உயர் செயல்பாட்டுத் திரவ நிறச்சாரல் பிரிகை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


High performance liquid chromatography
An HPLC. From left to right: A pumping device generating a gradient of two different solvents, a steel enforced column and an apparatus for measuring the absorbance.
சுருக்கம்HPLC
வகுப்புChromatography
பகுப்பாய்வுக் கூறுகள்organic molecules
biomolecules
ions
polymers
உற்பத்தியாளர்Agilent Technologies
Beckman Coulter, Inc.
Cecil Instruments
Dionex Corp
Hitachi, Ltd.
PerkinElmer, Inc.
Shimadzu Scientific Instruments
Thermo Fisher Scientific
Varian, Inc.
Waters Corporation
பிற நுட்பங்கள்
தொடர்பு உள்ளவைChromatography
Aqueous Normal Phase Chromatography
Ion exchange chromatography
Size exclusion chromatography
Micellar liquid chromatography
இணைந்தவைLiquid chromatography-mass spectrometry
HPLC உபகரணம்.

உயர் செயல்பாட்டுத் திரவ நிறச்சாரல் பிரிகை (அல்லது உயர் அழுத்தத் திரவ நிறச்சாரல் பிரிகை , HPLC ) என்பது உயிரிவேதியியல் மற்றும் பகுமுறை வேதியியல் ஆகியவற்றில் அவற்றின் தனிப்போக்கு முனைவுகள் மற்றும் அணிவரிசையின் நிலையான பிரிவுடன் செயலெதிர்ச்செயல்கள் ஆகியவை சார்ந்த சேர்மங்களை பிரிப்பதற்கு கண்டறிவதற்கு மற்றும் அளவிடுவதற்கு அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் அணிவரிசை நிறச்சாரல் பிரிகையின் வடிவம் ஆகும். HPLC நிலையான பிரிவின் மாறுபட்ட வகைகளைப் பயன்படுத்துகிறது (பொதுவாக நீர் தவிர்க்கும் நிறைவுறு கார்பன் சங்கிலிகள்), ஒரு எக்கி, இயங்கும் பிரிவை (பிரிவுகளை) மற்றும் அனலிட்டை அணிவரிசை வழியாக நகர்த்துகிறது. மேலும் ஒரு உணர்கருவி அனலைட்டுக்கான தன்னியல்பு வைத்திருத்தல் நேரத்தை வழங்குகிறது. உணர்கருவி மற்ற தன்னியல்புத் தகவலையும் வழங்கலாம் (அதாவது தகுந்த ஏற்பாடுகளுடன் இருந்தால் அனலிட்டுக்கான UV/Vis நிறமாலைத் தரவுகள்). அனலிட் வைத்திருத்தல் நேரம் நிலையான பிரிவு, சேர்ம(ங்களின்)த்தின் விகிதம்/கலவை பயன்படுத்தப்படுதல் மற்றும் இயங்கும் பிரிவின் பாய்வு விகிதம் ஆகியவற்றுடன் அதன் செயலெதிர்ச்செயல்களின் வலிமை சார்ந்து மாறுபடுகிறது.

HPLCயுடன் ஒரு எக்கி (புவியீர்ப்பைக் காட்டிலும்) நெருக்கமாக கட்டப்பட்ட அணிவரிசை வழியாக இயங்கும் பிரிவு மற்றும் அனலிட் ஓட்டுதல்களுக்கு தேவையான உயர் அழுத்தத்தை வழங்குகிறது. அதிகரிக்கப்பட்ட அடர்த்தி சிறிய துகள் அளவுகளில் இருந்து விளைகிறது. சாதாரண அணிவரிசை நிறச்சாரல் பிரிகையுடன் ஒப்பிடும் போது இது குறைந்த நீளம் கொண்ட அணிவரிசைகளின் மீது சிறப்பான பிரித்தலை அனுமதிக்கிறது.

செயல்பாடு[தொகு]

பாகுபடுத்தலுக்கான மாதிரி, இயங்கும் பிரிவின் ஸ்ட்ரீமுக்கு சிறிய கனஅளவுகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அணிவரிசை வழியாக அனலிட்டின் இயக்கம் குறிப்பிட்ட இரசாயனம் அல்லது அது அணிவரிசையின் நீளத்தைக் கடந்து செல்வது போன்ற நிலையான பிரிவுடன் பெளதீக செயலெதிர்செயல்கள் ஆகியவற்றால் மட்டுப்படுகிறது. அனலிட் எந்தளவுக்கு மட்டுப்படுகிறது என்பது அனலிட்டின் இயல்பு மற்றும் நிலையான மற்றும் இயங்கும் பிரிவுகளின் கலவை ஆகியவற்றைச் சார்ந்ததாகும். குறிப்பிட்ட அனலிட் கரையும் நேரம் (அணிவரிசையின் வெளியில் வருதல்) வைத்திருத்தல் நேரம் என அழைக்கப்படுகிறது; குறிப்பிட்ட நிலைகளின் கீழ் வைத்திருத்தல் நேரம் கொடுக்கப்பட்ட அனலிட்டின் பொருத்தமான தனித்த அடையாளங்காணுதல் சிறப்புப்பண்பாகக் கருதப்படுகிறது. சிறிய துகள் அளவு அணிவரிசைக் கட்டின் (இது உயர் பின்னழுத்தத்தால் உருவாகிறது) பயனாக அணிவரிசையினுள் பரவச்செய்வதற்கு பகுதிபொருட்களுக்கு குறைந்த நேரத்தைக் கொடுக்கும் நேரோட்ட திசைவேகம் அதிகரிக்கிறது, இது விளைவு நிறம்படுபடத்தில் பிரிதிறனை மேம்படுத்துவதற்கு வழிவகுக்கிறது. பொதுவான கரைப்பான்கள், நீர் அல்லது பல்வேறு கரிம திரவங்கள் (மெத்தனால் மற்றும் அசடோநைட்ரைல் ஆகியவை மிகவும் பொதுவானவையாக இருக்கின்றன) ஆகியவற்றின் ஏதேனும் ஒரு உடன் கலக்கும் இணைதல் உள்ளடக்கியவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன. நீரானது அனலிட் பகுதிபொருட்களின் பிரித்தலில் உதவுவதற்கு செறிவு மாறா தாங்கிகள் அல்லது உப்புக்களைக் கொண்டிருக்கலாம், அல்லது அயனி இணைதல் முகவராகச் செயல்படும் டிரைஃப்ளூரோஅசிடிக் அமிலம் போன்ற பகுதிபொருட்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.

HPLC க்கான தொடர்ந்த சுத்திகரிப்பு, பகுப்பாய்வின் போது இயங்கும் பிரிவு கலவையைச் சார்ந்து மாறுபடுகிறது; இது மாறல்விகித கரைத்துப்பிரித்தல் என அறியப்படுகிறது. மாற்றப்பட்ட பிரிவு நிறச்சாரல் பிரிகைக்கான சாதாரண மாறல்விகிதம் 5% மெத்தனாலில் ஆரம்பிக்கப்படலாம் மற்றும் மேம்பாடு நேரியலாய் 50% மெத்தனாலுக்கு 25 நிமிடங்களுக்கும் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளும்; தேர்ந்தெடுத்த மாறல்விகிதம் அனலிட் எப்படி நீர் தவிர்க்கும் வகையில் இருக்கிறது என்பது சார்ந்து இருக்கிறது. நிலையான பிரிவுக்குத் தொடர்புடைய தற்போதைய இயங்கும் பிரிவு கலவைக்கான அனலிட்டின் ஒப்புமையின் செயலாக, மாறல்விகிதம் அனலிட் கலவைகளைப் பிரிக்கிறது. இந்தப் பிரிவினை செயல்பாடு திரவ-திரவ பிரித்தெடுத்தலின் போது நிகழ்வதற்கு ஒப்பானதாக இருக்கிறது. அனால் இது படிநிலை-முறையாக அல்லாமல் தொடர்ந்ததாக இருக்கிறது. நீர்/மெத்தனால் மாறல்விகிதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த எடுத்துக்காட்டில் இயங்கும் பிரிவு பெருமளவில் மெத்தனாலைக் (ஒப்பிடுகையில் நீர் தவிர்க்கும் இயங்கும் பிரிவு கொடுக்கும்) கொண்டிருக்கும் போது அதிகமான நீர் தவிர்க்கும் பகுதிபொருட்கள் கரைக்கப்படும் (அணிவரிசையைவிட்டு வெளிவரும்). ஒப்பிடுகையில் குறைந்த மெத்தனால்/அதிக நீர் உள்ள நிலைகளில், பெருமளவிலான நீர்நாட்டமுள்ள சேர்மங்கள் கரைக்கப்படும்.

கரைப்பான்கள், சேர்க்கைப்பொருட்கள் மற்றும் மாறல்விகிதம் ஆகியவற்றின் தேர்வு, நிலையான பிரிவு மற்றும் அனலிட் ஆகியவற்றின் இயல்பைச் சார்ந்திருக்கிறது. அடிக்கடி அனலிட் மீதான தொடர் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. மேலும் சிறந்த பிரித்தெடுத்தல் உச்சங்களைக் கொடுக்கும் HPLC முறையைக் கண்டறிவதற்கு பல ஒத்திகை ஓட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படலாம்.

வகைகள்[தொகு]

பிரிவினை நிறச்சாரல் பிரிகை[தொகு]

நவீன சுயமாக உட்கொண்டிருக்கும் HPLC. இந்தப் படத்தில்; ஒரு அஜிலன்ட் 1200 PC உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது

பிரிவினை நிறச்சாரல் பிரிகை வேதியியல் வல்லுநர்களால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் வகை நிறச்சாரல் பிரிகை ஆகும். பிரிவினைக் குணகக் கொள்கை தாள் நிறச்சாரல் பிரிகை, மெல்லிய அடுக்கு நிறச்சாரல் பிரிகை, வாயுப் பிரிவு மற்றும் திரவ-திரவப் பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆர்செர் ஜான் போர்ட்டர் மார்ட்டின் மற்றும் ரிச்சர்ட் லாரன்ஸ் மில்லிங்டன் சின்ஜ் ஆகியோர் அமினோ அமிலங்களைப் பிரிப்பதற்குப் பயன்படும் தொழில்நுட்பத்தினை உருவாக்கியதற்காக 1952 ஆம் ஆண்டின் வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசினைப் பெற்றனர். பிரிவினை நிறச்சாரல் பிரிகை, புறப்பரப்பின் மீது அல்லது தாள் நிறச்சாரல் பிரிகையுடன், "வினைபுரியா" திடமான தாங்கும் தாய்த்தொகுதியின் வித்துக்கள் அல்லது நார்ப்பொருட்களின் உள்ளே நீடித்திருக்கும் கரைப்பானைப் பயன்படுத்துகிறது; அல்லது திடமான ஆதரவுடன் சில கூடுதல் கூலோம்பிக் மற்றும்/அல்லது ஹைட்ரஜன் வழங்கி செயலெதிர்ச்செயலின் நன்மைகளை எடுத்துக்கொள்கிறது. மூலக்கூறுகள் திரவ நிலையான பிரிவு மற்றும் கரைதிரவங்களுக்கு இடையில் சமநிலை (பிரிவினை) அடைகின்றன. இது HPLC இல் நீர்நாட்டமுள்ள செயலதிர்செயல் நிறச்சாரல் பிரிகை (HILIC) என அறியப்படுகிறது. இந்த முறை துருவ மாறுபாடுகள் சார்ந்த அனலிட்டுகளைப் பிரிக்கிறது. HILIC மிகவும் பொதுவாக பிணைக்கப்பட்ட துருவ நிலையான பிரிவு மற்றும் துருவமற்ற, நீர் உடன் கலக்கும், இயங்கும் பிரிவு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகிறது. பிரிவினை HPLC வரலாற்று ரீதியாக பிணைக்கப்படாத சிலிக்கா அல்லது அலுமினா ஆதரவுகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இவை ஒவ்வொன்றும் தொடர்புடைய துருவ மாறுபாடுகளால் அனலிட்டுகளைப் பிரிப்பதில் பயனுள்ளவகையில் பணியாற்றுகின்றன, எனினும், HILIC ஒற்றை நிறம்படுபடத்தில் அமிலத்தன்மையுள்ள, அடிப்படை மற்றும் நடுநிலை கரைபொருட்களின் பிரித்தலின் நன்மைகளைக் கொண்டிருக்கின்றன.

துருவ அனலிட்டுகள், துருவ நிலையான பிரிவுடன் தொடர்புடைய நிலையான நீர் அடுக்கினுள் பரவுகின்றன. மேலும் அதனால் அவை நீடித்திருக்கின்றன. அதிகரித்த அனலிட் துருவ முனைப்புடன் வைத்திருத்தல் ஆற்றல்கள் அதிகரிக்கின்றன, மேலும் துருவ அனலிட் மற்றும் துருவ நிலையான பிரிவு (இயங்கும் பிரிவுக்குத் தொடர்புடைய) ஆகியவற்றுக்கு இடையில் உள்ள செயலெதிர்செயல் கரைத்துப்பிரித்தல் நேரத்தை அதிகரிக்கிறது. இந்த செயலெதிர்செயல் ஆற்றல் அனலிட் மூலக்கூறில் உள்ள செயல்பாட்டுக் குழுக்கள் சார்ந்தது, இது பிரிவினையை ஊக்குவிக்கிறது, ஆனால் இதில் கூலோம்பிக் (நிலைமின்னியல்) செயலெதிர்செயல் மற்றும் ஹைட்ரஜன் வழங்கி செயல்வல்லமை ஆகியவையும் அடங்கியிருக்கலாம். இயங்கும் பிரிவில் அதிக துருவக் கரைப்பான்கள் பயன்படுத்துவது அனலிட்டின் வைத்திருத்தல் நேரத்தைக் குறைக்கும், அதேசமயம் அதிகமான நீர் தவிர்க்கும் கரைப்பான்கள் வைத்திருத்தல் நேரத்தை அதிகரிக்கச்செய்யும்.

நீர் அல்லது புரோட்டான் உடைய கரிம கரைப்பான்கள் சிலிக்கா அல்லது அலுமினா நிறச்சாரல் பிரிகை ஊடகத்தின் நேரேற்ற நிலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி, வைத்திருத்தல் நேரங்களின் மறு உருவாக்கப்படும் தன்மையில் குறைபாட்டை ஏற்படுத்துவதன் காரணமாக, தலைகீழ்-பிரிவு HPLCயின் உருவாக்கத்துடன் 1970களில் பிரிவினை மற்றும் NP-HPLC வீழ்ச்சியடைந்தன. அண்மையில் இதில் மறு உருவாக்கப்படும் தன்மை மேம்படுத்தப்பட்ட HILIC பிணைக்கப்பட்ட பிரிவுகளின் உருவாக்கத்தினால், இது மீண்டும் பயனுள்ளதாகியது.

சாதாரண பிரிவு நிறச்சாரல் பிரிகை[தொகு]

சாதாரண பிரிவு HPLC (NP-HPLC) அல்லது பரப்புக்கவர்ச்சி நிறச்சாரல் பிரிகை எனவும் அறியப்படும், இந்த முறை நிலையான புறப்பரப்பு வேதியியலுக்கு பரப்புக்கவர்ச்சி சார்ந்து மற்றும் முனைவுத்தன்மையால் அனலிட்டுகளைப் பிரிக்கிறது. இது வேதியியல் வல்லுநர்களால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் வகை நிறச்சாரல் பிரிகையில் ஒன்று. NP-HPLC துருவ நிலையான பிரிவு மற்றும் துருவமற்ற, நீர் கலக்காத இயங்கும் பிரிவு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் இது துருவமற்ற கரைப்பான்களில் கரையத்தயாராய் இருக்கவல்ல அனலிட்டுகளை பிரிப்பதில் செயல்திறனுடன் இருக்கிறது. அனலிட் துருவ நிலையான பிரிவுடன் இணைந்திருக்கிறது மற்றும் இது அதனால் நீடித்திருக்கிறது. பரப்புக்கவர்ச்சி ஆற்றல்கள் அதிகரிக்கப்பட்ட அனலிட் முனைவுத்தன்மையுடன் அதிகரிக்கின்றன. மேலும் துருவ அனலிட் மற்றும் துருவ நிலையான பிரிவு (இயங்கும் பிரிவுக்குத் தொடர்புடைய) ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள செயலெதிர்செயல் கரைத்துப்பிரித்தல் நேரத்தை அதிகரிக்கிறது. செயலெதிர்செயல் ஆற்றல் அனலிட் மூலக்கூறில் உள்ள செயல்பாட்டுக் குழுக்களை மட்டும் சார்ந்ததல்ல இடக்காரணியையும் சார்ந்தது. செயலெதிர்செயல் ஆற்றலின் மீது இடக்காரணியின் விளைவின் காரணமாக இந்த முறையைப் பயன்படுத்தி கட்டமைப்பு மாற்றியங்களைக் (பிரித்தல்) கரைக்கலாம்.

இயங்கும் பிரிவில் அதிகளவு துருவக் கரைப்பான்களின் பயன்பாடு அனலிட்டுகளின் வைத்திருத்தல் நேரத்தைக் குறைக்கிறது, அதேசமயம் அதிகளவு நீர் தவிர்க்கும் கரைப்பான்கள் வைத்திருத்தல் நேரத்தை அதிகரிப்பதற்கு ஏதுவாகிறது. கரைசலில் அதிக துருவக் கரைப்பான்கள், நிலையான பிரிவு புறப்பரப்பின் மீது நிலையான கட்டுப்படுத்து நீர் அடுக்கை உருவாக்குவதன் மூலமாக நிலையான பிரிவை முடக்குவதற்கு ஏதுவாக்குகின்றன. இந்த நடவடிக்கை சாதாரண பிரிவுக்கு ஓரளவு தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கிறது, ஏனெனில் இது மிகவும் தூய்மையான பரப்புக்கவர்ச்சி இயக்கநுட்பமாக இருக்கிறது (செயலெதிர்செயல்கள் புறப்பரப்பின் மீது மெல்லிய அடுக்காக இருப்பதற்கு பதிலாக கடினமான புறப்பரப்புடன் கூடியதாக இருக்கிறது).

நீர் அல்லது புரோட்டான் உடைய கரிம கரைப்பான்கள் சிலிக்கா அல்லது அலுமினா நிறச்சாரல் பிரிகை ஊடகத்தின் நேரேற்ற நிலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி, வைத்திருத்தல் நேரங்களின் மறு உருவாக்கப்படும் தன்மையில் குறைபாட்டை ஏற்படுத்துவதன் காரணமாக, தலைகீழ்-பிரிவு HPLCயின் உருவாக்கத்துடன் 1970களில் NP-HPLC வீழ்ச்சியடைந்தன. அண்மையில் இதில் மறு உருவாக்கப்படும் தன்மை மேம்படுத்தப்பட்ட HILIC பிணைக்கப்பட்ட பிரிவுகளின் உருவாக்கத்தினால், இது மீண்டும் பயனுள்ளதாகியது.

இடப்பெயர்ச்சி நிறச்சாரல் பிரிகை[தொகு]

இடப்பெயர்ச்சி நிறச்சாரல் பிரிகையின் அடிப்படைக் கொள்கை பின்வருமாறு: நிறச்சாரல் பிரிகை தாய்த்தொகுதிக்கான (இடப்பெயர்ச்சியாளர்) உயர் கவர்ச்சியுடன் ஒரு மூலக்கூறு கட்டமைப்பு இடங்களுக்காக செயல்திறனுடன் போட்டியிடும், மேலும் அதனால் சிறதளவு கவர்ச்சியுடன் அனைத்து மூலக்கூறுகளையும் இடப்பெயர்ச்சியடையச் செய்யும்.[1] இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் கரைத்துப்பிரித்தல் நிறச்சாரல் பிரிகை ஆகியவற்றுக்கு இடையில் குறிப்பிடத்தக்க மாறுபாடுகள இருக்கின்றன. கரைத்துப்பிரித்தல் முறையில், கருப்பொருட்கள் பொதுவாக குறுகிய காசியன் உச்சத்தில் அணிவரிசையில் இருந்து வெளிப்படுகின்றன. அடிக்கோட்டுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கத்தக்கவகையில், உச்சங்களின் பரவலான பிரித்தல் அதிகப்படியான தூய்மையை அடையும் நோக்கத்திற்காக இருக்கிறது. கரைத்துப்பிரித்தல் முறையில் கரைசலில் அணிவரிசையை நோக்கி ஏதேனும் ஒரு பகுதிபொருட்களின் பயணம் செய்யும் வேகம் பல காரணிகளைச் சார்ந்துள்ளது. ஆனால் இரண்டு பொருட்கள் பயணம் செய்தல் மாறுபட்ட வேகங்களில் இருக்கும், மேலும் அங்கு கரைந்துவிடும், உயிரிமூலக்கூறுகள் மற்றும் நிறச்சாரல் பிரிகை தாய்த்தொகுதி ஆகியவற்றுக்கு இடையில் சில செயலெதிர்செயல்களில் கணிசமான மாறுபாடுகள் இருக்க வேண்டும். இயக்க அளவுருக்கள் இந்த மாறுபாடுகளின் அதிகப்படியான விளைவுக்குத் தக்கவாறு இருக்கின்றன. பல நிகழ்வுகளில், உச்சங்களின் அடிக்கோட்டுப் பிரித்தல் மாறல்விகிதம் கரைத்துப்பிரித்தல் மற்றும் குறைந்த அணிவரிசை சுமையேற்றம் ஆகியவற்றுடன் மட்டுமே அடைய முடியும். ஆகையால், கரைத்துப்பிரித்தல் பிரிவு நிறச்சாரல் பிரிகைக்கு இரண்டு குறைபாடுகள் இருக்கின்றன, குறிப்பாக முன்னேற்பாடான வரையறையளவில் மாறல்விகிதக் கரைப்பான் ஏற்றுதல் காரணமாக ஏற்படும் இயக்கச் சிக்கல் மற்றும் குறைந்த அணிவரிசை சுமையேற்றத்தின் காரணமாக ஏற்படும் குறைவான செயல்வீதம் ஆகியவையாகும். இடப்பெயர்ச்சி நிறச்சாரல் பிரிகை கரைத்துப்பிரித்தல் நிறச்சாரல் பிரிகைவிட அதிகமான நன்மை உடையதாக இருக்கிறது, அதன் பகுதிபொருட்கள் "உச்சங்களுக்கு" பதிலாக தூய்மையான பொருட்களின் தொடர்ச்சியான மண்டலங்களுக்குள் கரைந்துவிடுகிறது. ஏனெனில் செயல்பாடு, சமவெப்பங்களின் நேரியல்பற்ற தன்மையின் நன்மைகளை எடுத்துக்கொள்கிறது, பெரியளவிலான அணிவரிசை ஊட்டம், குறிப்பிடத்தக்களவில் அதிகமான செறிவுகளில் தூய்மையாக்கப்பட்ட பகுதிபொருட்கள் மீட்கப்படுவதுடன் கொடுக்கப்பட்ட அணிவரிசை மீது பிரிந்துவிடுகிறது.

தலைகீழ் பிரிவு நிறச்சாரல் பிரிகை (RPC)[தொகு]

அனைவுச்சேர்மக் கலவையின் (நறுமன நீர்) குரொமோடோகிராம், தலைகீழ் பிரிவு HPLC மூலமாக பெறப்பட்டது

தலைகீழ் பிரிவு HPLC (RP-HPLC or RPC) துருவமற்ற நிலையான பிரிவு மற்றும் நீர்கலந்த, மிதமான துருவ இயங்கும் பிரிவு ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு பொதுவான நிலையான பிரிவு சிலிக்கா ஆகும். இது RMe2SiCl உடன் வினையேற்றப்பட்டது, இங்கு R என்பது C18H37 அல்லது C8H17 போன்ற நேரான சங்கிலி ஆல்கைல் குழு ஆகும். இந்த நிலையான பிரிவுகளுடன், வைத்திருத்தல் நேரம் அதிகமான துருவமற்ற மூலக்கூறுகளில் நீண்டதாக இருக்கும், அதேசமயம் துருவ மூலக்கூறுகள் மிகவும் விரைவில் கரைக்கப்படுகின்றன. ஒரு சோதனையாளர் இயங்கும் பிரிவுக்கு அதிக நீரைச் சேர்ப்பதன் மூலமாக வைத்திருத்தல் நேரத்தை அதிகரிக்கலாம்; இங்கு உருவாகும் நீர் தவிர்க்கும் நிலையான பிரிவுக்கான நீர் தவிர்க்கும் அனலிட்டின் கவர்ச்சி தற்போது அதிகமான நீர்நாட்டமுள்ள இயங்கும் பிரிவுக்கு வலிமைவாய்ந்த தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. அதே போல், ஒரு சோதனையாளர் கரைதிரவங்களுக்கு அதிகக் கரிமக் கரைப்பான் சேர்ப்பதன் மூலம் வைத்திருத்தல் நேரத்தைக் குறைக்கலாம். மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் RPC தொடர்ந்த குறிப்பிடுதல்கள் இல்லாமல் "HPLC" ஆக பொதுவாகத் தவறாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. மருந்துத் துறையில் RPC மருந்துகளை அவற்றின் வெளியீட்டிற்கு முன்பு தகுதி காண்பதற்காகத் தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.

RPC நீர் தவிர்க்கும் ஆற்றல்களின் தத்துவத்தின் மீது இயங்குகிறது, இது இருதுருவ நீர் கட்டமைப்பில் உயர் சமச்சீர்மையில் இருந்து தொடங்கியது, மேலும் இது வாழ்வியலின் அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் மிகவும் முக்கியமான பங்குவகிக்கிறது. RPC இந்த செயலெதிர்செயல் ஆற்றல்களின் அளவீட்டிற்கு அனுமதிக்கிறது. நிலையான பிரிவுக்கு அனலிட்டின் கட்டமைப்பு, நீர்கலந்த கரைதிரவத்தின் அணையும் கூறுடன் தொடர்புடைய அனலிட் மூலக்கூறின் துருவமற்ற பாகத்தைச் சுற்றிய தொடர்பு புறப்பரப்புப் பகுதிக்கு சரிசமவிகிதமாக இருக்கிறது. இந்த சால்வோபோபிக் விளைவு, அனலிட் மற்றும் C18-சங்கிலிக்கு எதிராக இரண்டின் சிக்கலான நிலை ஆகியவற்றைச் சுற்றி "துளை-குறைப்புக்கான" நீரின் ஆற்றலால் ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுகிறது. இந்தச் செயல்பாட்டில் வெளியிடப்படும் ஆற்றல் கரைதிரவத்தின் (நீர்: 7.3 × 10−6 J/cm², மெத்தனால்: 2.2 × 10−6 J/cm²) புறப்பரப்பு இழுவிசைக்கு மற்றும் முறையே அனலிட் மற்றும் அணையும் கூறு ஆகியவற்றின் நீர் தவிர்க்கும் புறப்பரப்புக்கு சரிசமவிகிதமாக இருக்கிறது. நீரின் புறப்பரப்பு இழுவிசையைக் குறைப்பதற்காக இயங்கும் பிரிவினுள் குறைவான துருவக் கரைப்பான் (மெத்தனால், அசிட்டோநைட்ரில்) சேர்ப்பதன் மூலமாக வைத்திருத்தல் குறைந்துவிடலாம். பகுப்பாய்வு நடைபெறும் போது, முனைவுத்தன்மை மற்றும் நீர்கலந்த இயங்கும் பிரிவின் புறப்பரப்பு இழுவிசை ஆகியவற்றைத் தானாகவே குறைத்தலின் மூலமாக இந்த விளைவு மாறல்விகிதக் கரைத்துப்பிரித்தலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அனலிட் மூலக்கூறின் கட்டமைப்புப் பண்புகள் அதன் வைத்திருத்தல் பண்புருக்களில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. பொதுவாக, அதிகமான நீர் தவிர்க்கும் புறப்பரப்புப் பகுதியுடன் (C-H, C-C மற்றும் பொதுவாக S-S போன்ற துருவமற்ற அணு பிணைப்புகள் மற்றும் மற்றவைகள்) கூடிய அனலிட்டின் விளைவாக நீண்ட வைத்திருத்தல் நேரம் தேவைப்படும். ஏனெனில் இது நீர் கட்டமைப்புடன் செயலெதிர்செயல் புரியாத மூலக்கூறின் துருவமற்ற புறப்பரப்புப் பகுதியை அதிகப்படுத்துகிறது. மற்றொரு வகையில் -OH, -NH2, COO- அல்லது -NH3+ போன்ற துருவக்குழுக்கள் நீருடன் நன்றாக இணைவதால் வைத்திருத்தலைக் குறைக்கின்றன. எனினும் மிகவும் பெரிய மூலக்கூறுகள், பெரிய அனலிட் புறப்பரப்பு மற்றும் அணையும் கூறின் ஆல்கைல் சங்கிலிகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் முழுமையற்ற செயலெதிர்செயலை விளைவிக்கலாம். மேலும் நிலையான பிரிவின் நுண்துளைகளில் நுழைதலில் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்.

வைத்திருத்தல் நேரம் நீர் தவிர்க்கும் (துருவமற்ற) புறப்பரப்புப் பகுதியில் அதிகரிக்கும். கிளைத்தச் சங்கிலி பகுதிபொருட்கள் அவற்றின் ஒத்திசைவான நேரியல்பு மாற்றியத்தைக் காட்டிலும் மிகவும் துரிதமாகக் கரைக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் அவற்றின் ஒட்டுமொத்த புறப்பரப்புப் பகுதி குறைவாயிருக்கும். அதேபோல் கரிமப் பகுதிபொருட்கள் C=C அல்லது C-C-மும்மடங்குப் பிணைப்பு ஆகியவற்றைக்காட்டிலும் ஒற்றை C-C-பிணைப்புகளுடன் மெதுவாகக் கரைக்கப்படும், இரட்டை அல்லது மும்மடங்குப் பிணைப்பு ஒற்றை C-C-பிணைப்பை விடக் குறுகியதாக இருக்கும்.

இயங்கும் பிரிவு புறப்பரப்பு இழுவிசையிலிருந்து (கழுவியெடுத்தல் கட்டமைப்பில் அமைப்புமுறை ஆற்றல்) விலகி, மற்ற இயங்கும் பிரிவு மாற்றிகள் அனலிட் வைத்திருத்தலைப் பாதிக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக கனிம உப்புக்களின் சேர்க்கை காரணமாக, மிதமான நேரியல்பு நீர்கலந்த கரைசல்களின் புறப்பரப்பு இழுவிசையில் அதிகரிக்கிறது (ca. 1.5 × 10−7 J/cm² per Mol for NaCl, 2.5 × 10−7 J/cm² per Mol for (NH4)2SO4), மற்றும் அனலிட்-கரைப்பான் இடைமுகத்தின் இயல்பாற்றல், புறப்பரப்பு இழுவிசையினால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதன் காரணமாக, உப்புக்களின் சேர்க்கை வைத்திருத்தல் நேரத்தை அதிகரிப்பதற்கு வழிவகுக்கும். இந்த நுட்பம் புரதங்களின் மிதமான பிரித்தல் மற்றும் மீட்பு, மற்றும் புரதப் பகுப்பாய்வில் அவற்றின் உயிரியல் நடவடிக்கையின் பாதுகாப்பு (நீர் தவிர்க்கும் செயலெதிர்செயல் நிறச்சாரல் பிரிகை, HIC) ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அனலிட்டின் நீர் தவிர்க்கும்தன்மையில் இது மாற்றம் ஏற்படுத்தலாம் என்றபோதும் pH இன் தாக்கம் மற்றொரு முக்கிய பகுதிபொருள் ஆகும். இந்த காரணத்திற்காக பெரும்பாலான முறைகள் pH ஐக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக சோடியம் பாஸ்பேட் போன்ற அமிலச்செறிவுமாறா முகவர்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த அமிலச் செறிவு மாறாக் கரைசல், pH ஐக் கட்டுப்படுத்துதல், நிலையான பிரிவின் மீது ஏதேனும் ஒரு எஞ்சிய ஆட்பட்ட சிலிக்காவின் மீது நடுநிலையான பகிர்வு மற்றும் அனலிட்டின் மீது நடுநிலையான பகிர்வுக்கான அயனி இணைதல் முகவர்களாக செயல்படல் போன்ற பல பயன்பாடுகளுக்குப் பயன்படுகிறது. அம்மோனியம் கூட்டு விளைபொருட்களின் உருவாக்கத்தின் மூலமாக சில அனலிட்டுகளின் பகுத்தலை மேம்படுத்துவதற்காக பெருமளவிலான நிறமாலையியலில் அம்மோனியம் ஃபார்மேட் பொதுவாகச் சேர்க்கப்படுகிறது. அசிட்டிக் அமிலம் அல்லது மிகவும் பொதுவாக ஃபார்மிக் அமிலம் போன்ற ஆவியாகும் கரிம அமிலம், பெருமளவிலான நிறமாலையியல், அணிவரிசை கரைதிரவ பகுப்பாய்விற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டால் இயங்கும் பிரிவுக்கு பொதுவாக சேர்க்கப்படுகிறது. ட்ரைஃப்ளூரோஅசிட்டிக் அமிலம் பெருமளவிலான நிறமாலையியல் பயன்பாடுகளில் உணர்கருவியில் அதன் நிலைநிற்றல் மற்றும் கரைப்பான் விநியோக அமைப்பு ஆகியவற்றின் காரணமாக எப்போதாவது பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் இது மற்ற உணர்கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் பயன்பாடுகளில் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் போன்ற அனலிட்டுகளை வைத்திருத்தலை மேம்படுத்துவதில் வலிமையான கரிம அமிலங்களில் ஒன்றாக இருந்து செயல்திறன் மிக்கதாக இருக்கலாம். பயன்பாடுகள் மூலமாக அமிலங்கள் மற்றும் அமிலச்செறிவு மாறாக் கரைசல்கள் ஆகியவற்றின் விளைவுகள் மாறுபடும், ஆனால் பொதுவாக நிறச்சாரல் பிரிகையை மேம்படுத்துகிறது.

சாதாரண சிலிக்கா அணிவரிசைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் தலைகீழ் பிரிவு அணிவரிசைகளை சேதப்படுத்துவது மிகவும் கடினமானது; எனினும், பல தலைகீழ் பிரிவு அணிவரிசைகள் ஆல்கைல் செறிவூட்டப்பட்ட சிலிக்கா துகள்களைக் கொண்டிருக்கின்றன, மேலும் இவை அடிப்படையான சிலிக்காத் துகள்களை அழித்துவிடுவதால் இவற்றை நீர்கலந்த ஆதாரங்களுடன் எப்போதும் பயன்படுத்தக் கூடாது. அவற்றை நீர்கலந்த அமிலத்துடன் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் இது HPLC உபகரணத்தின் உலோகப்பகுதிகளை அரித்து விடலாம் என்பதால் அணிவரிசையை நீண்ட நேரத்திற்கு அமிலத்துக்கு ஆட்படுத்தக் கூடாது. RP-HPLC அணிவரிசைகள் எஞ்சிய அமிலங்கள் அல்லது அமிலச்செறிவு மாறாக் கரைசல்கள் ஆகியவற்றை நீக்குவதற்கு பயன்படுத்திய பிறகு தூய்மையான கரைப்பானில் முக்கியெடுக்கப்பட வேண்டும், மேலும் கரைப்பானிற்கு ஏற்றக் கலவையில் சேமிக்கப்படவேண்டும். HPLC அணிவரிசைகளின் உலோக உட்பொருட்கள், நீடித்திருக்கும் பொருட்களைப் பிரிப்பதற்கு சிறந்த சாத்தியமுள்ள திறன் இருந்தால் குறைவாக வைக்கப்படவேண்டும். அணிவரிசையின் உலோக உட்பொருளுக்கான சிறந்த சோதனை 2,2'- மற்றும் 4,4'- பைபிரைடின் கலவை கொண்ட மாதிரியைச் செலுத்துதல் ஆகும். ஏனெனில் 2,2'-பைபி உலோகத்தை இடுக்கி இணைக்கலாம், உலோக அயனிகள் சிலிக்காவின் புறப்பரப்பின் மீது தோன்றும் போது, 2,2'-பைபிக்கான உச்ச வடிவம் வடிவஞ்சிதைந்துவிடும் (நீண்டுவிடும்).[மேற்கோள் தேவை]..

அளவு விலக்கல் நிறச்சாரல் பிரிகை[தொகு]

கூழ்க்களிம ஊடுருவல் நிறச்சாரல் பிரிகை அல்லது கூழ்க்களிம வடிகட்டல் நிறச்சாரல் பிரிகை எனவும் அறியப்படும் அளவு விலக்கல் நிறச்சாரல் பிரிகை (SEC) அளவின் அடிப்படையில் துகள்களைப் பிரிக்கப்படும் வகையாகும். இது பொதுவாக குறைவான பிரிதிறன் நிறச்சாரல் பிரிகையாகும், மேலும் ஆகையால் இது பொதுவாக தூய்மைப்படுத்துதலிம் இறுதி "மெருகூட்டுதல்" படிநிலைக்காக ஒதுக்கப்படுகிறது. இது தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட புரதங்களின் வரிசைப்படி கட்டமைப்பு மற்றும் நான்கிணைய கட்டமைப்பு ஆகியவற்றைக் கண்டறிவதிலும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. SEC அடிப்படையாக புரதங்கள் அல்லது பலபடிச் சேர்மங்கள் போன்ற பெரிய மூலக்கூறுகளின் பகுப்பாய்வுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. SEC துகளின் நுண்துளைகளில் இந்த சிறிய மூலக்கூறுகள் மாட்டுதலின் மூலமாக பணிபுரிகிறது. அவை நுழைவதற்கு பெரிய நுண்துளைகளைக் கொண்டதாக இருப்பதால் பெரிய மூலக்கூறுகள் எளிதில் கடந்து செல்லும். ஆகையால் பெரிய மூலக்கூறுகள் சிறிய மூலக்கூறுகளைத் துரிதமாக அணிவரிசையின் வழியாகப் பாயும், அதாவது சிறிய மூலக்கூறு நீண்ட வைத்திருத்தல் நேரம் கொண்டதாக இருக்கும்.

இந்த நுட்பம் பரவலாக பல்சக்கரைடுகளின் மூலக்கூறு எடைக் கண்டறிதலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மாறுபட்ட வணிக ரீதியாக கிடைக்கக்கூடிய குறைவான-மூலக்கூறு எடை ஹெப்பாரின்களின் மூலக்கூறு எடை ஒப்பீடுக்கான அதிகாரப்பூர்வ நுட்பமாக (ஐரோப்பிய மருந்தியல் குறிப்பேட்டால் பரிந்துரைக்கப்பட்டது) SEC இருக்கிறது.

அயனிப் பரிமாற்ற நிறச்சாரல் பிரிகை[தொகு]

அயனி-பரிமாற்ற நிறச்சாரல் பிரிகையில், கரைபொருள் அயனிகள் மற்றும் நிலையான பிரிவைக் கட்டமைக்கும் பகிர்வு இடங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் உள்ள ஈர்ப்பைச் சார்ந்து வைத்திருத்தல் இருக்கிறது. ஒரே பகிர்வு கொண்ட அயனிகள் விலக்கப்படுகின்றன. அயனி பரிமாற்றிகளின் வகைகள் பின்வருமாறு:

 • பாலீஸ்டிரின் ரெசின்கள் – இது இணைப்பின் நிலைப்புத்தன்மையை அதிகரிக்கும் குறுக்கு இணைத்தலை அனுமதிக்கிறது. அதிகப்படியான குறுக்கு இணைத்தல் சமநிலையாக்கல் நேரத்தை அதிகரிக்கும் திசைமாற்றத்தைக் குறைக்கிறது மற்றும் இறுதியாக தேர்ந்தெடுக்கும் திறனை மேம்படுத்துகிறது.
 • செல்லுலோஸ் மற்றும் டெக்ஸ்ட்ரான் அயனி பரிமாற்றிகள் (கூழ்க்களிமங்கள்) – இது பெரிய நுண்துளை அளவுகள் மற்றும் குறைவான பகிர்வு அடர்த்தி ஆகியவற்றைப் பெற்றிருக்கிறது, அதனால் அது புரதப் பிரித்தலுக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது.
 • கட்டுப்படுத்தப்பட்ட-நுண்துளைக் கண்ணாடி அல்லது நுண்துளையுள்ள சிலிக்கா

பொதுவாக, அயனி பரிமாற்றங்கள் அதிகமான பகிர்வு மற்றும் குறைவான ஆரங்கள் கொண்ட அயனிகளின் கட்டமைப்புக்குச் சாதகமாக இருக்கின்றன.

எதிர் அயனி (ரெசின்களின் செயல்பாட்டுக் குழுக்களுக்கு மதிப்பளித்து) செறிவின் அதிகரிப்பு வைத்திருத்தல் நேரத்தைக் குறைக்கும். pH இன் அதிகரிப்பு நேரயனிப் பரிமாற்றத்தில் வைத்திருத்தல் நேரத்தைக் குறைக்கிறது. அதேசமயம் pH இன் குறைதல் எதிரயனிப் பரிமாற்றத்தில் வைத்திருத்தல் நேரத்தைக் குறைக்கிறது.

இந்த வடிவ நிறச்சாரல் பிரிகை பின்வரும் பயன்பாடுகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது: நீர் தூய்மைப்படுத்துதல், நுண்ணளவுப் பொருட்களின் முன்செறிவு, அணையும் கூறு-பரிமாற்ற நிறச்சாரல் பிரிகை, புரதங்களின் அயனி-பரிமாற்ற நிறச்சாரல் பிரிகை, கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் சிற்றளவுசக்கரைடுகள் ஆகியவற்றின் உயர்-pH எதிரயனி-பரிமாற்ற நிறச்சாரல் பிரிகை மற்றும் மற்றவை.

உயிரிகவர்ச்சி நிறச்சாரல் பிரிகை[தொகு]

இந்த நிறச்சாரல் பிரிகை செயல்பாடு, நிலைத்த, குறிப்பிட்ட மற்றும் நேர்மாறாகும் அணைவுச் சேர்மங்களை அமைப்பதற்கு உயிரியல்ரீதியாக இயக்கத்திலுள்ள பொருட்களின் பண்புகளைச் சார்ந்திருக்கிறது. இந்த அணைவுச் சேர்மங்களின் உருவாக்கம், வேன் டெர் வால்ஸ் செயலெதிர்செயல், நிலைமின்னியல் செயலெதிர்செயல், இருதுருவ-இருதுருவ செயலெதிர்செயல், நீர் தவிர்க்கும் செயலெதிர்செயல் மற்றும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு போன்ற பொதுவான மூலக்கூறு ஆற்றல்களின் பங்களிப்பு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. ஆற்றல்மிக்க, உயிரிகுறித்த பிணைப்பு, குறைநிரப்பு கட்டமைப்பு இடங்களில் பல்வேறு இந்த ஆற்றல்களின் உடனிகழ்வான மற்றும் ஒத்திசைவுச் செயல்கள் மூலமாக அமைக்கப்படுகிறது.

நீர்கலந்த சாதாரண பிரிவு நிறச்சாரல் பிரிகை[தொகு]

நீர்கலந்த சாதாரண பிரிவு நிறச்சாரல் பிரிகை (ANP) என்பது தலைகீழ்-பிரிவு நிறச்சாரல் பிரிகை (RP) மற்றும் கரிம சாதாரண பிரிவு நிறச்சாரல் பிரிகை (ONP) ஆகியவற்றுக்கு இடையில் உள்ள இயங்கும் பிரிவு மண்டலத்தினை உள்ளடக்கிய நிறச்சாரல் பிரிகை நுட்பம் ஆகும். இந்த நுட்பம், தலைகீழ்-பிரிவு கரைப்பான்களைப் பயன்படுத்தி சாதாரண பிரிவு கரைத்துப்பிரித்தல் காட்டும், நீர்நாட்டமுள்ள சேர்மங்களுக்கான தனித்த தேர்ந்தெடுத்தலை அடைவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. [மேற்கோள் தேவை]

ஐசோக்ரடிக் பாய்வு மற்றும் மாறல்விகிதக் கரைத்துப்பிரித்தல்[தொகு]

இயங்கும் பிரிவு கலவையின் எல்லா செயல்பாட்டுப் பகுதிகளிலும் மாறாமல் எஞ்சியிருக்கும் பிரித்தெடுப்பு ஐசோக்ரடிக் (மாறாக் கலவை என்று பொருள்படும்) என்ற சொல்லால் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த வார்த்தை HPLC யின் முன்னோடிகளில் ஒருவரான யேல் பல்கலைக்கழகத்தின்[மேற்கோள் தேவை] க்சாபா ஹோர்வாத்தால் முதன் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்டது.

இயங்கும் பிரிவு கலவை மாறாததாக நீடித்திருக்காது. இயங்கும் பிரிவு கலவை, பிரித்தெடுத்தல் செயல்பாட்டின் போது மாற்றமடைவதில் பிரித்தெடுப்பு, மாறல்விகிதக் கரைத்துப்பிரித்தலாக விவரிக்கப்படுகிறது.[2] மாறல்விகிதம் 10% மெத்தனாலில் ஆரம்பித்து 20 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு 90% மெத்தனாலில் முடிவுறுவது இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஆகும். இயங்கும் பிரிவின் இரண்டு பொருட்கள் பொதுவாக "A" மற்றும் "B" என குறிப்பிடப்படுகின்றன; இங்கு A என்பது மிகவும் மெதுவாக மட்டுமே கரைபொருள் கரைவதற்கு அனுமதிக்கும் "பலவீனமான" கரைப்பான் ஆகும், அதேசமயம் B என்பது அணிவரிசையிலிருந்து துரிதமாக கரைபொருள் கரைவதற்கு அனுமதிக்கும் "வலிமையான" கரைப்பான் ஆகும். கரைப்பான் A பொதுவாக நீராக இருக்கிறது, அதேசமயம் B என்பது அசிட்டோநைட்ரில், மெத்தனால், THF அல்லது ஐசோபுரொப்பனால் போன்ற நீருடன் கலக்குமியல்புடைய கரிம கரைப்பானாக இருக்கும்.

ஐசோக்ரடிக் கரைத்துப்பிரித்தலில், உச்ச அகலம், வைத்திருத்தல் நேரம் நேரியல்பாக அறிமுறைத் தகடுகளின் எண்ணிக்கை N க்கான சமன்பாட்டின்படி அதிகரிக்கும். இது மெதுவாக-கரையும் உச்சங்கள் மிகவும் தட்டையாகவும் அகன்றதாகவும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் குறைபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும். அவற்றின் வடிவம் மற்றும் அகலம் ஆகியவற்றின் அவற்றை உச்சங்களாகக் கண்டுணரலாம்.

மாறல்விகிதக் கரைத்துப்பிரித்தலில் மெதுவாக-கரையும் பொருட்களின் வைத்திருத்தல் குறைகிறது, அதனால் அவை வேகமாக கரைகின்றன, அதனால் அவை பெரும்பாலான பொருட்களுக்கு குறுகிய (மற்றும் உயரமான) உச்சங்களைக் கொடுக்கின்றன. இது நீண்ட உச்சங்களுக்கான உச்ச வடிவத்தையும், கரிம கரைக்கும் திரவத்தின் செறிவு அதிகரிப்பதால் முன்னோக்கிய உச்சங்களின் வால்ப்பகுதி முன்னுக்குத் தள்ளப்படுவதன் மூலமாக மேம்படுத்துகிறது. இது உச்ச உயரத்தையும் (உச்சம் "கூர்மையாகத்" தோன்றும்) அதிகரிக்கிறது, இது கண்டறிதல் பகுப்பாய்வில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. மாறல்விகித செயல்திட்டம் கரிமப் பொருளின் சதவீதத்தில் உடனடி "படிநிலை" அதிகரித்தல் அல்லது மாறுபட்ட நேரங்களில் மாறுபட்ட இறக்கங்கள் ஆகியவை உள்ளடக்கியவையாக இருக்கலாம், இவை அனைத்துமே குறைவான நேரத்தில் உகந்த பிரித்தெடுத்தலுக்கான விருப்பத்தின்படி அமைந்ததாகும்.

ஐசோக்ரடிக் கரைத்துப்பிரித்தலில், அணிவரிசை பரிமாணங்கள் (நீளம் மற்றும் உள் விட்டம்) மாற்றமடைந்தால் தேர்ந்தெடுக்கும் தன்மை மாற்றமடையாது, அதாவது, உச்சங்கள் ஒரே ஒழுங்குமுறையில் கரையும். மாறல்விகிதக் கரைத்துப்பிரித்தலில், கரையும் ஒழுங்குமுறை, பரிமாணங்கள் அல்லது பாய்வு விகிதம் மாற்றமடைவதன் மூலமாக மாற்றமடையலாம்.[மேற்கோள் தேவை]

இயக்க ஆற்றல் நீர் கட்டமைப்பின் உயர் ஒழுங்குமுறையில் தலைகீழ் பிரிவு நிறச்சாரல் பிரிகையில் தொடங்குகிறது. கரிம இயங்கும் பிரிவின் பங்கு, நீர்கலந்த பொருளின் தாழ்த்துதல் ஆற்றலைக் குறைப்பதன் மூலமாக இந்த உயர் ஒழுங்குமுறையைக் குறைப்பதாகும்.

அளவுறுக்கள்[தொகு]

உட்புற விட்டம்[தொகு]

ஒரு HPLC அணிவரிசையின் உட்புற விட்டம் (ID) என்பது மாறல்விகிதக் கரைத்துப்பிரித்தலில் கண்டுபிடிப்பு உணர்திறன் மற்றும் பிரித்தெடுத்தல் தேர்ந்தெடுப்புத்திறன் ஆகியவற்றில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் முக்கியமான அளவுறுவாக இருக்கிறது. இது அணிவரிசையின் மீது சுமையேற்ற முடிந்த அனலிட்டின் அளவினையும் கண்டறிகிறது. பெரிய அணிவரிசைகளைப் பிந்தையப் பயன்பாட்டிற்காக மருந்துப்பொருட்களைத் தூய்மைப்படுத்துதல் போன்று பொதுவாக தொழில்துறை பயன்பாடுகளில் காணலாம். குறைவான-ID அணிவரிசைகள் உணர்திறனை மேம்படுத்துகின்றன, மேலும் சுமையேற்றும் திறனின் செலவில் குறைவான கரைப்பான் பயன்பாட்டை உடையாதாக இருக்கின்றன.

 • பெரிய ID அணிவரிசைகள் (10 மிமீக்கும் மேல்) அதன் அதிகமான சுமையேற்றும் திறனின் காரணமாக பயன்படுத்தத்தக்க அளவிலான பொருட்களைத் தூய்மைப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்துகின்றன.
 • பகுமுறை அளவு அணிவரிசைகள் (4.6 மிமீ) மிகவும் பொதுவான வகை அணிவரிசைகளாக இருக்கின்றன, இருந்தபோதும் சிறிய அணிவரிசைகள் துரிதமாகப் பிரபலமடைந்தன. அவை மாதிரிகளின் வழக்கமான அளவுசார்ந்த பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் பொதுவாக UV-ஆற்றல் உட்கிரகிக்கும் உணர்கருவியைப் பயன்படுத்துகின்றன.
 • குறுகிய-துளையிடு அணிவரிசைகள் (1-2 மிமீ) அதிகமான உணர்திறன், சிறப்பு UV-ஆற்றல் உணர்கருவிகள், ஒளிர்தல் கண்டறிதல் ஆகியவற்றுடனோ அல்லது திரவ நிறச்சாரல் பிரிகை-பெருமளவிலான நிறமாலையியல் போன்ற மற்றா கண்டறிதல் முறைகளுடனோ, விரும்பத்ததாக இருக்கும் நிலையில் உள்ள பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன
 • நுண் குழாய் அணிவரிசைகள் (0.3 மிமீக்கும் கீழ்) பெருமளவிலான நிறமாலையியல் போன்ற மாற்றுக் கண்டறிதல் முறைகளுடன் பெரும்பாலும் தனிப்பட்ட முறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை பொதுவாக பெரிய அணிவரிசைகளில் பயன்படுத்தப்படும் துருப்பிடிக்கா எஃகு குழாய்களுக்குப் பதிலாக உருகிய சிலிகா நுண்குழாய்களில் இருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன.

துகள் அளவு[தொகு]

மிகவும் வழக்கமான HPLC, வெளிப்புறம் சிறிய கோளவுருவான சிலிக்கா துகள்கள் (மிகவும் சிறிய குமிழிகள் இணைக்கப்பட்ட நிலையான பிரிவுடன் செயல்படுத்தப் படுபவதாக இருக்கிறது. இந்தத் துகள்கள் பல்வேறு அளவுகளில் வருகின்றன, 5 m குமிழிகள் மிகவும் பொதுவானவையாக இருக்கின்றன. சிறிய துகள்கள் பொதுவாக அதிகமான புறப்பரப்புப் பகுதி மற்றும் சிறந்த பிரித்தெடுப்புகளை வழங்குகின்றன, ஆனால் உகந்த நேரியல்பு திசைவேகத்துகான தேவையான அழுத்தம் துகள் விட்ட சதுரங்களின் தலைகீழ் நிலை மூலமாக அதிகரிக்கப்படுகின்றன.[3][4][5]

இதில் பாதியளவு துகள்கள் பெரிதாக மாற்றப்படுகின்றன, அணிவரிசையின் அளவு ஒரே அளவாக வைத்திருக்கப்படுகிறது, இதன் செயல்பாடு இரட்டிப்பாக இருக்கும், ஆனால் தேவைப்படும் அழுத்த அதிகரிப்பு உண்மையில் நான்கு மடங்காக இருக்கும். பெரிய துகள்கள் முன்னேற்பாடு HPLC (அணிவரிசை விட்டங்கள் 5 செமீ முதல் 30 செமீ வரை) மற்றும் திட-பிரிவுப் பிரித்தெடுத்தல் போன்ற HPLC அல்லாத பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

நுண்துளை அளவு[தொகு]

பல நிலையான பிரிவுகள் அதிகப்படியான புறப்பரப்புப் பகுதியை வழங்குவதற்காக நுண்துளையுடையவாக இருக்கின்றன. சிறிய நுண்துளைகள் அதிகப்படியான புறப்பரப்புப் பகுதியை வழங்குகின்றன, அதேசமயம் பெரிய நுண்துளை அளவு குறிப்பாக பெரிய அனலிட்டுகளில் சிறந்த இயக்க ஆற்றலை உடையவையாக இருக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, நுண்துளையை விட மிகவும் சிறியதாக இருக்கும் ஒரே பொருளான புரதம் நுண்துளைகளுள் நுழைந்து விடலாம், ஆனால் எளிதாக உள்ளிருந்துவிட முடியாது.

எக்கி அழுத்தம்[தொகு]

எக்கிகள் அழுத்தக் கொள்ளவில் மாறுபடுகின்றன, ஆனால் அவற்றின் செயல்பாடு ஒத்திசைவு மற்றும் மறுஉருவாக்கக்கூடிய பாய்வு வீதம் ஆகியவற்றை விளைவிப்பதற்கு ஏற்ற அவற்றின் திறன் சார்ந்து அளவிடப்படுகிறது. அழுத்தம் மிகவும் உயர்வாக 40 MPa (6000 lbf/in2) அல்லது சுமார் 400 அட்மாஸ்பியர்ஸை அடையலாம். நவீன HPLC அமைப்புகள் மிகவும் அதிகமான அழுத்தங்களில் பணிபுரிவதற்கு ஏற்றவாறு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதனால் அவை அணிவரிசைகளில் மிகவும் சிறிய துகள்களைப் (<2 m) பயன்படுத்தும் திறன் கொண்டவையாக இருக்கின்றன. இந்த "நுண் உயர் செயல்பாட்டுத் திரவ நிறச்சாரல் பிரிகை" அமைப்புகள் அல்லது RSLC/UHPLCக்கள் 100 MPa (15,000 lbf/in²) வரை அல்லது சுமார் 1000 அட்மாஸ்பியர்கள் வரைப் பணிபுரியக்கூடியவை. "UPLC" என்ற வார்த்தை வாட்டர்ஸ் கார்ப்பரேசனின் வர்த்தகச்சின்னம் ஆகும், ஆனால் இது சிலநேரங்களில் மிகவும் பொதுவான நுட்பத்தைக் குறிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

HPLC நிறச்சாரல் பிரிகைகள் உற்பத்தியாளர்கள்[தொகு]

 • ஷிமாட்சு சைன்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமென்ட்ஸ்
 • அஜிலன்ட் டெக்னாலஜீஸ்
 • பெக்மேன் கூல்ட்டர்
 • செசில் இன்ஸ்ட்ருமென்ட்ஸ்
 • டயோனக்ஸ் கார்ப்
 • ஹிட்டாச்சி
 • பெர்கின்எல்மர், இன்க்.
 • தெர்மோ ஃபிஷ்ஷர் சைன்டிஃபிக்
 • வாரியன், இன்க்.
 • வாட்டர்ஸ் கார்ப்பரேசன்

HPLC அணிவரிசைகள் மற்றும் உபரிசாதனங்கள் உற்பத்தியாளர்கள்[தொகு]

 • ஷிமாட்சு சைன்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமென்ட்ஸ்
 • அஜிலன்ட் டெக்னாலஜீஸ்
 • ஆக்சோநோபல்
 • பெக்மேன் கூல்ட்டர்
 • டயோனக்ஸ் கார்ப்
 • மெர்க் KGaA
 • பினொமெனக்ஸ்
 • SGE அனலிட்டிகல் சைன்ஸ்
 • ஷோடக்ஸ்
 • சிக்மா-ஆல்ட்ரிச்
 • தெர்மோ ஃபிஷ்ஷர் சைன்டிஃபிக்
 • டோசோ கார்ப்பரேசன்
 • வாரியன், இன்க்.
 • வாட்டர்ஸ் கார்ப்பரேசன்
 • டபிள்யூ. ஆர். கிரேஸ் அண்ட் கம்பெனி

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. இடப்பெயர்ச்சி நிறச்சாரல் பிரிகை 101. [1] பரணிடப்பட்டது 2008-09-15 at the வந்தவழி இயந்திரம் சாசெம், இன்க். ஆஸ்டின், TX 78737
 2. உயர்-செயல்பாட்டு மாறல்விகித நிறச்சாரல் பிரிகையின் கோட்பாட்டினை விரிவாகக் கையாளப்பட்ட சமீபத்திய புத்தகம் : Lloyd R. Snyder and John W. Dolan (2006). High-Performance Gradient Elution: The Practical Application of the Linear-Solvent-Strength Model. Wiley Interscience. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0471706469. {{cite book}}: Unknown parameter |ISBN status= ignored (help).
 3. ஃபாஸ்ட் அண்ட் அல்ட்ராஃபாஸ்ட் HPLC ஆன் சப்-2 μm போரோயஸ் பார்ட்டிகில்ஸ் — வேர் டு வி கோ ஃபிரம் ஹியர்? - LC-GC ஈரோப்
 4. Xiang, Y.; Liu Y. and Lee M.L. (2006). "Ultrahigh pressure liquid chromatography using elevated temperature". Journal of Chromatography A 1104 (1-2): 198–202. doi:10.1016/j.chroma.2005.11.118. 
 5. Horváth, Cs.; Preiss B.A. and Lipsky S.R. (1967). "Fast liquid chromatography. Investigation of operating parameters and the separation of nucleotides on pellicular ion exchangers". Analytical Chemistry 39: 1422–1428. doi:10.1021/ac60256a003. 

புற இணைப்புகள்[தொகு]

வார்ப்புரு:Chromatography