொழி, அங்கேரிய மொழி, தமிழ் மொழி, சியார்சியன் மொழி முதலானவற்றில் இருந்து மாறுபடுகின்றது. இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிகளுடன் ஒத்துள்ள பண்புகள்:

 • எல்லா சொற்களும் பெரும்பாலும் நான்கு வகைகளில் அடங்கும் - பெயர்ச்சொற்கள், வினைச்சொற்கள், பெயரடை அல்லது பெயர் உரிச்சொற்கள் (adjectives), வினை உரிச்சொற்கள் (adverbs).
 • பெயரடைச் சொற்கள் பெயர்ச்சொற்களின் பால் (ஆண்பால், பெண்பால்), எண்ணிக்கை (ஒன்றா, பலவா) முதலியவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடுகின்றன.
 • சொற்திரிபு (inflection) பெரும்பாலும் பின்னொட்டு மாற்றத்தில் வெளிப்படுகின்றது
 • வினையில் பல இலக்கண மாறுபாடுகள் தென்படுகின்றது
  • ஆள், எண்ணிக்கை
  • காலம், மனப்போக்கு, குறிப்பு
  • செய்-செயப்படு வகையான சொற்றொடர்கள்
 • They are fusional, nominative-accusative languages.

சொல் ஒப்பீடுகள்[தொகு]

கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் இலத்தீன் மொழியில் இருந்து எவ்வாறு உரோமானிய மொழிச் சொற்கள் மாறுபடுகின்றன என்று காணலாம். ஒப்பீட்டுக்கு ஆங்கிலச் சொற்களும் கொடுக்கப்பட்டூள்ளன.

ஆங்கிலம் இலத்தீன் காட்டலான் பிரெஞ்சு கலீசியன் இத்தாலிய மொழி நார்மன் ஜெர்ரியாய்ஸ் உலோம்பார்ட்டு (இலக்கிய மிலானீஸ்) ஆக்ஸிட்டன் போர்த்துக்கீசு உருமானி உரோமான்சு சார்தீனியன் சிசிலியன் எசுப்பானியம்
Apple [Mattiana] Mala; Pomum (fruit) Poma Pomme Mazá Mela Poumme Pomm/Pumm Poma Maçã Măr Mail Mela Pumu Manzana / Poma
Arm Bracchium Braç Bras Brazo Braccio Bras Brasc Braç Braço Braț Bratsch Bratzu Vrazzu Brazo
Arrow Sagitta (Frankish Fleuka) Fletxa / Sageta Flèche Frecha / Seta Freccia / Saetta Èrchelle Frecia Sageta / Flècha Seta / Flecha Săgeată Frizza Fretza Fileccia Flecha / Saeta
Bed Lectus; Camba (for sleeping) Llit Lit Leito / Cama Letto Liet Lecc Lièch (lièit) Cama, Leito Pat[1] Letg Lettu Lettu Cama / Lecho
Black Nigrum Negre Noir Negro Nero Nièr Negher Negre Preto[2] / Negro Negru Nair Nieddu / Nigru Nìguru / Nìuru Negro / Prieto
Book Liber (acc. Librum) Llibre Livre Libro Libro Livre Liber/Libor Libre Livro Carte[3] Cudesch Libru / Lìburu Libbru Libro
Breast Pectus Pit Poitrine Peito Petto Estonma Pièch (pièit) Peito Piept Pèz Pettus Pettu Pecho
Cat Feles; Cattus[4] Gat Chat Gato Gatto Cat Gatt Cat (gat, chat) Gato Pisică[5] Giat Gattu / Battu Gattu / Jattu Gato
Chair Sella (Greek Kathedra, seat) Cadira Chaise Cadeira Sedia Tchaîse Cadrega Cadièra (chadiera, chadèira) Cadeira[6] Scaun[7] Sutga Cadira / Cadrea Seggia Silla
Cold Frigus (adj. Frigidus) Fred Froid Frío Freddo Fraid Fregg Freg (freid, hred) Frio Frig Fraid Friu s Friddu Frío
Cow Vacca Vaca Vache Vaca Vacca / Mucca[8] Vaque Vaca Vaca (vacha) Vaca Vacă Vatga Bacca Vacca Vaca
Day Dies (adj. Diurnus) Dia / Jorn Jour Día Giorno / Dì Jour Jorn / Dia Dia Zi Di Die Jornu Día
Dead Mortuus Mort Mort Morto Morto Mort Mort Mòrt Morto Mort Mort Mortu / Mottu Mortu Muerto
Die Morior Morir Mourir Morrer Morire Mouothi Morì/Mor Morir Morrer (a) Muri Murir Morrer Muriri / Mòriri Morir
Family Familia Família Famille Familia Famiglia Famil'ye Familia Familha Família Familie[9] Famiglia Famìlia Famigghia Familia
Finger Digitus Dit Doigt Dedo Dito Dii Det Dedo Deget Det Didu Jìditu Dedo
Flower Flos (acc. Florem) Flor Fleur Flor Fiore Flieur Fiôr Flor Flor Floare Flur Frore (S)Ciuri / Hjuri Flor
Give Dono, -are;
Dare
Donar Donner Dar Dare Donner / Bailli Donar / Dar Doar[10] / Dar (a) Da Dar Dare Dari / Dunari Donar[10] / Dar
Go Eo, -ire; Ambulare (to take a walk) Anar Aller Ir Andare Aller Ndà Anar Ir / Andar[11] (a) Umbla / (a) Merge[12] Ir Andare Jiri Ir / Andar[11]
Gold Aurum Or Or Ouro Oro Or Or Aur Ouro, Oiro Aur Aur Oru Oru Oro
Hand Manus Main Man Mano Main Man Man Mão Mână Maun Manu Manu Mano
High Altus Alt Haut Alto Alto Haut Olt Aut / Naut Alto[13] Înalt Aut Artu / Attu Àutu Alto
House Domus; Casa (hut) Casa Maison[14] Casa Casa Maîson Ostal (ostau) / Maison / Casa Casa Casă Chasa Domu Casa Casa
I Ego Jo Je Eu Io Mi Ieu / Jo Eu Eu Jau Deu Iu / Jo / Ju / Eu / Jia Yo
Ink Atramentum; Tincta (dye) Tinta Encre Tinta Inchiostro Encre Nciòster Tencha (tinta) / Encra Tinta Cerneală[15] Tinta Tinta Inga[16] Tinta
January Januarius Gener Janvier Xaneiro Gennaio Janvyi Ginée / Genar Genièr (girvèir) Janeiro Ianuarie Schaner Ghennarzu / Bennarzu Jinnaru Enero
Juice Sucus Suc Jus Zume Succo Jus Sugh Suc Suco / Sumo Suc Suc Sutzu Sucu Jugo / Zumo
Key Clavis (acc. Clavem) Clau Clé Chave Chiave Clié Ciav/Ciau Clau Chave Cheie Clav Crae Chiavi / Ciavi Llave
Man Homo (acc. Hominem) Home Homme Home Uomo Houmme Omm Òme Homem[17] Om Um Homine Omu / Òminu Hombre
Moon Luna Lluna Lune Lúa Luna Leune Luna Luna (lua) Lua Lună Glina Luna Luna Luna
ஆங்கிலம் இலத்தீன் காட்டலான் பிரெஞ்சு கலீசியன் இத்தாலிய மொழி நார்மன் ஜெர்ரியாய்ஸ் உலோம்பார்ட்டு (இலக்கிய மிலானீஸ்) ஆக்ஸிட்டன் போர்த்துக்கீசு உருமானி உரோமான்சு சார்தீனியன் சிசிலியன் எசுப்பானியம்
Night Nox (acc. Noctem) Nit Nuit Noite Notte Niet Nocc/Nott Nuèch (nuèit) Noite Noapte Notg Notte Notti Noche
Old Senex (adj. Vetus) Vell Vieux[18] Vello[19] Vecchio Vyi Vegg Vièlh Velho[19] Vechi[20] / Bătrân[21] Vegl Betzu / Sèneghe / Vedústus[22] Vecchiu / Vecciu Viejo
One Unus Un Un Un Uno Ieune Vun Un Um Unu In Unu Unu Un / Uno
Pear Pirum Pera Poire Pera Pera Paithe Pera Pera Pêra Pară Pair Pira Piru Pera
Play Ludo; Jocare (to joke) Jugar Jouer Xogar Giocare Jouer Giogà/Giugà Jogar (jugar, joar) Jogar (a se) Juca Giugar Zogare Jucari Jugar
Ring Anellus Anell Anneau Anel Anello Anné / Bague Anèl Anèl (anèth, anèu) Anel Inel Anè Aneddu Aneddhu Anillo
River Flumen; Rivus (small river) Riu Rivière / Fleuve Río[23] Fiume Riviéthe Riva/Riu Riu / Flume Rio[23] Râu[24]/ Rîu[25] Flum Riu / Frùmine (S)Ciumi / Hjumi Río
Sew Consuo Cosir Coudre Coser Cucire Couôtre Cusì Cóser Coser (a) Coase Cuser Cosire Cùsiri Coser
Snow Nix (acc. Nivem) Neu Neige Neve Neve Nev Nèu Neve Nea / Zăpadă[26] Naiv Nie Nivi Nieve
Take Capio; Prehendere (to catch) Agafar / Prendre Prendre Prender[27] Prendere Prendre Ciapà Prene / Pilhar[28] Prender[27] (a) Lua[29] Prender Pigare[30] Pigghiari[28] Tomar / Prender[27]
That Ille (Eccu + Ille) Aquell Quel Aquel Quello Chu Quell Aquel (aqueth, aqueu) Aquele Acel/Acela Quel Kudhu / Kussu[31] Chiddhu / Chissu[31] Aquél
The -; Ille/Illa/Illud,
Illi/Illae/Illa,
(acc. Illum/Illam/Illud,
Illos/Illas/Illa)
el/la/lo
els/les/los
Balearic: es/sa/so
ets/ses/sos[32]
le/la
les
o/a
os/as
il/lo/la
i/gli/le
lé/la el/la
i
lo/la
los/las (lei[s], lu/li)
o/a
os/as
-ul/-a
-i/-le
il/la
ils/las
su/sa
sos/sas (is)[32]
lu ('u) / la ('a)
li ('i)
el/la/lo
los/las
Throw Jacio; Lanceo, -are (to throw a weapon); Adtirare Llençar Lancer / Tirer Lanzar / Guindar Lanciare Pitchi Trà[33] Lançar Lançar / Atirar (a) Arunca[34] Trair Ghettare/Bettare Lanzari / Jittari Lanzar / Tirar / Echar
Thursday dies Jovis Dijous Jeudi Xoves Giovedì Jeudi Gioedì Dijòus (dijaus) Quinta-feira[35] Joi Gievgia Zobia Jovi / Juvidìa Jueves
Tree Arbor Arbre Arbre Árbore Albero Bouais Pianta[36]/Albor Arbre (aubre) Árvore Arbore / Pom[37]/ Copac[38] Planta Àrvore Àrvuru Árbol
Two Duo / Duae Dos / Dues Deux Dous / Dúas Due Deux Duu / Doo Dos / Doas (dus, duas) Dois[39] / Duas Doi Dua Duos, Duas Dui Dos
Urn Urna Urna Urne Urna Urna Vas Urna Urna Urnă Urna Urna Urna Urna
Voice Vox (acc. Vocem) Veu Voix Voz Voce Vouaix Vôs Votz Voz Voce, Glas[40] Vusch Boghe Vuci Voz
Where Ubi (in-), Unde (from-), Quo (to-) On Onde / U Dove Ioù / Où'est Ndoe Ont (dont) Onde[41] Unde Nua Ue/Aundi Unni Donde[42]
White Albus (Germ. Blank) Blanc Blanc Branco Bianco Blianc Bianch Blanc Branco[43] Alb Alv Àbru Biancu / Vrancu / Jancu Blanco
Who Quis/Quæ (acc. Quem/Quam) Qui Qui Quen Chi Tchi Chi Qual (quau), Qui, Cu Quem Cine Tgi Kini/Ki/Chie Cui (cu') Quien
World Mundus Món Monde Mundo Mondo Monde Mond/Mund Mond Mundo Lume[44] Mund Mundu Munnu Mundo
Yellow Flavus (also meaning "reddish"); Galbus; Amarellus Groc Jaune Amarelo Giallo Jaune Giald Jaune Amarelo Galben Mellen Grogu Giarnu[45] Amarillo
ஆங்கிலம் இலத்தீன் காட்டலான் பிரெஞ்சு கலீசியன் இத்தாலிய மொழி நார்மன் ஜெர்ரியாய்ஸ் உலோம்பார்ட்டு (இலக்கிய மிலானீஸ்) ஆக்ஸிட்டன் போர்த்துக்கீசு உருமானி உரோமான்சு சார்தீனியன் சிசிலியன் எசுப்பானியம்

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. <Greek πάτος
 2. <appectoratum
 3. <carta
 4. unknown origin
 5. onomatopoeic
 6. also sela (saddle)
 7. <scamnum
 8. from either muggire (to moo) or, more likely, mungere (to milk)
 9. Initially femeie; the meaning of the word shifted to "woman". Later, the word familie was reintroduced from Latin.
 10. 10.0 10.1 meaning "to donate"
 11. 11.0 11.1 meaning "to walk"
 12. <mergere
 13. arch. outo
 14. <mansio
 15. from Slavic *črъniti
 16. Old Fr. enque
 17. arch. home
 18. <diminutive vetulus
 19. 19.0 19.1 arch. also vedro
 20. objects, temporal
 21. people, <veteranus
 22. <vetustus
 23. 23.0 23.1 arch. also frume
 24. according to the 1993 orthographic rules
 25. according to the 1953 orthographic rules
 26. from Slavic *zapadati
 27. 27.0 27.1 27.2 meaning "to arrest", "to catch", or "to hold"
 28. 28.0 28.1 <Lat. pilare, *pileare
 29. <levare
 30. <captiare
 31. 31.0 31.1 <Lat. eccu + istud
 32. 32.0 32.1 <ipsu/ipsa
 33. <trahere
 34. <eruncare
 35. <quinta feria
 36. <planta
 37. from poamă, "fruit" (<poma)
 38. part of the Eastern Romance substratum
 39. arch. dous
 40. from Slavic *gols
 41. arch. also u
 42. <de + onde; arch. also onde
 43. also literary alvo
 44. <lumen
 45. Old Norm. jauln or Old Fr. jalne
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=உரோமானிய_மொழிகள்&oldid=2916592" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது