ஆங்கில சுட்டுப்பெயர்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

ஆங்கில சுட்டுப்பெயர்கள் (English Pronouns)

சுட்டுப்பெயர் சொல் என்பது ஒரு பெயரை அல்லது பெயர் சொல்லை குறிப்பிடாமல், அதற்குப் பதிலாக சுட்டிக்காட்டுவதற்கு பயன்படும் சொற்களே "சுட்டுப்பெயர்" என்றழைக்கப்படுகின்றன. இவற்றை தமிழில் "பிரதிப்பெயர்கள்", "பதிலிடுச்சொற்கள்" என்றும் அழைப்பர். ஆங்கிலத்தில் "Pronouns" என அழைக்கப்படும்.

உதாரணம்: Sarmilan will come to the class. சர்மிலன் வருவான் வகுப்பிற்கு

He will come to the class அவன் வருவான் வகுப்பிற்கு.

முதல் வாக்கியத்தில் “சர்மிலன்” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பெயருக்கு (பெயர்ச்சொல்லுக்கு) பதிலாக, இரண்டாம் வாக்கியத்தில் “அவன்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை கவனிக்கவும். அதாவது “சர்மிலன்” எனும் பெயரைக் குறிப்பிடாமல் “அவன்” எனும் சொல் சுட்டிக்காட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதனாலேயே “அவன்” எனும் சொல் ஒரு சுட்டுப்பெயர்ச் சொல்லாகும்.

இச் சுட்டுப்பெயர்களை ஆங்கிலத்தில் பல்வேறு பிரிவுகளாகப் பகுத்துள்ளனர். அவைகளாவன:

Subject Pronouns Object Pronouns Reflexive Pronouns Possessive Pronouns Demonstrative Pronouns Relative Pronouns Interrogative Pronouns Indefinite Pronouns

இப்பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றினதும் சுட்டுப்பெயர்கள் அதே நிறங்களில் கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் எடுத்துக்காட்டாக அச்சுட்டுப்பெயர்கள் பயன்படும் வாக்கிய அமைப்புகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

Subject Pronouns – எழுவாய் சுட்டுப்பெயர்கள் ஒரு வாக்கியத்தின் எழுவாயாகப் பயன்படும் சுட்டுப்பெயர்கள்.

I - நான் You – நீ (ஒருமை) He - அவன் She - அவள் It - அது We – நாம், நாங்கள் You - நீங்கள் (பன்மை) They - அவர்கள், அவைகள்

உதாரணம்:

Kennedy spoke about genocide war in Sri Lanka. கென்னடி பேசினார் இலங்கையின் இனவழிப்பு போரைப் பற்றி.

He spoke about genocide war in Sri Lanka. அவர் பேசினார் இலங்கையின் இனவழிப்பு போரைப் பற்றி.

(“Kennedy” எனும் பெயர்சொல்லுக்குப் பதிலாக “He” எனும் சுட்டுப்பெயர் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.)

Object Pronouns – செயப்படுபொருள் சுட்டுப்பெயர்கள் ஒரு வாக்கியத்தின் செயப்படுபொருளாகப் பயன்படும் சுட்டுப்பெயர்கள்.

me – என்னை you - உன்னை (பன்மை) him - அவனை her – அவளை it - அதை us – எங்களை, நம்மை you - உங்களை (பன்மை) them - அவர்களை, அவைகளை

உதாரணம்:

I love her நான் காதலிக்கிறேன் அவளை

Reflexive Pronouns – அனிச்சைச் செயல் சுட்டுப்பெயர்கள் ஒரு வாக்கியத்தின் எழுவாய் சொல்லை மீண்டும் அனிச்சையாக குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படும் சுட்டுப்பெயர்கள்.

myself - நானாகவே yourself - நீயாகவே himself - அவனாகவே herself - அவளாகவே itself - அதுவாகவே ourselves – நாங்களாகவே, நாமாகவே yourselves - நீங்களாகவே themselves – அவர்களாகவே, அவைகளாகவே

உதாரணம்:

I cut my hair myself. நான் வெட்டினேன் எனது தலைமயிரை நானாகவே (நான் எனது தலைமயிரை நானே/நானாகவே வெட்டிக்கொண்டேன்.)

Possessive Pronouns – ஆறாம் வேற்றுமை (உரிமையைக் குறிக்கும்) இவை உரிமையைக் குறிக்க அல்லது உரிமையை வெளிப்படுத்தப் பயன்படுபவை. இவற்றை சுட்டுப்பெயராக பயன்படுபவைகள் பெயரெச்சமாக பயன்படுபவைகள் என இரண்டு விதமாகப் பார்க்கலாம்.

mine - என்னுடையது yours - உன்னுடையது his - அவனுடையது hers - அவளுடையது its - அதனுடையது ours - எங்களுடையது yours - உங்களுடையது theirs – அவர்களுடையது, அவைகளுடையது

உதாரணம்:

This house is ours. இந்த வீடு எங்களுடையது

Adjective – பெயரெச்சம்

பெயரெச்சமாகப் பயன்படுபவைகள்

my – என்னுடைய your – உன்னுடைய his – அவனுடைய her - அவளுடைய its - அதனுடைய our – எங்களுடைய your – உங்களுடைய their - அவர்களுடைய, அவைகளுடைய

உதாரணம்:

This is our house. இது எங்களுடைய வீடு.

வேறுப்பாடு (Possessive - Adjective)

This is our house. (Adjective) இது எங்களுடைய வீடு.

This house is ours. (Possessive) இந்த வீடு எங்களுடையது.

Demonstrative Pronouns – குறிப்பிடுச் சுட்டுப்பெயர்கள் ஒன்றை அல்லது பலவற்றை குறித்துக்காட்டுவதற்கு அல்லது அடையாளப்படுத்தி பேசுவதற்கு இச்சுட்டுப் பெயர்கள் பயன்படுகின்றன.

This – இது, இந்த (ஒருமை) That – அது, அந்த (ஒருமை) These – இவை, இவைகள் (பன்மை) Those – அவை, அவைகள் (பன்மை)

உதாரணம்:

This book is new but those books are old. இந்த பொத்தகம் புதியது ஆனால் அப்பொத்தகங்கள் பழையது.

(இவற்றில் book books எனும் பெயர் சொற்களை தவிர்த்து சுட்டுப்பெயர்களை மட்டுமே பயன்படுத்தியும் பேசலாம்.)

This is new but those are old. இது புதியது ஆனால் அவைகள் பழையது.

Relative Pronouns – உரிச் சுட்டுப்பெயர்கள் ஒரு வாக்கியத்தின் உற்பிரிவாகவோ அல்லது இரண்டு வாக்கியங்களின் இணைப்புச் சொல்லாகவோ பயன்படுபவைகள்.

who whom that which whoever whomever whichever

உதாரணம்:

I told you about a woman who lives next door. நான் கூறினேன் ஒரு பெண்ணைப் பற்றி அவள் வசிக்கிறாள் அடுத்த வீட்டில்.

மேலும் இதுப்போன்ற இணைப்புச் சொற்களின் பயன்பாடு பற்றி எதிர்வரும் பாடத்தில் விரிவாகப் பார்ப்போம்.

Interrogative Pronouns – கேள்வி சுட்டுப்பெயர்கள் இவை கேள்வி கேட்பதற்கு பயன்படுபவைகளாகும்.

Who - யார் What - என்ன Where - எங்கே When - எப்பொழுது Whom - யாரை Which - எது Whoever – யாரெவர் Whomever - யாரெவரை Whichever - எதுவாயினும்

உதாரணம்:

Where did you go? நீ எங்கே போனாய்?

Indefinite Pronouns ஒரு நபரையோ ஒரு பொருளையோ குறிப்பிட்டு கூறாமல் நிச்சயமற்ற நிலையில் பேசுவதற்கு இச் சுட்டுப்பெயர்கள் பயன்படுகின்றன.

all – எல்லா, முழு another - இன்னொன்று, இன்னொருவர் every - எல்லா any – ஏதாவது ஒன்று some – சில, கொஞ்சம் nothing – ஒன்றும் இல்லை (ஒன்றும் இல்லாத நிலை) several – பல each – ஒவ்வொரு many – பலர், பல few - சில

உதாரணம்:

Each of the members has one vote ஒவ்வொரு உருப்பினர்களுக்கும் இருக்கிறது ஒரு வ