ஆங்கிலத்தில் கிரேக்க இலத்தீன் சொற்கூறுகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஆங்கிலத்தில் கிரேக்க இலத்தீன் சொற்கூறுகள் என்னும் இப்பட்டியலில் ஆங்கிலத்தில் பயன்படும் கிரேக்க இலத்தீன் மொழி வழி வந்த அடிச்சொற்களும், முன்னொட்டுகளும் பின்னொட்டுகளும் பிற சொற்கூறுகளும், இவற்றுக்கான தமிழ்ப்பொருள்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இதில் மருத்துவம் சார்ந்த கலைச்சொற்கள் அடங்காது. இவற்றைக் காண மருத்துவம் சார்ந்த அடிச்சொற்கள், முன்னொட்டுகள் பின்னொட்டுகள் பட்டியல் என்னும் பக்கத்தைக் காணவும்.

A[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
ab-, a-, abs- விட்டு விலகிச்செல்- (away) இலத்தீன் ab "விலகிச்செல்" abnormal, Abrasion (mechanical), absent, abstain, abstract, aversion
ac- கூர்மையான(sharp or pointed) இலத்தீன் aceo acupuncture
acid- புளிப்பு, காடி (sour or acid) இலத்தீன் acidus acidosis
acu- கூர்மையான (sharp) இலத்தீன் acutus, past participle of acuere "to sharpen", from acus "needle" குத்தூசி மருத்துவம், acute, acutifoliate
acr(i)- கூர், சுருக்கென, உறைப்பு, கசப்பு (sharp, pungent, bitter) இலத்தீன் acer, acris acrid, acrimony
acr(o)- உயரம், உச்சி, முனை (height, summit, tip) கிரேக்கம் ἄκρος (ákros) "high", "extreme" கழைக்கூத்து, acromegaly, acronym, உயர மருட்சி,
ad-, a-, ac-, af-, ag-, al-, ap-, ar-, as-, at- -கு; நோக்கி; கூட (movement to or toward; in addition to) இலத்தீன் ad "to", "toward" accept, adapt, affect, approximate, ascend
adip- கொழுப்பு; தடிப்பு (fat) இலத்தீன் adeps, adipis "fat" கொழுப்பிழையம்
aer-, aero- காற்று; வளி; ஆகாயம் (air, atmosphere) கிரேக்கம் ἀήρ (aer) "air" வானூர்தி அறிவியல், aerosol
aesthet- உணர்வு; உணர்ச்சி; நுகர் (feeling, sensation) கிரேக்கம் aisthētikos "of sense perception" from αἰσθάνεσθαι (aisthanesthai) "to perceive" அழகியல், anaesthetic
agri-, -egri- நிலம்; களம் (field) இலத்தீன் ager, agris "field, country" வேளாண்மை, peregrine
agro- நிலம்; களம் (field) கிரேக்கம் ἀγρός (agros) "field" உழவியல்
alb- வெண்மை; வெளிர்; வெளிச்சம் (dull white) இலத்தீன் albus வெண் எகிர்சிதறல், அல்பினிசம், albumen
am-, amat-, amor- அன்பு; நேசம்; பாசம் (love, loved) இலத்தீன் amor "love" from amāre "to love" amateur, amorous
ambi- இருதலை; ஈரிடம் சார் (both, on both sides) இலத்தீன் ambi "on both sides" கலப்பு கை பழக்கம், ambivalent
amic-, -imic- அன்பர்; நண்பர் (friend) இலத்தீன் amicus amicable, inimical
amphi- சூழ்மை; சுற்றிய; இருவகைசார் (around, about, both, on both sides of, both kinds) கிரேக்கம் ἀμφί amphi "on both sides" நீர்நில வாழ்வன, amphibolic
ampl- விரிவு; பெருக்கு (ample) இலத்தீன் amplus amplification
an-, a- அன்றி; இன்றி; அற்ற (not, without) கிரேக்கம் Greek ἀν-/ἀ- "not" anhydrous, atypical
ana-, an- மறு; எதிர்; புற; மேல் (again, against, back, up) கிரேக்கம் from Greek prefix ἀνά- ana- "again", "against" anabaptist, anaphylaxis, அயனி, anode
andro- ஆண்; ஆண்மை; (male, masculine) கிரேக்கம் ἀνδρός andros androgen, android
anemo- காற்று; வளி (wind) கிரேக்கம் ἄνεμος anemos அனிமோமீட்டர்
anima- மூச்சு; உயிர்; சீவன் (breath) இலத்தீன் anima "breath" animal, animation
ann-, -enn- ஆண்டு; வருடம்; (year, yearly) இலத்தீன் annus "year" anniversary, annual, biannual, ஆயிரமாண்டு
ant-, anti- எதிர்; எதிரான; தடுப்பு (against, opposed to, preventive) கிரேக்கம் ἀντί anti "against" antagonist, நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி, antipodes
ante-, anti- முன்; முன்னிலை; முந்திய; முற்பட்ட (before, in front of, prior to) இலத்தீன் ante "before", "against" antebellum, antediluvian, anticipate, antiquarian
anth-, antho- மலர்; மாலை (flower) கிரேக்கம் ἄνθος anthos "flower" anther, anthology
anthropo- மனித; மானிட; மன் (human) கிரேக்கம் ἄνθρωπος anthropos "man" மானிடவியல், மாந்தவுருவகம்
apo- விலகிய; நீங்கிய; பிரிந்த (away from, separate, at the farthest point) கிரேக்கம் ἀπό apo "from, away, un-, quite" apocrine, சுற்றுப்பாதை வீச்சு, apostasy
aqu- நீர்; நீர்மை; திரவம் (water) இலத்தீன் aqua aquamarine, நீர்வாழ் உயிரினங்கள் காட்சிச்சாலை, aqueduct, நிலத்தடி நீர்ப்படுகை
ar- ஏர்; உழு; பண்படுத்து (plow, till) இலத்தீன் ărāre arable
ar- உலர்ந்த; காய்ந்த; வறண்ட (be dry) இலத்தீன் ārēre "be dry or parched" arid
arche-, archi- ஆட்சி; ஆண்டவன்; ஆளுபவர்; முதன்மையான (ruler) கிரேக்கம் ἀρχή arche "rule" (in compounds: ἀρχε-, ἀρχι-) archangel, archetype
archaeo-, archeo- பண்டைய; தொடக்க கால; பழம்- (ancient) கிரேக்கம் ἀρχαῖος arkhaios "ancient" from arkhē "beginning" தொல்லியல் or archeology, archaic
arct(o)- வட துருவ; குளிர்ப் பிரதேச; தண்மைநில (Relating to the North Pole or the region near it; relating to cold; used as the scientific name of some bear species, e.g. Ursus arctos horribilis) கிரேக்கம் ἄρκτος arktos "bear" ஆர்க்டிக் பெருங்கடல்
argent- வெள்ளி; வெண்-; ஒளிர்- (silver) இலத்தீன் argentum argent, அர்கெந்தீனா
arist(o)- மேன்மை; உயரிய; மேட்டிமை; சீரிய; சால்பு (excellence) கிரேக்கம் ἀρετή, ἄριστος arete, aristos aristocracy
arthr(o)- மூட்டு; இணைப்பு (joint) கிரேக்கம் ἄρθρον arthron மூட்டழற்சி, கணுக்காலி
astr-, astro- விண்-; வான்-; விண்மீன்; உடு; வெண்வெளி; வானுயர்- (star, star-shaped) கிரேக்கம் ἄστρον astron "star" உடுக்குறி (தமிழ் நடை), சோதிடம், வானியல், disaster
athl- போட்டி; சாதனை; பரிசு; (prize) கிரேக்கம் ἄθλος athlos "contest, feat" athlete, pentathlon
aud(i)- ஒலி; கேள்; செவிசாய்; ஒலிசார்-; பேச்சு (hearing, listening, sound) இலத்தீன் audire "to hear" கலையரங்கம், auditory, audible
aug-, auct- வளர்-; உயர்வடை; மேம்படுத்து (grow, increase) இலத்தீன் augēre, auctus "to increase" augmentation
aur- தங்கம்; பொன்; பொன்னிற-; (relating to gold, or gold-colored) இலத்தீன் aurum "gold" aureate, aureole
auri- காதுசார்ந்த; கேள்திறன் சார்ந்த; செவி தொடர்பான (relating to the ear) இலத்தீன் auris "ear" auricle[disambiguation needed]
aut- , auto- தன்; தானாக; உள்ளுந்து (self; directed from within) கிரேக்கம் αὐτός (autos) "self", "same" தானுந்து, autonomy, autograph
avi- பறவை (பறத்தல்) சார்ந்த (bird) இலத்தீன் avis aviary, aviation
axi- அச்சு; அச்சாணி போன்ற (axis) இலத்தீன் axis axisymmetry
axio- தகுதி; மாண்பு; மதிப்பு; விழுமியம் (merit) கிரேக்கம் ἄξιος (axios) "worth" axiology

B[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
bac- குச்சி போன்ற; துரும்பு (rod-shaped) இலத்தீன் from baculum "rod" bacilla, பாக்டீரியா
baro- கனம், எடை (எடை), அழுத்தம் (pressure) கிரேக்கம் βάρος (baros) barograph, காற்றழுத்தமானி, baroreceptor
basi- அடிப்பக்கம்; அடித்தளம்; காலடி; ஆழ்- (at the bottom) கிரேக்கம் from βαίνω, I walk, march, βάσις "step" basic, basis
bathy-, batho- ஆழம்; ஆழ்நிலை (deep, depth) கிரேக்கம் βαθύς (bathús, bathýs) batholith, bathyscaphe
be-, beat- ஆசிகூறு; பேறு அடை; இன்புறு (bless) இலத்தீன் beare, beatus அருளாளர் பட்டம்
bell(i)- போர்; சண்டை; எதிர்த்துநில் (war) இலத்தீன் bellum, belli antebellum, bellicose, belligerent
ben- நலம்; நன்மை; நல்-; நன்-; பரிவு (good), (well) இலத்தீன் bene (adverb) benefit, benignity
bi- இருமை; இரு-; ஈர்-; இருமுறை; இணையிணை (two) இலத்தீன் bis, "twice"; bini, "in twos" binary, இருகண் நோக்கி, இருதுணை மணம், biscotti
bib- குடி; பருகு; அருந்து; உட்கொள் (drink) இலத்தீன் bibere, bibitus imbibe
bibl- நூல்; ஏடு; புத்தகம்; ஆவணம் (book) கிரேக்கம் βιβλίον (biblíon) "book" bible, நூலடைவு
bi(o)- உயிர்; சீவன் (life) கிரேக்கம் βίος (bíos) "life" வாழ்க்கை வரலாறு, உயிரியல், biologist, biosphere, bioluminescent
blenn(o)- சேறு; களி; ஈரப்பதம் (slime) கிரேக்கம் βλέννος (blennos) blennophobia, blennosperma
blast- நுண்மம் (germ), கரு உயிர்மம் (embryo), முளை; மொக்கு (bud), உயிரணு (cell with nucleus) கிரேக்கம் βλασταίνω (blastainō), "I put forth shoots" blastula, fibroblast, osteoblast, sideroblast
bon(i)- நன்மை; நலம் (good) இலத்தீன் bonus bonify, bonitary
bor- வடக்கு; வட-; வடமுனை; வடக்கிலிருந்து வீசுகிற (north) கிரேக்கம் / இலத்தீன் (boreas) Greek βορρᾶς (borras) "the north wind" borealis
botan- தாவரம், மரவினம், செடியினம்; பயிர், முளைப்பு (plant) கிரேக்கம் βοτάνη, βότανον (botanē, botanon) தாவரவியல்
bov- மாடு, கால்நடைகளைச் சார்ந்த (cow, ox) இலத்தீன் bos, bovis bovine
brachi(o)- மேற்கை, புயம், தோள்; கிளை (arm) கிரேக்கம் βραχίων (brakhíōn) புய தமனி, brachiosaurus
brachy- சுருக்கம்; குறுக்கம்; குள்ளமான; குட்டையான (short) கிரேக்கம் βραχύς (brakhús, brakhýs) brachydactyly
brady- மெதுவான; மந்தமான; மட்டான (slow) கிரேக்கம் βραδύς (bradús, bradýs) bradycardia
branchi- செவுள், தொங்கு தாடை சார்ந்த (gill) கிரேக்கம் βράγχιον (brágkhion, bránkhion) branchiopod, nudibranch
brev(i)- சுருக்கம்; குறுகல்; சிறிது; செறிவாக்கிய (brief, short (time)) இலத்தீன் brevis, breviare அஃகுப்பெயர், brevity
briz- ஆழ்துயில்; தூக்க மயக்கம் (nod, slumber) கிரேக்கம் βρίζω (brizō)
brom- புல்லரிசி; புல்லரிசிக் கூழ் (oats) கிரேக்கம் βρόμος, βρόμη (brómos, bróme) "oats" Bromus ramosus
brom- துர்நாற்றம், வாடை; சோரியம் (stench) கிரேக்கம் βρόμος (brómos) "stench, clangor" புரோமைடு
bronch- மூச்சுக் குழாய் (windpipe); மார்புச் சளி சார்ந்த கிரேக்கம் βρόγχος (brógkhos, brónkhos) மூச்சுக்குழல் அழற்சி, bronchus, bronchiole
bront- இடி முழக்கம் (thunder); ஆர்ப்பாட்டம் கிரேக்கம் βροντή (brontē) Brontosaurus
bucc- கன்னம்; வாய்; துளை (cheek, வாய், cavity) இலத்தீன் bucca buccal, buccinator muscle
bulb- குமிழ்; பூண்டு; கிழங்கு; புடைப்பு (bulbous) இலத்தீன் bulbus bulbous, bulbule
bull- குமிழி; எழுச்சிமிகு; நுரையெழுச்சி (bubble, flask) இலத்தீன் bulla, "bubble" ebullient, ebullism
burs- பை; பணப்பை; சுருக்குப்பை; கிழி (pouch, purse) இலத்தீன் bursa bursa, bursar, bursary, disburse

C[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூலமொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
cac(o)- கேடு; அவப்பேறு; தீங்கு; கீழ்த்தரமான, கெட்ட, குறைபாடான (bad) கிரேக்கம் κακός (kakos) cacophony
cad-, -cid-, cas- வீழ்; வீழ்ச்சி; நிகழ்வு; நடப்பு (fall) இலத்தீன் cadere, casus accident, cadence, case
caed-, -cid-, caes-, -cis- வெட்டு; தறி; பிரி; துண்டி (cut) இலத்தீன் caedere, caesus caesura, incisor
calc- கல்; பாறை; சுண்ணாம்பு (stone) இலத்தீன்/கிரேக்கம் from Latin calx "lime", and from Greek χάλιξ (khalix) "pebble" "limestone" கால்சைட்டு, கல்சியம், நுண்கணிதம்
calli- அழகான; எழிலார்ந்த; வனப்புடைய; நல்ல (beautiful) கிரேக்கம் from Greek κάλλος kallos "beauty" வனப்பெழுத்து
calor- வெப்பம்; வெம்மை; ஆர்வம்; எழுச்சிமிகு (heat) இலத்தீன் calor "heat" கலோரி
calyp- மறைவான; மர்மம்; ஒளிந்துள்ள (cover) கிரேக்கம் καλύπτειν (kaluptein) திருவெளிப்பாடு
camer- கவிகை மாடம் (vault) இலத்தீன் camera bicameral, ஒளிப்படக்கருவி
camp- நிலம்; தளம்; மட்டம் (field) இலத்தீன் campus "field", "level ground" champion, campaign
can(i)- நாய் (dog) இலத்தீன் canis canine, பெருநாய் (விண்மீன் குழாம்)
can-, -cin-, cant- பாடல்; இசை; பண்; பாட்டு (sing) இலத்தீன் canere cantata, canto, cantor
cand- செந்தழல்; கனன்றெரி; நின்றொளிர்; ஆர்வத்தணல் (glowing, iridescent) இலத்தீன் candere "to be white or glisten" கேண்டெலா, candid, candle, incandescent
cap-, -cip-, capt-, -cept- பற்று; கைப்பற்று; பெறு; எடு; பிடி (hold, take) இலத்தீன் capere, captus "take or hold" (note the vowel change from a to i in compounds) capture, captive, conception, recipient
capit-, -cipit- தலை; உச்சி; தலைமை (head) இலத்தீன் caput, capitis "head" capital, decapitation, precipitation
capr- ஆடு (goat) இலத்தீன் caper, capri Capricorn, caprine
caps- பெட்டி, அறை (box, case) இலத்தீன் capsa capsule
carbo- கரி; நிலக்கரி; கரிம- (coal) இலத்தீன் carbo, carbonis கரிமம்
carcer- சிறை; கூண்டு; அடைப்பு (jail) இலத்தீன் carcer, carcerare incarceration
carcin- புற்று நோய் (cancer (disease)) கிரேக்கத்திலிருந்து இலத்தீன் Latin from Greek καρκίνος (karkinos) நண்டு ("crab") carcinogenic, carcinoma
cardi(o)- இதயம்; இதயம் சார்ந்த (relating to the heart) கிரேக்கம் καρδιά kardia "heart" cardiograph, இதயவியல்
cardin- அச்சாணி (hinge) இலத்தீன் cardo, cardinis cardinal
carn- புலால்; இறைச்சி; மாமிசம் (flesh) இலத்தீன் caro, carnis carnal, carnival, ஊனுண்ணி
carp(o)- பழம், கனி; பழம் சார்ந்த (relating to fruit) கிரேக்கம் from Greek καρπός (karpos) "fruit" carpology
carp- மணிக்கட்டு சார்ந்த (relating to the wrist) கிரேக்கம் from Greek καρπός (karpos) "wrist" மணிக்கட்டு எலும்புகள், carpal tunnel syndrome
cata-, cat- கீழ்-; அவ-; இறங்குமுக- (down) கிரேக்கம் from Greek κατά (katá) "down", κάθοδος (kathodos) "descent" or "way down" catabolic, வினைவேக மாற்றம், catastrophe, catatonia, cathode, அயனி
caten- சங்கிலி; தொடர்- (chain) இலத்தீன் catena catenary, ஒன்றிணைப்பு
cathar- தூய்மைப்படு; தூய்மைப்படுத்து; தூய; கழுவு (pure) கிரேக்கம் καθαρός (katharos) catharsis
caud- வால்; தும்பு; பின்னொட்டு இலத்தீன் cauda caudal
caus-, -cus- காரணம்; நோக்கம்; உந்துதல் (cause or motive) இலத்தீன் causa causitive
cav- துளை, பேடு; பொந்து; அகழ் (hollow) இலத்தீன் cavus "hollow" குகை, cavity, excavation
ced-, cess- போதல்; விடுதல்; பிரிதல் (go) இலத்தீன் cedere, cessus procession, recede, secede
celer- விரைவு; வேகம் (quick) இலத்தீன் celer, celerare முடுக்கம், celerity
cen(o)- புதிய, நவீன (new) கிரேக்கம் καινός (kainos) Cenozoic
cen(o)- வெறுமை; வெற்றிடம் (empty) கிரேக்கம் κενός (kenos) வெறுங்கல்லறை
cens- கணக்கு; கணக்கிடு இலத்தீன் censere "to estimate" மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு
cent- நூறு; நூற்று-; நூற்றுவர்- (hundred) இலத்தீன் centum cent, centennial, centurion
centen- நூறு நூறாக (hundred each) இலத்தீன் centeni centenary
centesim- நூறாம் (hundredth) இலத்தீன் centesimus centesimal, centesimation
centr- நடு; மையம்; மைய- (center) கிரேக்கம் κέντρον (kéntron) "needle", "spur" eccentric
cephalo- தலை; தலை சார் (head) கிரேக்கம் κεφαλή kephale cephalic, தலைக்காலி, மூளைமின்னலை வரவு
ceram- களிமண்; சேறு (clay) கிரேக்கம் κέραμος (keramos) சுட்டாங்கல் (பீங்கான்)
cerat- கொம்பு (horn); காழ்ப்பொருள் கிரேக்கம் κέρας, κέρατος (keras, keratos) "horn" keratin
cern- தேர்வுசெய்; பிரித்துணர்; கொழி; ஆய்ந்தறி (sift) இலத்தீன் cernere discern, secern
cervic- கழுத்து சார்ந்த; ஓர் உறுப்பின் கழுத்துப் பகுதி சார்ந்த (relating to the neck, relating to the கருப்பை வாய்) இலத்தீன் cervix, cervicis "neck" cervix, cervical
ceter- பிற; ஏனைய; மற்ற (other) இலத்தீன் ceterus et cetera
chiro- கை; கை சார்ந்த; தடவல் சார்ந்த (of the hand or hands) கிரேக்கம் χείρ kheir "hand" வௌவால், chiropractic, chiral
chelono- ஆமை சார்ந்த (relating to a turtle) கிரேக்கம் χελώνη khelone "tortoise" chelonia
chloro- பச்சை; பசுமை; பசும்-; பாசணு; பாசியம் (green) கிரேக்கம் from Greek χλωρός khlōros "green" chlorine, chlorophyll, பசுங்கனிகம்
choreo- நடன; நாட்டிய; கூட்டிசை நடன (relating to dance) கிரேக்கம் from Greek χορεία khoreia "dancing in unison" from χορός khoros "chorus" choreography
chord- கயிறு; திரி; சாட்டை (cord) இலத்தீன்/கிரேக்கம் chorda "rope" from χορδή (chordē) முதுகுநாணி
chrom- நிறம்; வண்ணம்; பூச்சு (color) கிரேக்கம் χρῶμα chrōma "color" நிறப்புரி, குரோமியம்
chron- காலம்; நேரம்; நெடுங்கால-; நீடித்த (time) கிரேக்கம் χρόνος chronos chronic, chronometer, chronology
chryso- பொன்; தங்கம்; பொன்னிற-; மின்னுகின்ற (gold) கிரேக்கம் χρυσός khrusos "gold" chrysolite
cili- கண்புருவம் (eyelash) இலத்தீன் cilium cilia
cine- அசைவு; அசையும்-; ஆடும்-; இயங்கும் (motion) கிரேக்கம் κινέω (kineo) cinema
ciner- சாம்பல்; துகள் (ash) இலத்தீன் cinis, cineris incineration
cing-, cinct- கச்சை; இடைக்கச்சை (gird) இலத்தீன் cingere, cinctus succinct
circ- வட்டம்; வலயம்; வளையம்; சுற்று- (circle) இலத்தீன் circus வட்டரங்கு
circum- சுற்று-; சூழ்-; சுற்றுவளைப்பான (around) இலத்தீன் circum "around" circumference, விருத்த சேதனம், circumnavigate, circumlocution
cirr- மஞ்சள், இளமஞ்சள் நிற- (orange) கிரேக்கம் κιρρός (kirros) கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி
cirr- சுருள், சுருண்ட; தொங்கல்; தளிர்க் கை (curl, tentacle) இலத்தீன் cirrus cirrus
civ- குடிமை; குடி; குடிமைசார்; குடிமைப்பண்பு; சான்றாண்மை (citizen) இலத்தீன் civis civility
clad- கிளை; பிரிவு (branch) கிரேக்கம் κλάδος (klados) clade
clar- தெளிவான; விளக்கமான; தெளிவு; வெளிச்சம்; ஒளி (clear) இலத்தீன் clarus, clarare clarity, declaration
clast- முறிவு; உடைப்பு; ஒடிந்த (broken) கிரேக்கம் κλαστός (klastos) iconoclast, osteoclast
claud-, -clud-, claus-, -clus- மூடு; அடை; உள்/வெளி ஏற்று (close) இலத்தீன் claudere, clausus clause, exclusion, include
clav- திறவுகோல்; அடைப்பான்; சாவி; மூடி (key) கிரேக்கம் from Greek κλείς kleis "key" from κλείειν, kleiein "to close" திருத்தந்தைத் தேர்தல், clavicle
cl(e)ist- மூடிய; அடைக்கப்பட்ட (closed) கிரேக்கம் κλειστός kleistos
cleithr- தடுப்பான்; தடை; திறப்பான் (bar, key) கிரேக்கம்
clement- சாந்தமான; பரிவுள்ள (mild) இலத்தீன் clemens, clementis clemency, inclement
clin- சாய்வு; சாய்படுக்கை; சார்பு (bed, lean, recline) இலத்தீன் -clinare சரிவு, inclined
cochl- சிப்பி; சங்கு; கிளிஞ்சில் (shell) கிரேக்கம் κόχλος (kochlos) cochlea
coel- வெறுமை; வெற்றிடம்; துளையான (hollow) கிரேக்கம் κοῖλος (koilos) spongocoel, coelom, blastocoel
cogn- அறிவு; புரிதல்; தெரிதல் (know) இலத்தீன் cognoscere cognitive, cognizant, recognize
col- வடிகட்டு; அரித்தெடு; அரிப்புக் கலம் (strain) இலத்தீன் colare, colum colander
coll- குன்று; மேடு (hill) இலத்தீன் collis
coll- கழுத்து (neck) இலத்தீன் collum collar
color- நிறம்; வண்ணம்; பூச்சு (color) இலத்தீன் color coloration, coloratura, tricolor
con-, co-, col-, com-, cor- உடன்-; உடனிருத்தல்; இணை-; உள்-; சேர்- (with, together) இலத்தீன் cum coagulate, collide, compress, connect, contain, corrode
condi- சுவையூட்டு; மணமூட்டு (season) இலத்தீன் condire condiment
con(o)- குவிகை; குவிந்த; கூம்புவடிவ (cone) கிரேக்கம் κῶνος (konos) conic, conical, conoid
contra- எதிர்-; மாற்று-; மாறான; மறு; முரண்படு (against) இலத்தீன் contra contradict ("say against"), contrast
copro- சாணம்; மலம்; கழிபொருள் (dung) கிரேக்கம் κόπρος (kopros) coprolite, coprophagia, coprophilia
corac- காகம் (raven) கிரேக்கம் κόραξ, κόρακος (korax, korakos) coracoid
cord- இதயம்; உளமார்ந்த; ஒத்த (heart) இலத்தீன் cor, cordis accord, cordial
corn- கொம்பு (horn) இலத்தீன் cornu விழிப்படலம், cornucopia, கொம்புக் குதிரை
coron- கிரீடம்; முடி; மகுடம் (crown) இலத்தீன் corona, coronare கொரோனா, முடிசூட்டுதல்
corpor- உடல்; உடல் சார்; நிறுவனம் (body) இலத்தீன் corpus, corporis கூட்டு நிறுவனம், corpse, corpuscle
cortic- பட்டை; மேல் தோல்; மரப்பட்டை (bark) இலத்தீன் cortex, corticis corticosteriod
cosm(o)- பாருலகு; விண்வெளி; அகண்ட (universe) கிரேக்கம் κόσμος (kosmos) விண்ணோடி, cosmic
cosmet(o)- ஒப்பனை; சிங்காரம்; வெளிப் பூச்சு கிரேக்கம் κοσμητ- (kosmet-) ஒப்பனைப் பொருட்கள், cosmetology
cost- விலாவெலும்பு (rib) இலத்தீன் costa costal
cotyl- பருகுகலன் (cup) கிரேக்கம் κοτύλη (kotulē) cotyledon
-cracy, -crat ஆட்சி, ஆளுகை, அரசு (government, rule, authority) கிரேக்கம் κράτος (kratos) democracy
crani- மண்டையோடு (skull) கிரேக்கம் κρανίον (kranion) cranium
crass- தடிப்பான; உணர்வற்ற (thick) இலத்தீன் crassus crassitude
cre- உருவாக்கு; உருக்கொடு; படைப்பு (make) இலத்தீன் creare, creatus creation, creature
cred- நம்பு; நம்பிக்கைகொள் (believe, trust) இலத்தீன் credere, creditus credentials, credibility, creditor, incredible
crep- காலணி; மிதியடி (boot), செருப்பு (காலணி) கிரேக்கம் κρηπίς, κρηπίδος (krēpis, krēpidos)
cribr- வடிகட்டு; அரித்தெடு (sieve) இலத்தீன் cribrum, cribrare cribble, cribrate
வளையம்; வளைவு (ring) கிரேக்கம் κρίκος (krikos)
cris-, crit- தீர்ப்பிடு; மதிப்பிடு (judge) கிரேக்கம் κρίσις (crisis) crisis, critic
crisp- சுருளான; சுழியான (curl) இலத்தீன் crispus crispate
crist- தலைச்சூட்டு, கொண்டை (crest); முகடு, உச்சி இலத்தீன் crista cristate
cross(o)- ஓரம்; குஞ்சம்; நுனி (fringe), ஆடை விளிம்பு (tassel) கிரேக்கம் κροσσός (krossos)
cruc(i)- சிலுவை, குருசு; தாங்கவியலாத் துன்பம் (cross) இலத்தீன் crux, crucis crucial, திருச்சிலுவை, crucify, excruciating
crur(i)- கால், கால்சார்ந்த (leg, shank) இலத்தீன் crus, cruris crural
crypt- மறைவான, மர்ம (hidden) கிரேக்கம் κρυπτός (kruptos) cryptic, குறியாக்கவியல்
cten(o)- சீப்புப் போன்ற (comb) கிரேக்கம் κτείς, κτενός (kteis, ktenos) சீப்பு இழுது
cub- கனசதுரம் (கனசதுரம்) கிரேக்கம் κύβος (kubos) cubic, கனசெவ்வகம்
cub- விழுந்துகிடத்தல் (lie) இலத்தீன் cubare incubation, succuba
culin- சமையலறை; சமையல் சார்ந்த (kitchen) Latin culina culinary
culp- குற்றம்; குறைகாண் (blame, fault) இலத்தீன் culpa culpable, exculpate
cune- ஆப்பு வடிவ- (wedge) இலத்தீன் cuneus ஆப்பெழுத்து
curr-, curs- நடப்பு; நடப்பில் உள்ள (run) இலத்தீன் currere, cursus concurrent, current, cursive, சுழல்
curv- வளைவு (bent) இலத்தீன் curvus வளைவு (கணிதம்)
cuspid- ஈட்டி; முனை (lance, point) இலத்தீன் cuspis, cuspidis bicuspid
cut(i)- தோல்; தோல் சார்ந்த (skin) இலத்தீன் cutis cuticle
cyan- நீலமான (நீலம்) கிரேக்கம் κυανός (kuanos) சயனைடு
cycl(o)- வட்டமான, சுழல்-; உருள்-; சுற்று; வளையம் (circular) கிரேக்கம் κύκλος (kuklos) bicycle, cycle, சூறாவளி
cylind- உருளை; உருள்-; வட்டுரு; நீள் உருளை (roll) கிரேக்கம் κύλινδρος (kulindros) cylinder
cyn(o)- நாய்; எரிந்து விழுகிற; அழுகை வேதாந்தம் (dog) கிரேக்கம் κύων, κυνός (kuōn, kunos) cynosure
cyst- நீர்மப் பை; நீர்க் கட்டி (capsule) கிரேக்கம் κύστις (kustis) cystic
cyt(o)- நுண்ணறை; உயிரணு (cell) கிரேக்கம் κύτος (kutos) குழியவுரு, cnidocyte

D[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
dactyl- கைவிரல்; கால்விரல் (finger, toe, digit) கிரேக்கம் δάκτυλος (daktulos) dactylology, pterodactyl
damn-, -demn- தீங்கிழை; அழிவுகொணர் (to inflict loss upon) இலத்தீன் damnāre condemn, damnation
de- -இருந்து; நீக்கம்; விலகல்; இறங்குமுக- (from, away from, removing, down) இலத்தீன் delete[disambiguation needed], மறதிநோய்
deb- கடன்படு; கடப்பாடு (owe) இலத்தீன் debere, debitus debit
deca-, dec-, deka-, dek- பத்து; பதின்-; தச- (ten) கிரேக்கம் δέκα deka, ten decagram, decahedron
decim- பத்திலொரு பகுதி (tenth part) இலத்தீன் decimus, tenth; from decem, ten decimal, decimate
delt- "டெல்டா" எழுத்துப் போன்று முக்கோண வடிவான கிரேக்கம் δέλτα (delta) deltoid
dem-, demo- மக்கள்; குடி- (people) கிரேக்கம் δῆμος (dēmos) demagogue, மக்களாட்சி
den- பத்துப் பத்தாக (ten each) இலத்தீன் deni denarius, denary
dendr-, dendro- மரம் போன்ற; மர வடிவுடைய (resembling a tree) கிரேக்கம் δένδρον (dendron): akin to δρύς, drys, மரம் ("tree") dendrite, dendrochronology
dens- தடித்த; திரண்ட (thick) இலத்தீன் densus condense, அடர்த்தி
dent- பல்; பல் சார்ந்த (tooth) இலத்தீன் dens, dentis dental, dentifrice, dentures
derm- தோல்; தோல் சார்ந்த (skin) கிரேக்கம் δέρμα (derma) dermis, epidermis, hypodermic
deuter- இரண்டாம்; மறு-; இணை- (second) கிரேக்கம் δεύτερος (deuteros) இணைச் சட்டம் (நூல்), deuterostome
dexter- வலம்; வலது; சாமர்த்தியம் (right) இலத்தீன் dexter dexterity
dextro- வலம்; வலது; சாமர்த்தியம் (right) கிரேக்கம் δεξ-, right dextrose
di- இரண்டு; இரு-; ஈர்- (two) கிரேக்கம் δι dicot, இருமுனையம், இருமுனையி
dia- பிரித்தல்; வழியாக; குறுக்கு (apart, through) கிரேக்கம் διά (dia) கூழ்மப்பிரிப்பு, விட்டம், diagram
dict- சொல்-; கூற்று; உரை; அறிவி (say, speak) இலத்தீன் dicere, dictus contradict, dictation, dictionary, edict, predict, dictate
digit- விரல் (finger); எண்ம- இலத்தீன் digitus digital
dino- அச்சமூட்டும்-; மாபெரும் (terrible, fearfully great) கிரேக்கம் δεινός (deinos) dinosaur
dipl- இரட்டை; இருமடங்கு (double; twofold) கிரேக்கம் διπλός (diplos) மடியநிலை, diplosis
doc-, doct- கற்பி; முனைதல்; அறிவூட்டல் (teach) இலத்தீன் docere, doctus docile, doctor
dodec- பன்னிரு- (twelve) கிரேக்கம் δώδεκα (dodeka) dodecasyllabic
dogmat-, dox- கருத்து; கொள்கை; கோட்பாடு (opinion, tenet) கிரேக்கம் δόξα dogmatic, orthodox
dom- வீடு; இல்லம்; உறைவிடம் (house) இலத்தீன் domus குவிமாடம்
dorm- துயில்கொள்; தூங்கு; உறங்கு (sleep) இலத்தீன் dormire dormant, dormitory
dors- முதுகு; பின்புறம் (back) இலத்தீன் dorsum dorsal
du- இரண்டு; இரு-; ஈர்- (two) இலத்தீன் duo dual
dub- ஐயம்; உறுதியற்ற (doubtful) இலத்தீன் dubius dubious
duc-, duct- நடத்து; இட்டுச்செல் (lead) இலத்தீன் dux, ducis abduction, conductor, introduction, production, reduction, deduction
dulc- இனிய; இன்-; தித்திக்கும் (sweet) இலத்தீன் dulcis
dur- கடின; நீடிக்கின்ற; தாங்குகின்ற (hard) இலத்தீன் durus durable, duration, duress, endure, obdurate
dy- இரண்டு; இரு-; ஈர்- (two) கிரேக்கம் δυο (duo) dyad
dynam- விசை; சக்தி; ஆற்றல் (power) கிரேக்கம் δύναμη (dunamē) dynamism, dynasty, dynamite
dys- நோயுற்ற; மோசமான (badly, ill) கிரேக்கம் δυσ- இரத்தக்கழிசல், dysplasia, dystrophy

E[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
ec- வெளி-; புற-; வெளியிருந்து (out) கிரேக்கம் ἐκ (ek) eccentric
eco- வீடு; இல்லம்; உறைவிடம்; வாழுலகு சார்ந்த (house) கிரேக்கம் οἶκος (oikos) சூழலியல், பொருளியல், கிறித்தவ ஒன்றிப்பு
ecto- வெளி; புற; புற நிலை- (outside) கிரேக்கம் ἐκτός (ektos) ectoderm
ed-, es- உண்; உணவு சார்ந்த (eat) இலத்தீன் edere, esus edible
ego- தான்; தன்-; தான்மை சார் (self, I (first person)) இலத்தீன், கிரேக்கம் ego, ἐγώ தன் மையச் சிந்தனைப் போக்கு
ego-, eg- ஆடு (goat) கிரேக்கம் αἴξ (aix) egophony
em-, empt- விலைக்கு வாங்கு (buy), மீட்டுப் பெறு இலத்தீன் emere, emptus exemption, redeem
eme- கக்குதல்; வாந்தி (vomit); வெளிக்கொணரல் கிரேக்கம் ἔμετος (emetos) வாந்தி
emul- போட்டியிடு; முன்மாதிரியாகக் கொள் (striving to equal, rivaling) இலத்தீன் aemulus, aemulare emulator
en-, em- -இல்; -உள்; அழுத்தம் கொடு (in) கிரேக்கம் ἐν (en) emphasis
endo- உள்; உள் நிலை; உட்புற-; அக- (inside) கிரேக்கம் ἔνδον (endon) அகச்சுரப்பித் தொகுதி
engy- நெருக்கமான (narrow) கிரேக்கம் ἐγγύς (engys)
ennea- ஒன்பது; நவ- (nine) கிரேக்கம் ἐννέα (ennea) ennead, நவகோணம்
ens- வாள் (sword) இலத்தீன் ensis
eo-, eos-, eoso- விடியல், விடி- (dawn), கிழக்கு, கீழ்- (east) கிரேக்கம் Ἠώς/Ἕως இயோசீன்
epi-, ep- மேல்-; சார்ந்த; பரவிய; பொருந்திய (upon) கிரேக்கம் ἐπί (epi) நிலநடுக்க மையம், epoch
epistem- அறிவு; புரிதல்; கல்வித்துறை (knowledge or science) கிரேக்கம் ἐπιστήμη (epistēmē) அறிவாய்வியல்
equ-, -iqu- சமம், சம-; இணையான; ஒரே நிலையான (even, level) இலத்தீன் aequus equal, equivalence
equ- குதிரை (horse) இலத்தீன் equus Equestrian
erg- உழைப்பு; வேலை; தொழில்; செயல் (work) கிரேக்கம் έργον (ergon) பணிச்சூழலியல்
err- தவறு; வழிதப்பு; அலைதல் (stray) இலத்தீன் errare aberration, errant
erythr(o)- சிவப்பு; செம்மை; (red) கிரேக்கம் ἐρυθρός (eruthros) erythrocyte
eso- உள்-; அக- (within) கிரேக்கம் ἔσω (esō) esoteric
etho-, eth-, ethi- வழக்கம், வழமை (custom), நெறி, பண்பு (habit) கிரேக்கம் ἦθος (ēthos) விலங்கின நடத்தையியல்
ethm- சல்லடை, அரிதட்டு (sieve) கிரேக்கம் ἠθμός (hethmos); ἤθειν (hethein) ethmoid
ethn- மக்கள், இனம், குலம், நாடு (people, race, tribe, nation) கிரேக்கம் ἔθνος (ethnos) இனக் குழு, ethnarch
etym(o)- மூலம், வேர், இருப்புண்மை (true) கிரேக்கம் ἔτυμος (etumos) சொற்பிறப்பியல்
eu- நலம், நன்மை; நல்-, அழகு (well, good) கிரேக்கம் εὖ (eu) euphoria, euthanasia
eur- விரிந்த, பரந்த (wide) கிரேக்கம் εὐρύς (eurus) ஐரோப்பா
ex-, e-, ef- -இருந்து; வெளியே; புற-; புறமாக (from, out) இலத்தீன் ex exclude, extrude, extend
exo- வெளியே; புறமாக; புற- (outside) கிரேக்கம் ἔξω வெப்பம் உமிழ் செயல்முறை, exoskeleton
exter-, extra- வெளிப்புற-; புறமான (outer) இலத்தீன் externus exterior
extrem- வெளியோர-; புறவெல்லை; மிகையான; இயன்ற அளவு (outermost, utmost) இலத்தீன் extremus extremity, உச்சவிரும்பி

F[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
f-, fat- உரை; சொல்; கூறு; கூற்று (say, speak) இலத்தீன் fari, fatus fate, குழந்தை, முன்னுரை
fab- பயிறு, அவரை (bean) இலத்தீன் faba faba bean
fac-, -fic-, fact, -fect- செய்தல், செயல்; ஆக்குதல், ஆக்கம் (make) இலத்தீன் facere, factus defect, தொழிற்சாலை, manufacture
falc- அரிவாள்; அரிவாள் போன்ற (sickle) இலத்தீன் falx, falcis falciform
fall-, -fell-, fals- ஏமாற்று (deceive); போலி; தவறுகை இலத்தீன் fallere, falsus falsity, infallibility
fallac- பொய்யான, போலியான (false) இலத்தீன் fallax, fallacis fallacy
famili- நெருங்கிய உறவு; நெருக்கமான ஊழியர் (a close attendant) இலத்தீன் famulus familiarity
fant- காட்சி; தோற்றம்; கற்பனை (to show) கிரேக்கம் φαντάζω fantasy
fasc- கட்டு (bundle) இலத்தீன் fascis fasciculation, பாசிசம்
fatu- மூடம்; மடமை; வீணான, பொருளற்ற (foolish, useless) இலத்தீன் fatuus fatuous, infatuation
feder- ஒப்பந்தம்; உடன்பாடு; ஐக்கியம்; கூட்டாட்சி (treaty, agreement, contract, league, pact) இலத்தீன் foedus, foederis confederation, federal
fel- பூனை, பூனைவகை (cat) இலத்தீன் feles, felis Felinae, feline
felic- மகிழ்ச்சி, மகிழ்-; மன நிறைவு; பேறுபெற்ற; இன்புறு- (happy, merry) இலத்தீன் felix, felicis felicity
fell- உறிஞ்சுதல் (suck) இலத்தீன் fellare fellation
femin- பெண், பெண்மை; பெண்ணின-, பெண்மைசார்- (women, female) இலத்தீன் femina பெண்மை
femor- தொடை (thigh) இலத்தீன் femur, femoris femoral
fend-, fens- அடித்தல்; தாக்கல்; காத்தல் (strike) இலத்தீன் fendere, -fensus defend, offense
fenestr- சாளரம், சன்னல்; காற்று/பார்வை வழி (window) இலத்தீன் fenestra defenestration
fer- கொண்டுசெல்; எடுத்துச்செல் (carry) இலத்தீன் ferre reference, transfer
feroc- கொடூரம்; கடுமை; வீரம் (fierce) இலத்தீன் ferox, ferocis ferocity
ferr- இரும்பு (iron) இலத்தீன் ferrum ferrous
fet- கெட்ட நாற்றம் (stink) இலத்தீன் fetere fetid, fetor
fic- அத்தி (fig) இலத்தீன் ficus அத்தி மரம் (பைகஸ்)
fid-, fis- நம்பு; நம்பிக்கைகொள் (faith, trust) இலத்தீன் fides, fidere, fisus confidence, fidelity
fil- நூல்; இழை (thread) இலத்தீன் filum filament
fili- மகன்; மகவு (son) இலத்தீன் filius affiliation
fin- இறுதி; முடிவு; இலக்கு (end) இலத்தீன் finis finish, final
find-, fiss- பிள; பிளவு; பிரி (split) இலத்தீன் findere, fissus fission, fissures
firm- உறுதியாக்கு; நிலைப்படுத்து; ஏற்படுத்து; அமை (fix, settle) இலத்தீன் firmus, firmare confirmation, firmament
fistul- துளை; குழல்; குழாய் (hollow, tube) இலத்தீன் புண் புரை
fl- விரிதல்; வெம்முதல்; உப்புதல் (blow) இலத்தீன் flare, flatus வாய்வு, inflation, insufflation
flacc- பிடிப்பற்ற; தளர்ந்த; தளதளப்பான (flabby) இலத்தீன் flaccus, flaccere flaccid
flav- மஞ்சள் (yellow) இலத்தீன் flavus flavonoid
flect-, flex- வளைத்தல்; திருப்புதல்; திரிபு இலத்தீன் flectere, flexus flexible, flexile, flexor, inflection
flig-, flict- அடித்தல்; ஏற்று; சுமத்து (strike) இலத்தீன் fligere, flictus conflict, inflict
flor- மலர்; பூ (flower) இலத்தீன் flos, floris floral, florid
flu-, flux- ஒழுக்கு; ஆறு; போக்கு; ஆற்றொழுக்கான (flow) இலத்தீன் fluere, fluxus effluent, fluency, influx
foc- கணப்பு அடுப்பு; குவிமையம்; ஒளிமுகப்பு; இலக்கு (hearth) இலத்தீன் focus focal
fod-, foss- அகழ்; தோண்டு (dig) இலத்தீன் fodere, fossus தொல்லுயிர் எச்சம்
foen- உலர்புல்; வைக்கோல் (hay) இலத்தீன் fenuculum
foli- இதழ்; இலை; தழை (leaf) இலத்தீன் folium இலை உதிர்ப்பி
font- ஊற்று; மூலம்; தோற்றம் (spring) இலத்தீன் fons, fontis font, fontal, fontanelle
for- துளையிடு; அகழ்; தோண்டு (bore, drill) இலத்தீன் forare, foratus foralite, foramen, foraminifer, துளைவரிசை
form- உருவம்; வடிவம்; உருவாக்கம் (shape) இலத்தீன் forma conformity, deformity, formation, reformatory
fornic- குவிமாடம் (vault); குவிமாட அடுப்பு இலத்தீன் fornix, fornicis fornication
fort- சக்திவாய்ந்த; வலுமிக்க; வன்மைமிகு (strong) இலத்தீன் fortis கோட்டை
fove- குழி; அகழி (shallow round depression) இலத்தீன் fovea fovea
frang-, -fring-, fract-, frag- பிட்குதல்; உடைத்தல்; முறிவு; பங்கிடு; துண்டுபோடு (break) இலத்தீன் frangere, fractus fracture, fragment, frangible, infringe
frater-, fratr- உடன்பிறப்பு; சகோதரன் (brother) இலத்தீன் frater fraternity
fric-, frict- உராய்வு; உரசல்; தேய்த்தல் (rub) இலத்தீன் fricare, frictus dentifrice, உராய்வு
frig- குளிர் (cold); உணர்வற்ற இலத்தீன் frigere frigid, frigorific
front- நெற்றி (forehead); நேர்முக; முகமெதிரே இலத்தீன் frons, frontis confront, frontage, frontal
fruct-, frug- பலன், பயன்; பழம், கனி; விளைவு (fruit) இலத்தீன் frux, fructis fructose
fug-, fugit- ஒடுதல்; தப்பியோடல் (flee) இலத்தீன் fugere centrifuge, fugitive, refuge
fum- புகை (smoke) இலத்தீன் fumus fume, புகையூட்டம்
fund- அடியில்; அடிமட்டம்; அடித்தள-; ஆழம் (bottom) இலத்தீன் fundus, fundare அடிப்படைவாதம், profundity
fund-, fus- ஊற்றுதல்; வார்த்தல்; பொழிதல் (pour) இலத்தீன் fundere, fusus effusion, profusion
fung-, funct- செய்தல்; செயல்படுதல் (do); செயல்பாடு இலத்தீன் fungi, functus function, fungibility
fur-, furt- திருடு; திருட்டு-; களவு; கள்ள- (steal) இலத்தீன் fur, furare furtive
furc- பிளவு; பிரிப்பு; பிரிகை (fork) இலத்தீன் furca bifurcation
fusc- இருள், இருட்டு, இருண்ட (dark) இலத்தீன் fuscus obfuscation

G[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
galact- பால்; பால்போன்ற (milk) கிரேக்கம் γάλα, γαλακτός (gala, galaktos) galactic
gastr- வயிறு; வயிற்று- (stomach) கிரேக்கம் γαστήρ (gaster) gastric, இரையகக் குடலியவியல்
ge- பூமி; புவி-; பூ-; மண்ணுலகு (earth) கிரேக்கம் γῆ (), γεω- (geō-) புவியியல், நிலவியல், வடிவவியல்
gel- பனி; பனிக்கட்டி; கடுங்குளிர் (icy cold) இலத்தீன் gelum gelid
gen(o)- இனம்; சாதி; வகை; குலம்; மரபு (race, kind) கிரேக்கம் γένος (genos) இனப்படுகொலை
ger-, gest- தாங்குதல், சுமத்தல்; கொள்ளல்; அசைவு (bear, carry) இலத்தீன் gerere, gestus digest, gestation
germin- முளை; குருத்து; மொக்குவிடு (sprout) இலத்தீன் germen, germinis முளைத்தல்
glabr- வழுக்கை, முடியில்லா (hairless) இலத்தீன் glaber glabrous
glaci- பனி-; பனிக்கட்டி; பனிப்பாளம்; உறைநீர் (ice) இலத்தீன் glacies பனியாறு
gladi- வாள் (sword) இலத்தீன் gladius கிளாடியேட்டர்
glia- பசை; ஒட்டு (glue) கிரேக்கம் γλία (glia) glial
glob- உருண்டை; கோளம்; உலகளாவிய (sphere) இலத்தீன் globus global, globule
glori- புகழ்; சீர்த்தி; மாட்சி; மகிமை; சிறப்பு (glory) இலத்தீன் gloria glorify
glutin- பசை; ஒட்டு (glue) இலத்தீன் gluten, glutinis ஒட்டுநிலை (மொழியியல்)
grad-, -gred-, gress- படி, படிவம்; நிலை; நடை; நடத்தல்; போதல் (walk, step, go) இலத்தீன் gradus, gradere, gressus grade, regress
gram- எழுத்து, இலக்கணம்; பதிவு (writing) கிரேக்கம் γράμμα (gramma) இலக்கணம் (மொழியியல்), grammatic
gran- தானியம், கூலம்; துகள்; உட்கட்டுச் செறிமானம் (grain) இலத்தீன் granum granary, கருங்கல் (பாறை), granola, granule
grand- பெரும்-; மாபெரும்-; பெருமித நடிப்புடைய; ; ஆரவாரமான (grand) இலத்தீன் grandis grandiloquous, grandiosity
graph- வரைவு, வரை-; எழுது, எழுத்து- (draw, write) கிரேக்கம் γραφή (graphē) வரிவடிவம், graphic, கையெழுத்தியல்
grat- நன்றி, கடப்பாடு; மகிழ்வி (thank, please) இலத்தீன் gratus gratitude, ingrate
grav- கனம், கனமான; அழுத்தம்; மதிப்புக்குரிய (heavy) இலத்தீன் gravis aggravation, grave, ஈர்ப்பு விசை
greg- குழு, கூட்டம்; மந்தை; கூடிப்பழகுகின்ற (flock) இலத்தீன் grex, gregis egregious, gregarious, segregation
gubern- ஆள்-, ஆட்சி; நடத்து, ஓட்டு, செலுத்து (govern, pilot) இலத்தீன் gubernare gubernatorial
gust- சுவை; உருசிபார்; நுகர் (taste) இலத்தீன் gustus disgust, gusto
gutt- துளி; நீர்த்துளி (drop) இலத்தீன் gutta gutta, guttifer, guttiform
guttur- தொண்டை; மிறடு (throat) இலத்தீன் guttur guttural
gymn- அம்மணம், நிர்வாணம்; உடற்பயிற்சிக் கூடம் (naked) கிரேக்கம் γυμνός (gymnos) gymnasium, சீருடற்பயிற்சிகள், வித்துமூடியிலி
gyn- பெண்; பெண்ணுக்குரிய; பெண் மருத்துவம் சார்ந்த (woman) கிரேக்கம் γυνή gynecology

H[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
hab-, -hib-, habit-, -hibit- கொண்டிருத்தல், உடைமை; பழக்கம்; பண்பு (have) இலத்தீன் habere, habitus habit, prohibition
haem(o)-, hem(o)- இரத்தம்; குருதி; செந்நீர் (blood) கிரேக்கம் αἷμα (haima) ஈமோஃபீலியா, குருதிவளிக்காவி
hal(o)- உப்பு (salt) கிரேக்கம் ἅλς, ἁλός (hals, halos) ஆலசன்
hal-, -hel- மூச்சு; மூச்சுவிடு; ஊது (breathe) இலத்தீன் halare, halatus anhelation, inhale
hapl(o)- தனி; தனித்தனி; ஒற்றை- (simple, single) கிரேக்கம் ἁπλοῦς (haplous) மடியநிலை, haplotype
haur-, haust- இழு, இறை; வெளியே எடு; வெளிக்கொணர்; உருவு (draw) இலத்தீன் haurire, haustus exhaustion
heli(o)- சூரியன், கதிரவன் (sun) கிரேக்கம் ἥλιος (hēlios) heliocentric, heliotrope, ஈலியம்
hemi- பாதி, அரை; ஒருபுற- (half) கிரேக்கம் ἥμισυς (hēmisus) hemicycle, hemisphere
hen- ஒன்று; ஒன்றாக; இணைந்(த்)து (one) கிரேக்கம் ἕν (hen) henad, இடைக்கோடு இடல்
hendec- பதினொன்று, பதினொரு (eleven) கிரேக்கம் ἕνδεκα (hendeka) hendecagon
hept- ஏழு; ஏழ்-, எழு- (seven) கிரேக்கம் ἑπτά (hepta) எழுகோணம், ஹெப்டதலான், heptode
her-, hes- ஒட்டு; ஒட்டிக்கொள்; இணை; உறுதியாயிரு (cling) இலத்தீன் haerere, haesus adhesive, coherent
herb- புல்; பூண்டு; மூலிகை; களை (grass) இலத்தீன் herba herbal, களைக்கொல்லி
hered- வாரிசு; மரபு; வழிவகை (heir) இலத்தீன் heres, heredis மரபு
herp- ஊர்தல்; ஊர்வன; கொப்புளம், படர்தேமல் (creep) கிரேக்கம் ἕρπω, ἕρπειν (herpō, herpein) herpes, herpetology
heter(o)- மாறுபட்ட, மறுவகையான; மற்ற; பிற; பிறழ்ந்த (different, other) கிரேக்கம் ἕτερος (heteros) heterodoxy
heur- காண்; கண்டுபிடி; முயன்று காண்; பட்டறி (find) கிரேக்கம் εὑρίσκω (heuriskō) கண்டறி முறை
hex- ஆறு; அறு- (six) கிரேக்கம் ἕξ (hex) அறுகோணம், அறுமுகத்திண்மம், hexode
hibern- குளிர்கால- (wintry) இலத்தீன் hibernus அறிதுயில்
hiem- குளிர்காலம் (winter) இலத்தீன் hiems hiemal
hipp(o)- குதிரை (horse) கிரேக்கம் ἵππος (hippos) hippodrome
hirsut- உரோமம் மிகுந்த; முரடான (hairy) இலத்தீன் hirtus, hirsutus hirsute
hispid- முள்நிறைந்த; அருவருப்பான (bristly) இலத்தீன் hispidus hispidity, hispidulous
histri- நடிப்பு; நடிகர்; ஆட்டம் போடு (actor) இலத்தீன் histrio, histrionis histrionic
hod(o)- வழி, பாதை; நெறி; ஓட்டம் (way) கிரேக்கம் ὁδός (hodos) cathode, herpolhode, hodometer
hol(o)- முழு-; முழுமை; ஒட்டுமொத்தமான (whole) கிரேக்கம் ὅλος (holos) முழுதளாவியம்
hom(o)- ஒரே, ஓர்-; ஒரின- (same) கிரேக்கம் ὁμός (homos) homophone, தற்பால்சேர்க்கை
home(o)- ஒத்த-, போன்ற; ஒரே- (like) கிரேக்கம் ὅμοιος (homoios) ஒருசீர்த்திடநிலை
homin- மனித; மானிட; மன்- (human) இலத்தீன் homo, hominis hominid
homal- சமமான; ஒரே தளத்தில் அமைந்த (even, flat) கிரேக்கம் ὁμαλός (homalos) anomalous
honor- மதிப்பு; மாண்பு; கவுரவ- (esteem) இலத்தீன் honos, honoris honorable, honorarium
hor- எல்லை, வரை, விளிம்பு; வரையறை; தொடுவானம் (boundary) கிரேக்கம் ὅρος (horos) aphorism, தொடுவானம்
hor(o)- மணி, மணிநேரம், பொழுது (hour); பிறப்பு நேரக் கணிப்பு கிரேக்கம் ὥρα (hōra) horoscope
horm- கிளர்ச்சியூட்டுகின்ற, தூண்டுகின்ற (that which excites) கிரேக்கம் ὁρμή (hormē) இயக்குநீர்
hort(i)- தோட்டம், பூங்கா, மலரகம் (garden) இலத்தீன் hortus, horti தோட்டக்கலைஅறிவியல்
hospit- விருந்தோம்புநர்; வரவேற்கும் பண்புடைய; ஆதரவு நல்குகின்ற (host) இலத்தீன் hospes, hospitis hospital, hospitality
host- எதிரி; எதிர்க்கின்ற; பகை (enemy) இலத்தீன் hostis hostile
hum- தரை, நிலம், மண் (ground) இலத்தீன் humus, humare exhumation, inhume
hyal- பளிங்கு; ஆடி, கண்ணாடி (glass); படிக-, ஒளி ஊடுருவுகின்ற கிரேக்கம் ὕαλος (hualos) hyaline, hyaloid
hydr(o)- நீர், தண்ணீர் (water); நீரக-, திராவக- கிரேக்கம் ὕδωρ (hudōr) hydraulics, நீரியல், hydrolysis, hydrophily, hydrophobia, hydroponic, hydrous
hygr- ஈரம், கசிவு; நனை (wet); நெகிழ்- கிரேக்கம் ὑγρός (hugros) hygrometer
hyo- இலாட வடிவான (U-shaped) கிரேக்கம் ὑοειδής (huoeidēs) hyoid
hyp(o)- குறை-; கீழ், தாழ்-; அடிநிலை (under) கிரேக்கம் ὑπό (hupo) முரண்பாடான உடையவிழ்ப்பு
hyper- உயர்-, உயர்வு-; மேல்- (above, over); மட்டுமீறிய, எல்லைகடந்த கிரேக்கம் ὑπέρ (huper) hyperbole, hypertonic
hypn(o)- துயில்-, தூக்கம்; உறங்குநிலை-, உறக்கம் (sleep); கனவு கிரேக்கம் ὕπνος (hupnos) அறிதுயில் நிலை
hyster- பின் நிலை, பின்னர் (later) குறைபாடான கிரேக்கம் ὕστερος (husteros) hysteresis

I[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
ichthy(o)- மீன்; மச்சம் (fish) கிரேக்கம் ἰχθύς (ichthus) மீனியல்
icos- இருபது (twenty) கிரேக்கம் εἴκοσι (eikosi) இருபதுகோணி, இருபதுமுக முக்கோணகம்
id(o)- உரு, உருவம்; படிமம்; சாயல் (shape) கிரேக்கம் εἶδος (eidos) idol
ide(o)- கருத்து; பார்வை; நோக்கு; கணிப்பு; சிந்தனை (idea; thought) கிரேக்கம் ιδέα (idea) , ideogram, கருத்தியல்
idi(o)- தனிப்பண்புடைய (personal); சுயமான; மரபுசார்ந்த; திறமையற்ற; பேதைத்தன்மை கொண்ட கிரேக்கம் ἴδιος (idios) மரபுத்தொடர், idiosyncrasy, idiot
ign- தீ, நெருப்பு, அக்னி; தீப்பிழம்பு (fire) இலத்தீன் ignis igneous, ignition
in- (1), im- -இல், -மேல், -உள்; உள்நோக்கி, செயல்நிலையில், இடையில், நடுவில்; அருகே, கட்டத்தில், ஊடாக (in, on); உள்நோக்கிய; உள்ளிடு இலத்தீன் in incur, intend, invite
in- (2), il-, im-, ir- -அற்ற, -அல்லாத, -இல்லாத; எதிர்-; -இன்மை (not, un- (negation)) இலத்தீன் in- illicit, impossible, inimical, irrational
infra- கீழ்; அடிப்புற; அடித்தள; அடிமட்ட (below, under) இலத்தீன் infra infrastructure
insul- தீவு (island); தனிமைப்பட்ட; தனிப்படுத்து; குறுகிய பார்வை; பாதுகாப்புச் செய் இலத்தீன் insula insular, insulation
inter- நடுவே, இடையே, நடு-, இடை- (among, between); பலவற்றைச் சார்ந்த, பன்-; உள்ளே இலத்தீன் inter (preposition) intercollegiate, intermission, intersection
intra- உள்-, உட்பகுதியில் (within) Latin intra intramural
irasc-, irat- சினம், கோபம்; ஆத்திரம், எரிச்சல் (be angry) இலத்தீன் irasci irascible, irate
is-, iso- சமம், சம-; இணையான; ஒரே நிலையான (equal, the same) கிரேக்கம் ἴσος (isos) isometric, isomorphic, திசையொருமை
iter- மீண்டும், மறுமுறையும் (again) இலத்தீன் iterum, iterare iteration
itiner- வழி, பாதை; பயணம் (route, way) Latin iter, itineris – march, journey itinerary

J[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
jac- கிடத்தல், கிடக்கிற; எறியப்பட்ட; வீசப்பட்டட (lie) இலத்தீன் jacēre "to be thrown" adjacent
jac- (originally IAC), -ject- எறி, வீசு (cast, throw); புகுத்து, உள்ளிடு; நீண்டுகிடக்கின்ற இலத்தீன் iacio, iacere, ieci, iectus – "to throw" (and cognates thereof) eject, interject, ejaculate, trajectory
janu- கதவு, வாயில்; நுழைவிடம் (door) இலத்தீன் janua janitor
joc- வேடிக்கை, துணுக்கு, சிரிப்பு; விளையாட்டு, விளையாட்டாக (joke) இலத்தீன் jocus jocularity
jug- நுகம், சுமடு (yoke); பிணைப்பு, இணைப்பு இலத்தீன் jugare, jugum conjugal, subjugate
jung-, junct- இணை, சேர், பிணை (join) இலத்தீன் jungere, junctus conjunction, juncture
junior- இளைய, சிறிய, இளம்- (younger) இலத்தீன் junior juniority
jus-, jur-, judic- (originally IVS) சட்டம்; நீதி (law, justice); மேலாண்மை இலத்தீன் ius, iuris; iudex, iudicis justice, jury, judge
juv-, jut- உதவி, துணை (help) இலத்தீன் juvare, jutus adjutant
juven- இளைய, இளம்-, இளமை (young, youth); முதிர்ச்சியுறாத; புத்துணர்வு அளிக்கின்ற இலத்தீன் juvenis juvenile, rejuvenate
juxta- அடுத்து, அருகே (beside, near) இலத்தீன் juxta juxtaposition[disambiguation needed]

K[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
kil(o)- ஆயிரம் (thousand) கிரேக்கம் χίλιοι (chilioi) kilobyte, kilogram, கிலோமீட்டர்
kine- இயங்கு, இயக்கம், ஓட்டம், அசைவு (movement, motion) கிரேக்கம் κινέω (kineo) telekinesis, kinetic energy, kinesthetic
klept- திருடு, திருட்டு, ஒளிவான; களவுசெய் (steal) கிரேக்கம் κλέπτης (kleptēs) kleptomania
kudo- புகழ், மாட்சி, உயர்வு (glory); பாராட்டு, வாழ்த்து கிரேக்கம் κῦδος (kudos) kudos

L[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
lab-, laps- விழு, வீட்சி, வீழ்- (slide, slip); சறுக்கு; இழைந்தோடுகிற; நெகிழ், நெகிழ்ச்சி; இழைவு இலத்தீன் labi, lapsus elapse, relapse
labi- உதடு; உதடு சார்ந்த; உதட்டு- (lip) இலத்தீன் labia, labiae bilabial, labial
labor- தொழில், உழைப்பு; செயல்; முயற்சி (toil) இலத்தீன் labor கூட்டுழைப்பு, elaboration
lacer- கிழிவு, கீறுதல், கிழிசல், கீறல் (tear); பிரி, பிரித்தெடு; பிளவுறு; புண்படுத்து, சிராய்த்துக் காயமுறச் செய் இலத்தீன் lacer laceration
lacrim- கண்ணீர்; அழுதல்; கண்ணீர் வடித்தல் (cry, tears) துயருறுகிற இலத்தீன் lacrima "tear" lacrimal, lacrimous
lact- பால்; பால் சார்ந்த; பால் தன்மையுடைய (milk); பால்கொடுக்கும்-, பால்சுரக்கும்- இலத்தீன் lac, lactis, lactare lactate, lactation, லாக்டோசு
lamin- மென்தகடு, சவ்வு, தாள்படலம் (layer, slice) அடுக்கு, பாளம், படுகை; சீவல் இலத்தீன் lamina நெகிழி ஒட்டுத்தகடு, lamination
lamp- விளக்கு; ஒளி; ஒளிர்- (shine) கிரேக்கம் λαμπάς lampas "torch" lamp
lapid- கல்; கற்படி (stone) இலத்தீன் lapis, lapidis lapidary
larg- பெரிய, அகன்ற (large); விரிவு, பரப்பு; வளம், வளமை; பெருந்தன்மை, தாராளம் இலத்தீன் largus enlargement
larv- போலித்தோற்றம்; முகமூடி (ghost, mask); மாற்றுரு, கூடு இலத்தீன் larva குடம்பி, குடம்பி, larval
lat(i)- விரிந்த, பரந்த, அகன்ற (broad, wide); விரிவு, பரப்பு; பரந்த தன்மையுள்ள இலத்தீன் latus நிலநேர்க்கோடு
later- பக்கம்; புறம் (side) தரப்பு, சார்பு; கரை, எல்லை இலத்தீன் latus, lateris bilateral
laud-, laus- புகழ், போற்று; புகழ்ச்சி, மாட்சி; பெருமைப்படுத்து (praise) இலத்தீன் laudere laud
lav- கழுவு; தூய்மையாக்கு (wash) இலத்தீன் lavare lavatory
lax- இறுக்கமற்ற, நெகிழ்ச்சியான (not tense); தளர்-, தளர்த்து; இளகு, இளக்கு இலத்தீன் laxus, laxare மலமிளக்கி, relaxation
led-, les- காயம், காயப்படுத்து (hurt); புண்படு, புண்பட்ட; தீங்கிழை இலத்தீன் laedere, laesus lesion
leg- சட்டம், சட்டம் சார்ந்த; சட்ட- (law); முறை, முறையான இலத்தீன் lex, legis, legare சட்டம், சட்டவாக்க அவை
leio- மிருதுவான, மெல்லிழையான; மென்மையான (smooth); சொரசொரப்பற்ற கிரேக்கம் λείος leios leiomyoma
leni- சாந்தமான, பரிவுள்ள, கனிவான (gentle) இலத்தீன் lenis, lenire leniency
leon- சிங்கம், சிம்மம், அரி (lion); சிம்ம- இலத்தீன் leo, leonis "lion" Leo, leonine, Leopold
lep- செதிள், தோல், பொருக்கு (flake, scale); பாளம் கிரேக்கம் λέπις lepis Lepidoptera
leps- பிடி, வலி, பிடிப்பு, வலிப்பு (grasp, seize); பற்றுதல்; பறிப்பு, கைக்கொள்ளல் கிரேக்கம் λήψης lepsis கால்-கை வலிப்பு
leuc(o)-, leuk(o)- வெள்ளை, வெண்மை (white); வெண்-, வெண்மையான கிரேக்கம் λευκός leukos leucocyte
lev- எழுப்பு, உயர்த்து, தூக்கு (lift); எளிதான (light) இலத்தீன் levis "light" (in weight), levare உயர்த்தி, levitation
liber- சுதந்திரம், விடுதலை (free) இலத்தீன் liber, liberare liberation, விடுதலை
libr- நூல், ஏடு, புத்தகம், ஆவணம் (book) இலத்தீன் liber, libri நூலகர், நூலகம்
lig- கட்டு, இணை, பிணை (bind); ஒன்றுசேர் இலத்தீன் ligare, ligatus ligament, ligature
lin- வரி, கோடு (line); வரை இலத்தீன் linea linearity, line
lingu- மொழி, மொழி சார்ந்த (language, tongue); நா, நாவு, நாக்கு இலத்தீன் lingua bilingual, linguistic
linqu-, lict- விட்டுச்செல்; விடுதல்; விடப்பட்ட இலத்தீன் linquere, lictus relict, relinquish
lip(o)- கொழுப்பு, நிணம் (fat); நெய்ப்பசைக் கூறு கிரேக்கம் λίπος lipos lipolysis
liter- எழுத்து; வரிவடிவம் (letter); எழுத்து சார்ந்த இலத்தீன் littera alliteration, illiterate, எழுத்தறிவு, literal, obliterate
lith(o)- கல் (stone); கல்தன்மை கிரேக்கம் λίθος lithos கற்கோளம், பெருங்கற்காலம், monolith, புதிய கற்காலம் Era
loc- இடம், தலம், தளம் (place) இலத்தீன் locus local, location
log- சிந்தனை, சொல், வார்த்தை, வாக்கு, பேச்சு சார்ந்த (thought, word, speech) கிரேக்கம் λόγος logos "word" ஏரணம், monologue, morphological
long- நீட்சி; நீள்மை, (long) நீண்ட; நீள்- இலத்தீன் longus elongate, நிலநிரைக்கோடு
loqu-, locut- பேசு, பேச்சு; உரை; கூற்று (speak); சாற்று இலத்தீன் loqui allocution, eloquence
luc- ஒளி, ஒளிர்; ஒளிவீசும் (bright, light) இலத்தீன் lux, lucis light Lucifer (bearer of light)
lud-, lus- ஆட்டம், விளையாட்டு, (play); சொல்லாடு இலத்தீன் ludere, lusus allude, மாய உணர்ச்சி
lumin- ஒளி, ஒளிர்; ஒளிவீசும் (light); ஒளிமய-, ஒளிர்கின்ற இலத்தீன் lumen, luminis illumination, luminous
lun- நிலா (moon); நிலா சார்ந்த, திங்கள் இலத்தீன் luna lunar, lunatic
lysis கட்டவிழ், பிரி, பகு (dissolving) கிரேக்கம் λύσις, lysis analysis, cytolysis, நீராற்பகுத்தல்

M[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
macro- நீண்ட, நீள்-; பரந்த, விரிந்த, விரி-; பெரிய, பெரும்-, பெரு- (long) கிரேக்கம் μακρός (makros) macron
magn- பெரிய, பெரும், பெரு-; உயரிய; மகா (great, large) இலத்தீன் magnus magnanimous, magnificent
maj- சிறந்த, பெரிய, உயர்ந்த, சான்ற (greater) இலத்தீன் major, majus majesty, majority, majuscule
mal- தீய, கெட்ட, மோசமான, இழிந்த; தீமை (bad, wretched) இலத்தீன் malus malfeasance, malicious, malignancy, malodorous
mamm- முலை, கொங்கை, மார்பகம் (breast) இலத்தீன் mamma பாலூட்டி, பாற்சுரப்பி
man- வழிதல், ஒழுகுதல்; பரவுதல்; பிரிதல் (flow) இலத்தீன் manare emanationism, immanant
man- நிலைத்திரு, நிலைகொள், நிலையான (stay); அமை, உறை, இரு இலத்தீன் manēre, mansus immanence, permanent, remanence
mand- கட்டளை, ஆணை; கையளிப்பு, ஓங்கிய கை (hand) இலத்தீன் mandāre, mandatus mandate, remand
mania மனநோய் (mental illness); உளக் கிளர்ச்சி; வெறி; கட்டுமீறிய அவா/ஆர்வம்/எழுச்சி கிரேக்கம் μανία (manίā) kleptomania, பித்துc
manu- கை; கரம்; கை சார்ந்த ; கையால் உருவாக்கப்பட்ட (hand) இலத்தீன் manus manual, கையெழுத்துப்படி
mar- கடல், கடல் சார்ந்த (sea) இலத்தீன் mare, maris marine, maritime
mater-, matr- தாய், அன்னை (mother) இலத்தீன் mater, matris matriarch, matrix
maxim- மாபெரும், உச்ச அளவு (greatest) Latin maximus maximum
medi-, -midi- நடு, மையம் (middle); இடை இலத்தீன் medius, mediare இடைநிலையளவு, நடுக் காலம் (ஐரோப்பா)
meg- பெரிய, பெரும், பெரு-; உயரிய; மகா (great, large) கிரேக்கம் μέγας (megas) megaphone
mei- சிறு (less); பொடி, அணுவளவு, எள்ளளவு, கடுகளவு கிரேக்கம் μείον (meiōn) ஒடுக்கற்பிரிவு
melan- கரிய, கரும்-, கறுப்பு, கறுத்த (black, dark) கிரேக்கம் μέλας (melas) மெலனீசியா, கரும்புற்றுநோய்
melior- செம்மைப்படுத்து; மேம்பாடடையச் செய்; முன்னேறு, முன்னேற்று; திருத்துbetter Latin melior amelioration
mell- தேன் (honey); இனிமை; இனிய, தித்திப்பான இலத்தீன் mel, mellis mellifluous
memor- நினைவு; ஞாபகம் (remember); நினைவுத் திறம்; புகழ் இலத்தீன் memor memorial
mening- சவ்வு, மெல்லிய தோல் (membrane); தோல் கிரேக்கம் μενινξ (meninx) meningitis
men(o)- நிலா, சந்திரன் (moon); திங்கள்; மாதம்; மாத- கிரேக்கம் μήν (men) menopause, menstruation
ment- மனம், உள்ளம் (mind); நினைவு, உளநிலை; சிந்தனை; விழிப்புடைய இலத்தீன் mens, mentis demented, mentality
mer- பகுதி, கூறு, பிரிவு; பங்கு (part) கிரேக்கம் μέρος (meros) பலபடி
merc- வாணிகம்; பரிசு; ஊதியம் (reward, wages, hire); வணிக-; ஊதிய- இலத்தீன் merx, mercis mercantile, merchant
merg-, mers- மூழ்கு, மூழ்குவி; அமிழ், அமிழ்த்து (dip, plunge); இணை, பொருத்து இலத்தீன் mergere emerge, immersion
mes- நடு-, இடை- (middle); இடைநிலை; இடைப்பட்ட; இடையீடான கிரேக்கம் μέσος (mesos) இடைக் கற்காலம், mesozoic
meter-, metr- அளவு, அளவை, அளவுமுறை (measure) கிரேக்கம் μέτρον (metron) metric, வெப்பமானி
meta- அப்பால், மேல், பின் (above, among, beyond); மீ-; கடவு- கிரேக்கம் μετά (meta) metaphor, metaphysics
mic- தானியம்; துகள்; துணுக்கு, பொடி (grain) கிரேக்கம் mica micelle
micr(o)- சிறு; பொடி; இம்மி (small); பெருக்கி; நுண்- கிரேக்கம் μικρός (mikros) ஒலிவாங்கி, நுண்நோக்கி
migr- பெயர்தல்; அலைதல்; கடத்தல் (wander) இலத்தீன் migrare emigrant, migrate
milit- போர் தொடர்பான; வீரர்; படை, சேனைsoldier இலத்தீன் miles, militis military, குடிப்படை
mill- ஆயிரம் (thousand) இலத்தீன் mille ஆயிரமாண்டு, மில்லியன்
millen- ஆயிரம் என்னும் அளவு (thousand each) இலத்தீன் milleni millenary
mim- மீள்செய்கை; திரும்பத்திரும்பச் செய்யத் தக்க (repeat); ஒப்புப்போலி; பின்பற்று கிரேக்கம் μίμος (mimos) mime, mimic
min- புடைத்துள்ள; புடைப்பு; ; முன்தள்ளியிருக்கிற; மேலோங்குகிற (jut) இலத்தீன் minere prominent
min- குறைந்த, சிறிய, குன்றிய; சுருங்கிய (less, smaller) இலத்தீன் minor, minus minority, minuscule
mir- வியப்பு; திகைப்பு; மலைப்பு (wonder, amazement); கண்ணாடியில் முகம் பார்த்தல் இலத்தீன் miror, mirari, miratus sum admire, miracle, mirror
mis- பகை, வெறுப்பு (hate) கிரேக்கம் μῖσος (misos) misandry, misogyny
misce-, mixt- கலப்பு, கலவை (mix); இணைவை இலத்தீன் miscere, mixtus miscellaneous, mixture
mit- நூல், இழை, புரி (thread) Greek μίτος (mitos) இழைமணி
mitt-, miss- அனுப்பு, விடு, செலுத்து, போக்கு (send); ஒப்படை இலத்தீன் mittere, missus intermittent, missionary, transmission
mne- நினைவு, ஞாபகம் (memory); நினைவூட்டு, நினைவுக்குக் கொணர் கிரேக்கம் μνήμη (mnēmē) நினைவி
mol- அரைத்தல், சவைத்தல், மாவாக்கல் (grind); பொடியாக்கல் இலத்தீன் mola, molere, molitus molar
moll- மிருதுவான, இதமான (soft); கனிவி; மென்மையாக்கு; நெகிழ்வான, தளர்வான இலத்தீன் mollis emollient, mollify
mon(o)- ஒன்று; ஒரு, ஓர்- (one) கிரேக்கம் μόνος (monos) monism, monolith, monotone
monil- மணிக்கோப்பு; கழுத்தணி (string of beads) இலத்தீன் monile Moniliformida
mont- மலை, குன்று, மேடு (mountain); ஏற்றம், எழுச்சி, உயர்ச்சி இலத்தீன் mons, montis மொன்ட்டானா
morph- உரு, வடிவம் (form, shape); உருவாக்கம் கிரேக்கம் μορφή (morphē) மாந்தவுருவகம், உருபன், morphology
mort- சாவு, இறப்பு (death); மறைவு, மாய்தல் இலத்தீன் mors, mortis immortal, mortality, mortuary
mov-, mot- இயங்கு, இயக்கு, இயக்கம் (move, motion); அசைவு, விசை, உந்தல் இலத்தீன் movere, motus mobile, momentum, motor, move
mulg-, muls- பால் (milk); கறத்தல், இறக்குதல்; பால்மம், பசைக்குழம்பு இலத்தீன் mulgere பால்மம்
mult(i)- பல, பலர், பன்மை, பன்- (many, much); திரள், பெருக்கம், பெருக்கல் Latin multus multiple, multiplex, multitude
mur- சுவர் (wall); அடைப்பு, அடைபட்ட; சுவர் சார்ந்த, சுவர்- இலத்தீன் murus, muri immured, சுவர் ஓவியம்
mus- எலி, சுண்டெலி; திருடன் (thief) இலத்தீன் mus, muris mouse
musc- ஈ (fly); கொசு இலத்தீன் musca, muscae பழைய உலக ஈப்பிடிப்பான், Muscidae
mut- மாறு, மாற்று (change); மாற்றம்; மாறுபடு; உருத்திரி, உருத்திரிபு இலத்தீன் mutare மரபணு திடீர்மாற்றம்
my- எலி, சுண்டெலி (mouse) கிரேக்கம் μῦς (mus) musophobia
myri- எண்ணிறந்த; பல்லாயிரக் கணக்கான (countless, ten thousand) கிரேக்கம் μύριος (murios) myriad
myth(o)- கதை, புனைவு, தொன்மம் (story); புனை-, தொல்-, தொன்- Greek μῦθος (muthos) mythic, தொன்மவியல்
myx- சகதி, சேறு, தொழி; குழம்பு, பசை; களிம்பு (slime); மாசு, அழுக்கு Greek μύξα (muxa) Myxini
myz- உறிஞ்சுதல், உள்ளிழுத்தல், ஈர்த்தல் (suck); குடித்தல் கிரேக்கம்

N[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
nar- நாசி, மூக்குத்துளை, மூக்கு (nostril) இலத்தீன் naris
narc- உணர்ச்சியற்ற, மரமரத்த, இயக்க ஆற்றலற்ற (numb); உணர்வு மழுங்கச்செய்; சுரிப்பு; மதிமயக்க நிலை; மந்தநிலை; உணர்விழந்த நிலை; ஆற்றல் அடக்கு கிரேக்கம் νάρκη (narkē) narcosis, narcotic
narr- கூறு, உரை (tell); கூற்று, கூற்றுரை; தொடருரை; காதை இலத்தீன் narrare மொழிபு
nas- மூக்கு (nose); அலகு, அலகுப்பகுதி, நீள் கூம்பு; முகப்பு, கொடுமுனை; மோப்பம், முகர்வாற்றல் இலத்தீன் nasus nasal
nasc-, nat- தோற்றம், பிறப்பு, இயல், இயற்கை (born); இயல்பான, சுயமான; முகிழ்ச்சி, அலர்தல், தொடக்கநிலையான, பிறக்கும் நிலையில் உள்ள, முழு வளர்ச்சி எய்தாத; இயல்பான உரிமையுடைய, பிறப்புரிமையான, தன்னிடத்திலேயே உள்ள, பிறப்புடன் இணந்த; இலத்தீன் nascere, natus nascent, native
naut- கப்பல்; கப்பல் சார்ந்த (ship); கடல் பயணம் சார்ந்த; நாவாய்; (விண்வெளிக்) கலன்; கிரேக்கம் ναῦς (naus) விண்ணோடி
nav- கப்பல்; கப்பல் சார்ந்த; நாவாய் (ship); கடல் பயணம் சார்ந்த இலத்தீன் navis naval
ne(o)- புது, புதிய, நவ- (new); அண்மைக் கால, தற்கால கிரேக்கம் νέος (neos) neologism
necr(o)- சாவு, இறப்பு; செத்த, இறந்த, அழிந்த, மறைந்த (dead); சவம், பிணம்; இடுகாடு; ஆவியுலக- கிரேக்கம் νεκρός (nekros) necrophobia
nect(o)- நீச்சல், நீந்துதல் (swimming); நீச்சல் சார்ந்த கிரேக்கம் νηκτός (nektos) nectopod
nect-, nex- இணை, ஒட்டு, பிணை (join, tie); கட்டுதல் இலத்தீன் nectere, nexus connection
neg- மறுத்தல், இல்லையெனல் (say no); மறுப்பு, எதிர்ப்பு இலத்தீன் negare negative
nema- முடி, மயிர் (hair); முடிபோன்ற, முடியாலான கிரேக்கம் νῆμα (nēma) nematode
nemor- சோலை, காடு, வனம் (grove, woods) இலத்தீன் nemus, nemoris nemoral
nephr- சிறுநீரகம் (kidney) நிறுநீரக-, சிறுநீரகம் சார்ந்த கிரேக்கம் νεφρός (nephros) நீரகவழல்
nes- தீவு (island); தீவு சார்ந்த கிரேக்கம் νῆσος (nēsos) பொலினீசியா
neur- நரம்பு (nerve); தளை, தசைக்கட்டு; உணர்ச்சி நாளம்; தசைநாண் Greek νευρών (neurōn) neurology, neurosurgeon
nict- இமைப்பு (wink); கண் இமைத்தல்; விட்டுவிட்டு ஒளிர்தல்; கண்டும் காணாததுபோல் இருத்தல் Latin nictari nictation
nigr- கருப்பு, கறுப்பு, கருமை (black); கருமை/கரி பூசுதல், பெயர் குலைத்தல் Latin niger denigrate
nihil- ஒன்றுமின்மை, இன்மை (nothing); இல்பொருள்நிலை; இல்லாப்பொருள்; பயனற்ற தன்மை; சிறுதிறம்; அற்பம் இலத்தீன் nihilum annihilation
noct- இரவு, இரா (night); இருள், இருட்டு இலத்தீன் nox, noctis nocturnal, noctambulist
nod- முடிச்சு, குமிழ், புடைப்பு, திரளை, கணு, முனைப்பு (knot) இலத்தீன் nodus node, nodule
nom- சட்டம், முறை, ஒழுங்கு (arrangement, law); ஏற்பாடு; நெறிப்படுத்தல் கிரேக்கம் νόμος (nomos) autonomous, taxonomy
nomad- (மேய்ச்சல் தேடி) இடம் பெயர்தல் (those who let pasture herds); நாடோடி; அலைந்து திரிகிற கிரேக்கம் νομάς, νομάδος (nomas, nomados) nomadic
nomin- பெயர் (name); பெயரிடுதல், பெயரிட்டு அழைத்தல்; பதவிக்கு அமர்த்தல் Latin nomen, nominis nomination
non- இன்றி, அல்லாது, இல்லாது (not); இன்மை இலத்தீன் non none
non- ஒன்பது, ஒன்பதாம்- (ninth); ஒன்பது சார்ந்த/அடிப்படையான; நவ- Latin nonus nonary
nonagen- தொண்ணூறு, தொண்ணூற்று- (ninety each) இலத்தீன் nonageni nonagenary
nonagesim- தொண்ணூறாம்-, தொண்ணூறாவது- (ninetieth) இலத்தீன் nonagesimus nonagesimal
not- குறிப்பு, அடையாளம், குறி (letter, note, paper); எழுது; எழுத்து; சுவடி; தாள் இலத்தீன் notare notaphily
noth- போலியான; பெயர்ப் பொருத்தமற்ற, மூலமரபு மாறாட்டமுடைய (spurious); இயல் முரணான, முறைதவறிய கிரேக்கம் νόθος (nothos) nothogenus
noto- பின் புறம், பின் பக்கம் (back, south); தெற்கு Greek νότος (notos)
nov- ஒன்பது (nine); நவ- இலத்தீன் novem novennial
nov- புது, புதிய, புதுமையான (new); புதுப்பித்தல்; நவீன- Latin novus innovation, குறுமீன் வெடிப்பு
noven- ஒன்பது ஒன்பதாக (nine each) இலத்தீன் noveni novenary
novendec- பத்தொன்பது (nineteen) இலத்தீன் novendecim
nox-, noc- தீங்கு, இடர்; தீமை, இடர்ப்பாடு (harmful); தீங்கு நிறந்த இலத்தீன் noxa noxious
nu- இசைவு, தலையசைவு (nod); மறைமுகக் குறிப்பு, குத்தல் பேச்சு இலத்தீன் nuere innuendo
nub- திருமணம் செய்தல் (to marry, to wed); மணஞ்செய்து கொடுத்தல்; மணப்பருவம் Latin nubes, nubis nubile
nuc- கொட்டை, கொட்டைவகை (nut); உட்பருப்புடைய ஒற்றைவிதை இலத்தீன் nux, nucis nucleus
nuch- பின் கழுத்து (back of neck) இலத்தீன் nucha nuchal cord
nud- அம்மணம், நிர்வாணம், ஆடையின்மை (naked); துகிலுரிதல்; வெறுமையாக்கல் இலத்தீன் nudus denude, nudity
null(i)- இன்மை; ஒன்றும்/ஒருவரும் இல்லாமை (none); இல்லாதது ஆக்குதல் இலத்தீன் nullus nullify
numer- எண், எண்ணிக்கை (number); எண்மை; எண்மம்; எண் சார்ந்த இலத்தீன் numerus numeral
nunci- அறிவி; தூதுரை; செய்தி சொல்; பறைசாற்று; எடுத்துக் கூறு (announce); அறிவிப்பு, தூது; செய்தி இலத்தீன் nuntius pronunciation
nupti- திருமணம் சார்ந்த, திருமண- இலத்தீன் nuptial
nutri- ஊட்டு, ஊட்டம் (nourish); உண்ணக் கொடு; உணவு சார்ந்த; ஊட்டச் சத்துடைய இலத்தீன் nutrire nutrient

O[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
ob-, o-, oc-, of-, og-, op-, os- எதிராக, நேருக்கு நேர், எதிர் எதிராக (against) இலத்தீன் ob obstinate, obstreperous, occur, offend, omit, oppose, ostentatious
oct- எட்டு, எண்- (eight) கிரேக்கம் ὀκτώ (oktō) எண்கோணம், எண்முகி, octode
oct- எட்டு, எண்- (eight) இலத்தீன் octō octangular, octennial, octovir
octav- எட்டாம், எட்டாவது (eighth) இலத்தீன் octāvus octaval
octogen- எண்பது எண்பதாக, எண்பது அளவில் (eighty each) இலத்தீன் octogeni octogenary
octogesim- எண்பதாம், எண்பதாவது (eightieth) இலத்தீன் octogesimus octogesimal
octon- எட்டு எட்டாக, எட்டு அளவில் (eight each) இலத்தீன் octoni octonary
ocul- கண்; கண் சார்ந்த (eye) இலத்தீன் oculus, oculare ocular, oculus, ullage
od- வழி, பாதை (path, way); நெறி; முறை; பயணம் கிரேக்கம் ὁδός (hodos) anode, diode, odometer, pentode, tetrode, triode
od- பகை, வெறுப்பு (hate); வெறுக்கத்தக்க இலத்தீன் odium odious
odont- பல்; பல் சார்ந்த; பல்லுக்குரிய (tooth) கிரேக்கம் ὀδούς, ὀδόντος (odous, odontos) பல் மருத்துவம்
odor- மணம்; நாற்றம்; வாசம், வாசனை (fragrant) இலத்தீன் odor odorous
oeco- வீடு, இல்லம், உறைவிடம் (house); சுற்றுப்புறம்; சூழல்; வீட்டாண்மை கிரேக்கம் οἶκος (oikos) ecology
oed- வீங்கிய (swollen); வீக்கம்; பெருத்துப் போன; உப்புதல்; தடித்தல் கிரேக்கம் οἴδημα (oidēma) oedema
oen- இரசம், திராட்சை இரசம், மது (wine) கிரேக்கம் οἶνος (oinos) oenology
oesoph- தொண்டை (gullet); தொண்டைக் குழல்; உணவுக் குழல் கிரேக்கம் οἰσοφάγος (oisophagos) உணவுக்குழாய்
ogdo- எட்டாவது, எட்டாம் (eighth) கிரேக்கம் ὄγδοος (ogdoos) ogdoad
-oid போன்ற, போல (like); ஒத்த, இணையான கிரேக்கம் -οειδής (-oeidēs) organoid, mucoid
ole- நெய், எண்ணெய் (oil); எண்ணெய் போன்ற; எண்ணெய் சார்ந்த; நெய்ம-; நெகிழ்வான இலத்தீன் oleum oleosity
olecran- முழங்கை முகட்டெலும்பு (skull of elbow) கிரேக்கத்திலிருந்து இலத்தீன் ὠλέκρανον (ōlekranon) olecranon
olig- சிலர்-, சிலவர்- (few); குறிப்பிட்ட சிலர் Greek ὀλίγος (oligos) சிலவர் ஆட்சி
oliv- ஒலிவம், ஒலிவ-, ஆலிவ் (olive); எண்ணெய் சார்ந்த இலத்தீன் oliva olivaceous, olivary, olivette
-oma புற்று நோய் (cancer) கிரேக்கம் -ωμα
omas- முன் சிறுகுடல் (paunch) இலத்தீன் omasum omasum
oment- குடல் கொழுப்புத் தோல் (fat skin) இலத்தீன் omentum
omin- முன்னம், நிமித்தம், முன்குறி; முன்னறிகுறியான; தீக்குறியான, அச்சுறுத்துகிற (creepy) இலத்தீன் omen, ominis ominous
omm- கண், கண் சார்ந்த (eye) கிரேக்கம் ὄμμα (omma) ommatidium
omni- எல்லா, எல்லாம், அனைத்து; ஒட்டுமொத்த; சகல (all) இலத்தீன் omnis omnipotence, அனைத்துண்ணி
omo- தோள், தோட்பட்டை (shoulder) இலத்தீன்
omphal- கொப்பூழ்; உந்தி (navel) கிரேக்கம் ὀμφαλός (omphalos) omphalectomy
oner- சுமை (burden); பாரம், கனம், கடினமான, கடுமையான இலத்தீன் onus, oneris onerous
onom- பெயர், நாமம் (name); நாம- கிரேக்கம் όνομα (onoma) onomatopoeia
ont- இருப்பு; இருத்தல்; இருக்கிற (existing); உளதாம் தன்மை கிரேக்கம் ὄντος (ontos) ontogeny, உள்ளியம் (மெய்யியல்)
-onym பெயர், நாமம் (name) கிரேக்கம் ὄνυμα (onuma) எதிர்ச்சொல், pseudonym, ஒத்தசொல்
oo- முட்டை (egg); கரு, சினை கிரேக்கம் (oion) oocyte
opac- மழுங்கலான, தெளிவற்ற; நிழலார்ந்த (shady); நிழலீடு செய்தல், ஒளி தடுத்தல்; வெயில் மறைத்தல் இலத்தீன் opacus opacity
oper- உழைப்பு, வேலை (work); விளைவு; செயல்; பலன்; படைப்பு; ஆக்கம் இலத்தீன் opus, operis ஆப்பெரா
opercul- சிறு மூடி (little cover) இலத்தீன் operculum
ophi- பாம்பு (snake) கிரேக்கம் ὄφις (ophis) ophiophagy
ophthalm- கண் (eye) கிரேக்கம் ὀφθαλμός (ophthalmos) ophthalmology
opisth- பின்புறம் (behind) கிரேக்கம் ὄπισθεν (opisthen) opisthosoma, opsimath
opoter- இரண்டில் ஒன்று (either); இதுவோ அதுவோ கிரேக்கம் ὁπότερος (hopoteros)
opt- கண் (eye); பார்வை சார்ந்த; காட்சி கிரேக்கம் ὀπτός (optos) optical
opt- தேர்ந்தெடு, தெரிவுசெய் (choose); தனதெனக் கொள்ளல் இலத்தீன் optare adopt, optional
optim- மிகச் சிறந்த (best); அனைத்திலும் சிறந்த; உச்ச அளவிலான இலத்தீன் optimus optimum
or- வாய் (mouth); பேச்சு; சொல்; துளை; திறப்பு இலத்தீன் os, oris oral, orator
orb- வட்டம்; கோளம் (circle) இலத்தீன் orbis சுற்றுப்பாதை
orch- அண்டம், விதை (testicle) கிரேக்கம் ὄρχις (orchis) ஆர்க்கிட்
ordin- ஒழுங்கு (order); வழக்கமான; வரிசை இலத்தீன் ōrdō, ordinis ordinal, ordinary
organ- கருவி; உறுப்பு (organ, instrument, tool) கிரேக்கம் ὄργανον (organon) உயிரினம்
ori-, ort- கிழக்கு, கீழ்-, கீழை- (eastern); உதித்தல், தோன்றுதல், எழுதல், பிறத்தல் இலத்தீன் oriri, ortus orient
orn- அணி, அணிசெய்தல், அலங்கரித்தல் (decorate) இலத்தீன் ōrnāre adorn, ornament, ornate
ornith(o)- பறவை (bird கிரேக்கம் ὄρνις (ornis, ornithos) orni)thology
orth(o)- நேர், நேரிய (straight); வழுவாத, பிறழாத கிரேக்கம் ὀρθός (orthos) orthodontist, orthodoxy, orthosis
oscill- அசைதல் (swing); ஊசல், ஊஞ்சல் இலத்தீன் oscillum அலைவு
oss(i)- எலும்பு (bone); எல்- இலத்தீன் os, ossis ossification
osteo- எலும்பு (bone) கிரேக்கம் ὀστοῦν (ostoun) எலும்புப்புரை
osti- வாயில் (entrance); நுழைவு இலத்தீன் ostium சிதல்துளை
ostrac- ஓடு, கிளிஞ்சில் (shell); ஒதுக்கிவைத்தல் கிரேக்கம் ὄστρακον (ostrakon) ostracism
ot- காது, செவி (ear) கிரேக்கம் οὖς, ωτός (ous, ōtos) செவியியல்
ov- முட்டை, கரு, சினை (egg) இலத்தீன் ovum முட்டையுரு, ovary, ovule
ovi- ஆடு (sheep); ஆடு சார்ந்த இலத்தீன் ovis ovine
oxy- கூரிய, கூர்மையான (sharp, pointed); கிரேக்கம் ὀξύς (oxus) ஆக்சிசன், oxymoron

P[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
pac- அமைதி, சமாதானம் (peace); அமைதிவாய்ந்த; போரொழிப்புக் கோட்பாடு; அமைதி நிலைநாட்டல் இலத்தீன் pax, pacis pacifism
pach- தடித்த, கடினமான (thick); திண்தோலுடைய கிரேக்கம் παχύς (pachus) pachydermata, Pachypodium
paed- குழந்தை, சிறுவர் (child); குழந்தைகளுக்கான கிரேக்கம் παῖς, παιδός (pais, paidos) paediatric
pagin- பக்கம் (page) இலத்தீன் pagina pagination
pal- கழு; மரமுனை; அடையாளக் கம்பம்; கட்டுத்தறி; கொழுகொம்பு; ஆதாரக் கழி (stake) இலத்தீன் palus கழுவேற்றம், pale
palae-, pale- பழைய, பண்டைய (ancient, old); தொன்மை வாய்ந்த; தொல்-, தொன்-, பழம்-; நெடுநீள் மரபுடைய, நீடித்த கிரேக்கம் παλαιός (palaios) தொல்லுயிரியல்
palin- மீண்டும், திரும்பவும் (back); மீள்-; பின்னிருந்து முன்னாக கிரேக்கம் πάλιν (palin) மாலைமாற்று
pall- வெளிறிய, வெளுத்த, மங்கலான, மங்கல நிறமுடைய (be pale); வெளிறிப் போதல்; வெளிறச் செய்தல் இலத்தீன் pallere pallid, pallor
palli- மேலாடை, போர்வை (mantle); மேற்புறத் தோல் மடிப்பு இலத்தீன் pallium pallium
palm- உள்ளங்கை, அங்கை (palm); உள்ளங்கை வடிவான இலத்தீன் palma palmate
palustr(i)- சதுப்பு நிலம் சார்ந்த (in marshes) இலத்தீன் paluster palustral
pan-, pam- எல்லா-, அனைத்து- (all); எங்கும் பரவுகின்ற; முற்றுமான கிரேக்கம் πᾶς, παντός (pas, pantos) உலகம்பரவுநோய்
pand-, pans- விரி, விரிவடை (spread); விரித்துரை; விரிவாக்கு; பரப்புதல் இலத்தீன் pandere, pansus expand, expansion
par(a)- அடுத்து அமைகிற (beside, near); மேலாக; தவிர; இணையொத்த; உடனுதவியான கிரேக்கம் παρά (para) parallel, parameter
pariet- சுவர்; தடுப்பு (wall); மதில்; இடைச்சுவர்; வழித்தடை; சூழ்புறப் பகுதி இலத்தீன் paries, parietis parietal
part(i)- பங்கு, பாகம் (part); பங்கிடல்; கூறிடல்; பிரிதல்; பிரித்தல்; பிரிந்து செல்லுதல் இலத்தீன் pars, partis bipartite, partition
parthen(o)- கன்னி; மணமாகாத இளம்பெண் (maiden) கிரேக்கம் παρθένος (parthenos) கன்னிப்பிறப்பு
parv- சிறிய, சின்ன (little); சிறு- இலத்தீன் parvus parvovirus
pasc-, past- உணவு; தீனி; மேய்ச்சல் (feed) இலத்தீன் pascere, pastus pasture, repast
pass- அடி, காலடி (pace, step) இலத்தீன் passus
passer- குருவி, சிட்டு (sparrow); ஊர்க்குருவி இலத்தீன் passer passeriform, குருவி (வரிசை)
pat- திறந்திரு (be open); வெளிப்படையாக, தெளிவாக; காப்புரிமை இலத்தீன் patere காப்புரிமம்
path- உணர், உணர்ச்சி; நோவுறு (feel, hurt); அவலச்சுவை, உணர்ச்சிக்கனிவு, இரக்கப் பண்பு; இரக்கம் தூண்டுகிற; சோகமான கிரேக்கம் πάθος (pathos) pathetic, நோயியல்
pati-, pass- துன்புறு; உணர்; பொறு; விடு; தாங்கு (suffer, feel, endure, permit) இலத்தீன் pati, passus passive, பொறுமை
patr- தந்தை, அப்பா; குலமுதுவர் (father); முன்னோர் கிரேக்கம் πατήρ, πατριά (patēr, patria) patriarch
patr(i)- தந்தை, அப்பா (father); குலமுதுவர் இலத்தீன் pater, patris patrilocal
pauc- சில, சிலர் (few); குறைந்த அளவு இலத்தீன் paucus paucal, paucity
pav- பாவு; தளவரிசை; நடைபாதை இலத்தீன் pavire pavement
pecc- பாவம், தீங்கு; தீச்செயல்; தீமை (sin); குறை, கறை, மாசு இலத்தீன் peccare impeccable
pect- ஒட்டுதல், பொருத்துதல், இணைத்தல் (fixed) கிரேக்கம் πηκτός (pēktos) pectic, பெக்டின்
pector- நெஞ்சு, மார்பு (chest) இலத்தீன் pectus, pectoris pectoral
pecun- பணம், காசு, செல்வம் (money); சொத்து இலத்தீன் pecunia pecuniary
ped- குழந்தை, சிறுவர், இளையோர், சிறார் (child) கிரேக்கம் παῖς, παιδός (pais, paidos) கற்பித்தல் பணி
ped- காலடி, அடி (foot); பாதம் இலத்தீன் pes, pedis pedal, quadruped
pejor- மோசமான, இழிவான, தீங்கான (worse) இலத்தீன் pejor pejorative
pell-, puls- உந்து, ஓட்டு (drive); தள்ளு; அகற்று; துடிப்பு இலத்தீன் pellere, pulsus propellent, propulsor, repellent
pen- ஏறக்குறைய, கிட்டத்தட்ட (almost); பெருமளவு இலத்தீன் paene மூவலந்தீவு, penultimate, penumbra
pend-, pens- தொங்குதல், தூக்குதல், தொங்கவிடல் (hang); சார்ந்திருத்தல் இலத்தீன் pendere suspend
penn-, pinn- இறகு (feather); சிறகு; முள் போன்ற இலத்தீன் penna pennate, ஓலை
pent- ஐந்து (five); ஐம்-, பஞ்ச- கிரேக்கம் πέντε (pente) ஐங்கோணம், pentode, pentagrid
pentecost- ஐம்பதாம்- (fiftieth) கிரேக்கம் πεντηκοστός (pentēkostos) பெந்தகோஸ்து சபை இயக்கம்
pept- செரித்தல், சீரணித்தல் (to digest); செரிமான-, சீரண- கிரேக்கம் πέσσειν, πεπτός (pessein, peptos) peptic, புரதக்கூறு
per- முழு-, நிறை- (thoroughly); வழியாக, ஊடாக, ஊடே (through); தொடர்-, நிலை- இலத்தீன் per perfection, persistence
peran- குறுக்கே, எதிர்ப்புறம், அப்புறம், அப்பால் (across, beyond) கிரேக்கம் πέραν (peran)
peri- சூழ், சூழ-; சுற்றிலும் (around) கிரேக்கம் περί (peri) சுற்றளவு, மறைபுற நோக்கி
persic- குழிப்பேரி, கம்பளிப்பேரி (peach) கிரேக்கம் περσικός (persikos)
pessim- மோசமான, மிக இழிந்த (worst) இலத்தீன் pessimus pessimal
pet- வேட்டல், முனைதல், விழைதல், அணுகுதல் (strive towards) இலத்தீன் petere appetite, competition
petr- பாறை, கல், குன்று (rock); உறுதியான கிரேக்கம் πέτρα (petra) petroglyph
phae(o)- இருள், இருட்டு; இருண்ட (dark); கருமையான கிரேக்கம் φαιός (phaios) phaeomelanin
phag- உண், உண்கிற (eat); விழுங்கு கிரேக்கம் φαγεῖν (phagein) sarcophagus
phalang- அணி; பொதுவாழ்வு முறைக் குழு; விரல் எலும்புகள் (close formation of troops, finger bones); பூவிழைக் கொத்து கிரேக்கம் φάλαγξ, φάλαγγος (phalanx, phalangos) விரலெலும்புகள்
phalar- வெண்பட்டை கொண்ட (having a patch of white); வெண்பொட்டுடைய கிரேக்கம் φάλαρος (phalāros)[1] phalarope
pharmac- மருந்து; மருத்துவ- (drug, medicine); போதைப்பொருள் சார்ந்த; நஞ்சு; நச்சுப் பொருள் கிரேக்கம் φάρμακον (pharmakon) pharmacy
phanero- தோற்றம் உடைய; தென்படுகிற; தோன்றுகிற (visible); போலித்தோற்றம், மாயவுருவான கிரேக்கம் φανερός (phaneros) phanerozoic
pher- தாங்குகின்ற, சுமக்கின்ற (bear, carry); கொணர்கின்ற, எடுத்துச்செல்கின்ற, அளிக்கின்ற, வழங்குகின்ற; சார்த்துகின்ற கிரேக்கம் φέρω (pherō) பெரமோன்
phil-, -phile அன்பு, நட்பு, பாசம் (love, friendship); விருப்பம்; வேட்கை; நாட்டம்; ஈர்ப்பு; சார்பு; அணுக்கம் கிரேக்கம் φιλέω (phileō, philia) மெய்யியல், hydrophile
phleg- சூடு, உஷ்ணம் (heat); குளிர்ச்சி; கபம் உண்டுபண்ணுகிற; சளி; உணர்ச்சியற்ற தன்மை கிரேக்கம் φλέγω (phlegō) phlegm, phlegmatics
phloe- மரப்பட்டை; மென்மரம் சூழ்பகுதி (tree bark); மரப்பட்டை உட்பகுதி கிரேக்கம் φλοιός (phloios) phlobaphene, உரியம்
phob- அச்சம்; பயம் (fear); கிலி, திகில், பீதி கிரேக்கம் φόβος (phobos) hydrophobia
phon(o)- ஒலி, சப்தம் (sound); ஒலி எழுப்புகின்ற, ஒலிக்கின்ற கிரேக்கம் φωνή (phōnē) homophone, microphone, கிராமபோன்
phor- தாங்குகின்ற, சுமக்கின்ற (bear, carry); கொணர்கின்ற, எடுத்துச்செல்கின்ற, அளிக்கின்ற, வழங்குகின்ற; சார்த்துகின்ற கிரேக்கம் φόρος (phoros) metaphor
phos-, phot- ஒளி, வெளிச்சம் (light); ஒளிர்தல்; ஒளிர்-; ஒளி சார்ந்த; பிரகாசிக்கின்ற கிரேக்கம் φῶς, φωτός (phōs, phōtos) phosphor, ஒளிப்படம்
phragm- வேலி, அரண், விதானம் (fence) கிரேக்கம் φράγμα (phragma) diaphragm
phren- பிரிமென்றகடு, உதரவிதானம் (diaphragm, mind); உள்ளம், மனம் கிரேக்கம் φρήν, φρενός (phrēn, phrenos) மனப்பித்து
phryn(o)- தேரை, தவளை (toad, toad-like); தேரை போன்ற, தவளை போன்ற கிரேக்கம் φρύνη (phrunē) Phrynobatrachus
phyl- இனம், குழு (tribe) கிரேக்கம் φύλον (phulon) தொகுதிப் பிறப்பு, தொகுதி (உயிரியல்)
phyll- இலை; இதழ் (leaf) கிரேக்கம் φύλλον (phullon) பச்சையம், phyllotaxis
physa- சவ்வுப்பை; வீங்கிய தோற்பை (bladder); நீர்ப்பை கிரேக்கம் φυσά, φούσκα (phusa, phouska)
phys- தோற்றம், பிறப்பு, இயல், இயற்கை; இயல்பான, சுயமான (nature) கிரேக்கம் φύσις (phusis) இயற்பியல்
phyt- செடி, நாற்று (plant); பயிர், முகிழ்ச்சி, வளர்ச்சி கிரேக்கம் φυτόν (phuton) neophyte, phytoplankton
pic- நிலக்கீல், கரும்பசை (pitch) இலத்தீன் pix, picis
pil- முடி, மயிர் (hair); இழை, இழைமம் இலத்தீன் pilus depilatory, epilator
pin(o)- குடி, உறிஞ்சு (drink); ஈர், உள்ளிழு கிரேக்கம் πίνειν (pinein) pinocytosis
pin- கூர்கூம்பான (pine) இலத்தீன் pinus கூம்புச் சுரப்பி
ping-, pict- சாயம் பூசு; ஓவியம் எழுது; வண்ணம் தீட்டு (paint); எழிலூட்டு இலத்தீன் pingere, pictus depiction, picture
pingu- கொழுப்பு; நிணம் (fat); திரட்சியான, செழித்த; பசைமிக்க இலத்தீன் pinguis பசைக் காகிதம் (தாவரம்)
pir- பேரியினக்காய் போன்ற (pear) இலத்தீன் pirus piriformis muscle
pisc- மீன், மச்சம் (fish) இலத்தீன் piscis Pisces, piscivore
pis- பயறு (pea); கடலை கிரேக்கம் πίσος (pisos)
plac- தட்டு, தகடு, பலகை (plate, tablet) கிரேக்கம் πλάξ, πλακός (plax, plakos)
plac- அமைதியான, சலனமற்ற (calm); அமைதிப்படுத்து இலத்தீன் placare, placatus placate
plac-, -plic- மகிழ்ச்சிகொணர்; நிறைவுகொடு (please) இலத்தீன் placēre, placitus மருந்துப்போலி, placid
plagi- சரிந்த, சாய்ந்த, சரிவான (oblique) கிரேக்கம் πλάγιος (plagios) plagioclase
plan- தட்டையான (flat); தளம்; படிநிலை; சமமான; பரப்பு; விரிப்பு; விரிவு இலத்தீன் planus explanation, planar, plane
plang-, planct- முழக்கம்; சிலிப்பூட்டும் ஓசையுடைய இலத்தீன் plangere, planctus plangent
plas- அச்சு, வார்ப்பு (mould); நெகிழ்வு; விரிப்பு; பரப்பு; உரு; போலியுரு கிரேக்கம் πλάθω (plathō) plasma, நெகிழி
platy- தட்டையான; பரந்த; விரிந்த (flat, broad) கிரேக்கம் πλατύς (platus) வாத்தலகி
plaud-, -plod-, plaus-, -plos- ஒலியெழுப்பு; கைதட்டு (clap); கரகோஷம் இலத்தீன் plaudere, plausus applaud, applause, explosion, implode
ple-, plet- நிரப்பு; நிறைவுசெய் (fill) இலத்தீன் plere complement, மாற்றுச்சொல்
pleb- மக்கள்; இனம்; சனம் (people); பொதுமக்கள்; சாமானியர் இலத்தீன் plebs, plebis plebian, plebs
plec- இணைத்துப் பின்னப்பட்ட (interwoven); மடிக்கப்பட்ட; வளைத்து மடியச் செய் கிரேக்கம் πλέκω (plekō) plectics, symplectomorphism
plect-, plex- மடிப்பு; பின்னல் (plait); புரிமுறுக்கு; இழைத்திருகி இணை இலத்தீன் plectere, plexus perplex
plen- முழு-, முழுமை; நிறை-, நிறைவு, நிறைவான (full); நிறைந்த, மிகுதியான இலத்தீன் plenus plenary
plesi- அருகே, அண்டை, அண்மை (near); அடுத்த, அருகமை-; நெருங்கிய கிரேக்கம் πλησίος (plēsios)
pleth- முழு-, முழுமை; நிறை-, நிறைவு, நிறைவான (full); நிறைந்த, மிகுதியான கிரேக்கம் πλῆθος (plēthos) plethora
pleur- பக்கம், புறம் (side); சார்பு; விலா கிரேக்கம் πλευρά (pleura)
plic- மடிப்பு; முறை; படி (fold) இலத்தீன் plicare, plicatus duplication, replicate
plinth- கல், பாளம், கட்டி (brick); பீடம் கிரேக்கம் πλίνθος (plinthos)
plor- வேண்டல், கோருதல்; மன்றாடுதல், இறைஞ்சுதல் இலத்தீன் plorare implore
plu- மழை, மாரி (rain); நீர்ப்பொழிவு இலத்தீன் pluere
plum- இறகு (feather); தூவி; சிறகு; இறக்கை இலத்தீன் pluma plumage, plumate
plumb- ஈயம் (lead); ஈயக்குண்டு; தூக்குநூற் குண்டு; ஆழம்பார்க்கும் நூற்குண்டு இலத்தீன் plumbum
plur- மேலதிகம் (more); பல; பன்மை; பல்-, பன்-; இலத்தீன் pluris plural
plurim- பெரும்பால்; பேரெண்ணிக்கை (most) இலத்தீன் plurimus
plus- மேலதிகம் (more); கூடுதல்-, கூடுதலாக இலத்தீன் plus
pluto- செல்வம், செழிப்பு, வளமை (wealth) கிரேக்கம் πλοῦτος (ploutos) plutocracy
pluvi- மழை; மாரி (rain) இலத்தீன் pluvia pluvial
pneu- காற்று, ஆவி; நுரையீரல் (air, lung) கிரேக்கம் πνεῦμα (pneuma) pneumatic
pod- அடிக்கால், காலடி (foot); பாதம் கிரேக்கம் πούς, ποδός (pous, podos) podiatry, tripod
pogon(o)- தாடி, முகமயிர் (beard) கிரேக்கம் πώγων, πώγωνος (pōgōn, pōgōnos) pogonotrophy
poie- உருவாக்கல், ஆக்கல், யாத்தல்; படைத்தல் (make) கிரேக்கம் ποιέω (poieō) poiesis
pol- தூண், கம்பம் (pole); துருவம்; ஓரம் கிரேக்கம் πόλος (polos) dipole, polar
pole-, poli- நகரம், நகர- (city); நாகரிக கிரேக்கம் πόλις (polis) metropolis, politics
polem- சண்டை; போர் (war); சர்ச்சை; விவாதம் கிரேக்கம் πόλεμος (polemos) polemic
poli(o)- வெளிறிய, சாம்பல் நிற (grey) கிரேக்கம் πολιός (polios)
pollic- பெருவிரல், பெருவிரல் சார்ந்தthumb இலத்தீன் pollex, pollicis
pollin- மாவு, தூசி; பூத்துகள் இலத்தீன் pollen, pollinis மகரந்தச் சேர்க்கை
poly- பல; மிகுந்த; ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட (many) கிரேக்கம் πολύς (polus) பல்கோணம்
pon-, posit- இடு, போடு, வை; அமை (put) இலத்தீன் ponere, positus component, position, postpone
ponder- எடை (weight); எடைபோடு; கனம்; மாண்பு இலத்தீன் pondus, ponderis preponderance
pont- பாலம் (bridge); இணைப்பு; ஒன்றுசேர்; ஒருங்கிணை இலத்தீன் pons, pontis pontoon
popul- மக்கள்; சனம்; இனம்; மனிதர் குழு; மானுடம் (people) இலத்தீன் populus, populare population
por- துளை, வழி, துவாரம் (passage); வாய், வாயில், நுழைவிடம் கிரேக்கம் πόρος (poros) pore
porc- பன்றி (pig) இலத்தீன் porcus porcine, pork
porphyr- ஊதா, கருநீலம் (purple) கிரேக்கம் πορφύρα (porphura) porphyrin
port- வாயில், நுழைவிடம் (gate); வாய், முகம், துளை, வழி, துவாரம் இலத்தீன் porta portal
port- கொண்டுசெல், எடுத்துச்செல் (carry); கொணர்; எடுத்துவா இலத்தீன் portare, portatus export, போக்குவரத்து
post- பின், பிறகு, பின்புறம் (after, behind); பிற்பாடு; அடுத்து; தொடர்ந்து; இலத்தீன் post posterior, postscript
pot- குடி, அருந்து, உட்கொள் (drink); உள்ளிழு; உள்வாங்கு இலத்தீன் potus, potare potable
potam- ஆறு, நதி (river); நீர்-; நீரோட்டம் கிரேக்கம் ποταμός (potamos) மெசொப்பொத்தேமியா, நீர்யானை
prasin- இளம்பச்சை (leek-green) கிரேக்கம் πράσινος (prasinos) prasinous
prat- புல்வெளி (meadow) இலத்தீன் pratum
prav- கோணலான, கீழான, சீரழிந்த (crooked) இலத்தீன் pravus depravity
pre- முன்-, முந்திய, கடந்த (before) இலத்தீன் prae previous
prec- வேண்டல், மன்றாடல், இறைஞ்சுதல், வருந்திக் கேட்டல் (pray) இலத்தீன் prex, precis, precāri deprecation
pred- இரையாகின்ற; கொள்ளையடிக்கின்ற; வேட்டையாடிக் கொல்கின்ற இலத்தீன் praeda, praedari இரைகௌவல்
prehend-, prend-, prehens- பிடித்தல், கைப்பற்றல், உள்ளேற்றல், கிரகித்தல் (grasp) இலத்தீன் prehendere, prehensus comprehend
prem-, -prim-, press- அழுத்தல், அழுத்தம், இறுக்கமான (press) இலத்தீன் premere, pressus pressure
presby- முதிய, வயதான, பக்குவம் கொண்ட(old) கிரேக்கம் πρέσβυς (presbus) Presbyterianism
preter- கடந்த, கழிந்த, இறந்தகாலம் (past) இலத்தீன் praeter preterite, pretermission
preti- விலை, மதிப்பு (price) இலத்தீன் pretium, pretiare
prim- முதல், முதன்மை, பண்டைய, ஆதி-, தோற்றக்கால- (first) இலத்தீன் primus primary, primeval, primitive
prior- முந்திய, முன்னாள்-, முதன்மையான (former) இலத்தீன் prior priority
priv(i)- தனியான, பிரிந்த, பிரிவுற்ற, அற்ற (separate) இலத்தீன் privus, privare, privatus deprivation, privilege
pro- முன்; முன்னிலை; முந்திய; முற்பட்ட (before, in front of) கிரேக்கம் πρό (pro)
pro- முன்னிலை; ஆதரவு; முன்னுந்து- (for, forward) இலத்தீன் pro propulsion
prob- முயற்சி, சோதனை, பயிற்சி (try) இலத்தீன் probus, probare probation
proct- குதம், மலவாயில் (anus) கிரேக்கம் πρωκτός (prōktos) proctology
propri- தனதாக்கல், கொள்ளல்; தகமை இலத்தீன் proprius appropriate, propriety
pros(o)- முன்னிலை; ஆதரவு; முன்னுந்து- (forward) கிரேக்கம் πρός (pros)
prot(o)- முதல், முதன்மை, பண்டைய, ஆதி-, தோற்றக்கால- (first) கிரேக்கம் πρῶτος (prōtos) protoplasm
proxim- அருகமைந்த, அடுத்துள்ள, தொடர்கின்ற nearest இலத்தீன் proximus, proximare approximate, proximity
prun- கொடிமுந்திரிப்பழம் (plum) இலத்தீன் prunus prune
psamma- மணல் (sand) கிரேக்கம் ψάμμος (psammos)
pseud(o)- போலி; மாற்று; புனை- (false) கிரேக்கம் ψευδής (pseudēs) புனைபெயர்
psil(o)- வறிய, வெறுமையான; புனையா நிலை (bare) கிரேக்கம் ψιλός (psilos) எச்சைலன்
psych(o)- உளம், உள-; மனம், மன- (mind) கிரேக்கம் ψυχή (psuchē) psycho
psychr(o)- குளிர், குளிர்ந்த; குளிர்ச்சி; குளுமை; தண்மை (cold) கிரேக்கம் ψυχρός (psuchros)
pter- இறக்கை, சிறகு; படர்- (wing, fern) கிரேக்கம் πτερόν (pteron) உலங்கு வானூர்தி
pto- விழு, வீழ்; இறங்கு-; வீழ் இமை (fall) கிரேக்கம் πτώσης (ptōsēs) ptosis
ptyal- உமிழ்நீர்; துப்பல்; வாய்நீர் (saliva) கிரேக்கம் πτύον (ptyon)
ptych- மடிப்பு, மடி-; தட்டு (fold, layer) கிரேக்கம் πτύξ, πτυχή (ptuchē) triptych
pubi- பால்நிலை முதிர்ச்சி (sexually mature) இலத்தீன் pubes pubescent, pubic
public- பொது; பொதுமக்கள்; வெளிக்கொணர்தல்; வெளியிடுதல் இலத்தீன் publicus publication
pude- வெட்க, நாணம், அடக்கம்; ஆணவமில்லாத இலத்தீன் pudere impudent
pugn- போர், சண்டை; தாக்குதல், குத்துதல் (fight) இலத்தீன் pugna, pugnare pugnacious, repugnant
pulchr- அழகான, எழில்மிகுந்த; வடிவான; அணி; நலமிகு; சிறந்த (beautiful) இலத்தீன் pulcher, pulchri pulchritude
pulmon- நுரையீரல்; மூச்சு-; சுவாச- (lung) இலத்தீன் pulmo, pulmonis pulmonary
pulver- தூசி, துகள்; மண் (dust) இலத்தீன் pulvis, pulveris pulverize
pung-, punct- குத்துகின்ற; ஊசிக்குத்து; ஊடுருவுகின்ற (prick) இலத்தீன் pungere, punctus puncture, pungent
puni- தண்டித்தல், தண்டனை; (punish) இலத்தீன் punire, punitus punitive
pup- பொம்மை; விளையாட்டுப் பொருள்; பாவை (doll) இலத்தீன் pupa கூட்டுப்புழு, puppet
pur- தூய, புனித; தெளிந்த; சுத்தமான; மாசற்ற (pure) இலத்தீன் purus impurity, purify
purg- கழுவுதல், தூய்மைப்படுத்தல்; கழிவகற்றல் (cleanse) இலத்தீன் purgare expurgate, தூய்மை பெறும் நிலை, purge
purpur- கருஞ்சிவப்பு ( purple) இலத்தீன் purpura
put- எண்ணுதல், கருதுதல் (prune, reckon) இலத்தீன் putāre compute, putative
pyg(o)- பிட்டம்; உடல் பின் புடைப்பு (rump) கிரேக்கம் πυγή (pugē) pygostyle, callipygian
pyl- வாயில்; நுழை-; புகு- (gate) கிரேக்கம் πυλών, πυλῶνος (pulōn) pylon
pyr(o)- நெருப்பு; தீ; வெப்பம் (heat, fire) கிரேக்கம் πῦρ, πυρός (pur, puros) pyrolysis

Q[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
quadr- நான்கு; நான்-; நால்- (four) இலத்தீன் quattuor quadrangle, quadrillion
quadragen- நாற்பது நாற்பதாக (forty each) இலத்தீன் quadrageni quadragenary
quadragesim- நாற்பதாம் - (fortieth) இலத்தீன் quadragesimus quadragesimal
quart- நான்காம்- (fourth) இலத்தீன் quartus quartary, quartile
quasi- போல; போன்று; தோற்றமுடைய (as if) இலத்தீன் quasi quasar
quatern- நான்கு நான்காக (four each) இலத்தீன் quaterni quaternary, quaternion
quati-, quass- அசை; குலுக்கு; ஆட்டு (shake) இலத்தீன் quatere
quer-, -quir-, quesit-, -quisit- தேடு; ஆய்வுசெய்; ஆராய்தல்; துருவுதல் (search, seek) இலத்தீன் quaerere திரிபுக் கொள்கை விசாரணை, query
qui- ஓய்வு; இளைப்பாற்றி; துயில்; அமைதி (rest) இலத்தீன் quies quiet, requiem
quin- ஐந்து ஐந்தாக (five each) இலத்தீன் quini quinary
quindecim- பதினைந்தாம் (fifteenth) இலத்தீன் quindecimus quindecimal
quinden- பதினைந்து பதினைந்தாக (fifteen each) இலத்தீன் quindeni quindenary
quinque- ஐந்து (five) இலத்தீன் quinque quinquennium
quint- ஐந்தாம் (fifth) இலத்தீன் quintus quintary, quintile
quot- எவ்வளவு, எத்தனை (how many, how great) இலத்தீன் quota, ஈவு

R[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
rad-, ras- பிறாண்டல், உரசித்தேய்த்தல், உராய்வு, சிராய்ப்பு, நிரப்பாக்கல்; மழித்தல்; துடைத்து அழித்தல்; அழுக்ககற்றல் (scrape, shave) இலத்தீன் radere, rasus abrade, abrasion, erasure
radi- கற்றை; ஆரை; கதிர்; அனல்வீச்சு; கதிரியக்க- (beam, spoke) இலத்தீன் radius, radiare radiance, கதிர்வீச்சு
radic- வேர்; அடியுறை; மூலம்; தோற்றுவாய்; ஊற்று; ஆதாரம் (root) இலத்தீன் rādix, rādīcis eradicate, radical
ram- கிளை; கொப்பு; தழை; கூறு; பிரிவு; துறை (branch) இலத்தீன் rāmus ramification, ramose
ran- தவளை; தேரை (frog) இலத்தீன் rana Rana
ranc- ஊசிப்போன சுவை; காழ்ப்பு; வன்மம்; கறுவுதல்; கசப்புணர்வு கொண்ட; உட்குமுறுறல் (rancidness, grudge, bitterness) இலத்தீன் rancere rancid, rancor
rap- கீரை-; கிழங்கு (turnip) இலத்தீன் rapum rapeseed
raph- தையல்; தைப்பு; பொருத்து; மூட்டு; பொருத்துவாய் (seam) கிரேக்கம் ῤαφή (rhaphē)
rar- அரிய; எளிதில் கிடைக்காத இலத்தீன் rarus rarity
rauc- கரடுமுரடான; கடுமையான; கம்மிய; கரகரப்பான (harsh, hoarse) இலத்தீன் raucus raucous
re-, red- மீண்டும்; திரும்பவும்; மீள்-; (again, back) இலத்தீன் re- recede, redact
reg-, -rig-, rect- நேர்-; நேரான; விறைப்பான; எழுப்புதல்; நாட்டுதல் (straight) இலத்தீன் regere, rectus வான்கப்பல், erect, erection, rectum
rem- துடுப்பு; தண்டு; படகு உகைத்தல் (oar) இலத்தீன் remus bireme, trireme
ren- சிறுநீரகம் (kidney) நிறுநீரக-, சிறுநீரகம் சார்ந்த இலத்தீன் renes renal
rep-, rept- ஊர்கிற; ஊர்ந்துசெல்கிற; ஊர்வன சார்ந்த (crawl, creep); நகர்தல்; படர்தல் இலத்தீன் repere, reptus ஊர்வன
ret- வலை; திரை (net); பின்னல் இலத்தீன் rete reticle, விழித்திரை
retro- பின்-; பின்னோக்கிய; பிற்போக்கான (backward, behind) இலத்தீன் retro retrograde, retrospective, ரெட்ரோ வைரஸ்
rhabd- தண்டு; கோல்; பிரம்பு; குச்சி (rod) கிரேக்கம் ῥάβδος (rhabdos) rhabdoid, rhabdom
rhach-, rach- தண்டுவடம்; முதுகுத் தண்டு (spine) கிரேக்கம் ῥάχις, ῥάχεως (rhachis) rhachiodont
rhag- கிழித்தல், துண்டித்தல், அறுத்தல் (tear, rent) கிரேக்கம் ῥαγίζω rhagades
rhe- நீரோட்டம்; ஒழுக்கு; வடிதல்; வழிதல் (flow) கிரேக்கம் ῥεῖν (rhein) rheostat
rhig- குளிர், குளிர்ச்சி; உணர்வற்ற (chill) கிரேக்கம் ῥῖγος (rhigos) rhigosaurus
rhin- மூக்கு; துதிக்கை; முன்தள்ளியிருக்கின்ற உறுப்பு (nose, snout) கிரேக்கம் ῥίς, ῥινός (rhis, rhinos) rhinoplasty
rhiz- வேர்; அடி; கீழ்ப்பகுதி (root) கிரேக்கம் ῥίζα (rhiza) மட்ட நிலத்தண்டு
rhod(o)- ரோசா; ரோசாப்பூ (rose) கிரேக்கம் ῥόδον (rhodon) rhododendron
rhomb- பம்பரம்; சுழற்கருவி; சுழன்றாடும்- (spinning top) கிரேக்கம் ῥόμβος (rhombos) சாய்சதுரம்
rhynch- மூக்கு; துதிக்கை, முன்முனைப்பு உறுப்பு (snout) கிரேக்கம் ῥύγχος Rhynchobatus
rid-, ris- சிரித்தல்; புன்சிரிப்பு; நகையாடல் (laugh) இலத்தீன் ridere, risus derision, ridicule
robor- கருவாலி (oak), வலிமை, திறன், சக்தி (strength) இலத்தீன் robur, roboris corroboration
rod-, ros- பல்லால் கறித்தல், கரம்புதல், கொந்துதல் (gnaw); அரித்தல் இலத்தீன் rodere, rosus corrode, மண்ணரிப்பு, கொறிணி
rog- கேட்டல், வேண்டுதல், வினவுதல் (ask) இலத்தீன் rogare derogatory, interrogation
rostr- மூக்கு; முனைப்பகுதி (beak, prow); மேடை இலத்தீன் rostrum rostral, rostriform, rostrum
rot- சக்கரம், வளையம், வட்டம்; சுழல் (wheel) இலத்தீன் rota, rotare சுழற்சி
ruber-, rubr- சிவப்பு; செம்மை; செந்நிற (red) இலத்தீன் ruber rubric, ruby
rug- மடிப்பு; துரு; மாசு (wrinkle) இலத்தீன் ruga, rugare corrugation
rumin- தொண்டை (throat) இலத்தீன் rumen, ruminis rumination
rump-, rupt- புடைத்தல்; எழுதல் (break); குறுக்கீடு இலத்தீன் rumpere, ruptus eruption, rupture, interrupt
rur- நாட்டுப் புறம்; கிராமம் (country) இலத்தீன் rus, ruris rural

S[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
sacchar- இனிப்பு, இனிய; சர்க்கரை (sugar) கிரேக்கம் σάκχαρον (sakcharon) சாக்கரின்
sacr-, secr- புனித; தூய (sacred); அர்ப்பணிக்கப்பட்ட; அர்ச்சிக்கப்பட்ட இலத்தீன் sacer, sacrare consecrate, sacrament
sagac- அறிவுநிறைந்த; ஞானமுடைய; விவேகமான; சமர்த்தான; சால்புடைய (wise) இலத்தீன் sagax, sagacis sagacity
sagitt- அம்பு; கூரிய (arrow) இலத்தீன் sagitta sagittal plane, Sagittaria
sal- உப்பு; உவர்ப்பு; உவர்- (salt) இலத்தீன் sal, salis, salere உவர்ப்புத் தன்மை
sali-, -sili-, salt- துள்ளு; குதி; மேலெழும்பு (jump) இலத்தீன் salire, saltus resilient, salient, saltus
salic- பனை (willow) இலத்தீன் salix, salicis salicin
salv- மீள்; காப்பாற்று; விடுவி (save) இலத்தீன் salvus, salvare salvation
san- நலம்; நலமான; நலன் (healthy); இசைவான இலத்தீன் sanus insane, sanity
sanc- தூய, புனித (holy) இலத்தீன் sancire, sanctus sanctify, சரணாலயம்
sanguin- இரத்தம்; குருதி; செந்நீர் (blood); உணர்ச்சிமிகு இலத்தீன் sanguis, sanguinis consanguinity, sanguine
sapi-, -sipi- சுவை (taste), அறிவுமிக்க, ஞானம் பொருந்திய (wise) இலத்தீன் sapere insipience, sapient
sapon- சவர்க்காரம் (soap); மெழுகு; வழவழப்பு; நெய் இலத்தீன் sapo, saponis saponification
sarc(o)- ஊன்; உடல்; ஊனுடல் (flesh) கிரேக்கம் σάρξ, σαρκός (sarx, sarkos) sarcophagus
saur- பல்லி; ஊர்ந்து செல்கின்ற (lizard, reptile) கிரேக்கம் σαῦρος (sauros) தொன்மா
sax- கல், பாறை, கடின- (rock) இலத்தீன் saxum
scab- சுரண்டு, சொரி, பிறாண்டு, கீறு (scratch); புண்படுத்து; கிளறு; கிழி இலத்தீன் scabere சொறி
scal- ஏணி, ஏணிப்படி; படிக்கட்டு; ஏறிச்செல்கின்ற; ஏறுமுக (ladder, stairs) இலத்தீன் scala scalar, scale
scalen- சமனற்ற (uneven); வளைந்த; கோணலான கிரேக்கம் σκαληνός (skalēnos) scalene muscles, scalene triangle
scand-, -scend-, scans-, -scens- ஏறு; உயரச் செல்; மேலே போகின்ற (climb) இலத்தீன் scandere ascend, transcendent
scaph- குழிவான (anything hollow), கிண்ணம் (bowl), பள்ளமான; கப்பல் (ship) கிரேக்கம் σκάφη, σκάφος படகெலும்பு
scel- கால், தொடை (leg, thigh); பக்கம் கிரேக்கம் σκέλος, σκέλεος (skelos) இருசமபக்க முக்கோணம்
schem- திட்டம் (plan) கிரேக்கம் σχῆμα (schēma) schematic
schis- பிளவு, பிரிவு, பிரிவினை; துண்டுபடு, துண்டாடு (split) கிரேக்கம் σχίζω, σχίσμα (schisma) schism
sci- அறிதல்; தெரிதல்; உணர்தல் (know) இலத்தீன் scire prescient, அறிவியல்
scind-, sciss- பிளவு, பிரிவு, பிரிவினை; துண்டுபடு, துண்டாடு (split) இலத்தீன் scindere rescind, கத்தரிக்கோல்
scler- கடின, இறுகிய (hard) கிரேக்கம் σκληρός (sklēros) scleroderma, sclerosis
scoli- வளைந்த (crooked); கோணலான; கூன்விழுந்த; திருகிய; கபடமான கிரேக்கம் σκολιός (skolios) ஸ்கோலியோசிஸ்
scop-, scept- பார்; காண்; ஆய்வுசெய்; நோக்கு; கவனி (look at, examine, view, observe) கிரேக்கம் σκέπτομαι, σκοπός (skopos) சாதகக் குறிப்பு, கலையுருக்காட்டி, இதயத்துடிப்பு மானி
scrib-, script- எழுது; வரை; பொறி; வெட்டு; பதி; இடு; தொகு; ஆக்கு (write) இலத்தீன் scribere, scriptus inscribe, scripture
sculp- பொறி; செதுக்கு; ஆக்கு; உருக்கொடு; வடி (carve) இலத்தீன் sculpere, sculptus சிற்பம்
scut- கேடயம்; பாதுகாப்பு; அரண் (shield) இலத்தீன் scutum scute
scyph- கிண்ணம்; பாத்திரம்; கலம்; ஏனம் (cup) கிரேக்கம் χούφτα (chouphta) Scyphozoa
se-, sed- பிரி; துண்டாக்கு; பிளவுபடுத்து (apart) இலத்தீன் se secede, sedition
seb- கொழுப்பு; நெய் (tallow); நிணம்; மசகு; மெழுகு இலத்தீன் sebum sebaceous, sebum
sec-, sect-, seg- வெட்டு; பிரி; பிள; துண்டாடு (cut) இலத்தீன் secare secant, section, segment
sed- அமைதியாக்கு; நோவாற்று; சமநிலை கொணர் (settle, calm) இலத்தீன் sedare, sedatus sedative
sed-, -sid-, sess- அமர்; உட்கார்; இரு; நிலைகொள் (sit); உறை; அமை இலத்தீன் sedere, sessus reside, sediment, session, supersede
sedec- பதினாறு (sixteen) இலத்தீன் sedecim sedecimal
seget- கோதுமை நில- (in cornfields) இலத்தீன் segetum
sei- அதிர்ச்சி; அதிர்வு; நடுக்கம் (shake) கிரேக்கம் σείω, σεισμός (seismos) நிலநடுக்கமானி
selen- நிலவு; நிலா; மதி (moon) கிரேக்கம் σελήνη (selēnē) Selene, செலீனியம்
sell- இருக்கை; அமர்விடம் (saddle, seat) இலத்தீன் sella sella turcica
sema- அடையாளம்; குறி; சின்னம் (sign) கிரேக்கம் σῆμα (sēma) சொற்பொருளியல், semaphore
semi- பாதி; பகுதி; அரை (half) இலத்தீன் semis semifinal
semin- வித்து; விதை; விந்து (seed) இலத்தீன் semen, seminis insemination
sen- முதியவர்; வயோதிகர்; வயதில் முதிர்ந்தவர் (old man); முது-; மூத்த; மூப்பு- இலத்தீன் senex, senis senator, senility
sen- ஆறு ஆறாக (six each) இலத்தீன் seni senary
senti-, sens- உணர்வு; உணர்ச்சி (feel); உணர்-; நுகர்- இலத்தீன் sentire, sensus consensus, sentient
sept- வேலி; அடைப்பு; பிரிவு (fence, partition, enclosure) இலத்தீன் saeptum transept
sept- ஏழு; எழு- (seven) இலத்தீன் septem septennial
septen- ஏழு ஏழாக (seven each) இலத்தீன் septeni septenary
septim- ஏழாம்-; ஏழாவது (seventh) இலத்தீன் septimus septimal, septime
septuagen- எழுபது எழுபதாக (seventy each) இலத்தீன் septuageni septuagenary
septuagesim- எழுபதாம், எழுபதாவது (seventieth) இலத்தீன் septuagesimus septuagesima, septuagesimal
septuagint- எழுபது (seventy) இலத்தீன் septuaginta செப்துவசிந்தா
sequ-, secut- தொடர்தல்; பின்வருதல்; பின் செல்லுதல் (follow) இலத்தீன் sequere, secutus consecutive, தொடர்வரிசை
ser-, sat- பண்படுத்தல்; சீராக்குதல் (cultivate) இலத்தீன் serere, satus sative
ser- உடல் நீர்; நிணம் (body fluid) இலத்தீன் serum serous
ser- பின்தங்கிய; பிந்திய; தாமதமான (late) இலத்தீன் serus serein, serotine
serp- ஊர்தல்; படர்தல் (crawl, creep) இலத்தீன் serpere, serptus serpent
serr- அரம்; பற்களுடைய (saw, saw-toothed) இலத்தீன் serra, serrare serration
serv- காத்தல்; பாதுகாத்தல்; பேணுதல்; பணிபுரிதல்save, protect, serve இலத்தீன் servare conservation
sesqui- ஒன்றரை (one and a half) இலத்தீன் sesqui sesquicentennial
set- இழை; முடி; மயிர்; துரும்பு; நார் (bristle, hair) இலத்தீன் saeta seta, setose
sever- கடுமையான; கொடிய; கண்டிப்பான (stern, strict, serious) இலத்தீன் severus severity
sex-, se- ஆறு; அறு- (six) இலத்தீன் sex semester, sexangle, sexennium
sexagen- அறுபது அறுபதாக (sixty each) இலத்தீன் sexageni sexagenary
sexagesim- அறுபதாம் (sixtieth) இலத்தீன் sexagesimus sexagesimal
sext- ஆறாம்; ஆறாவது (sixth) இலத்தீன் sextus அறுபாகைமானி
sibil- சீறல்; ஒலி எழுப்புதல் (hiss) இலத்தீன் sibilus, sibilare sibilance
sicc- உலர்ந்த; வறண்ட; காய்ந்த (dry) இலத்தீன் siccus desiccation
sider- விண்மீன்; கோள்; நட்சத்திரம் (star) இலத்தீன் sidus, sideris sidereal
sign- அடையாளம்; குறி; வரைவு (sign) இலத்தீன் signum design, designate, signal
sil- அமைதி; சலனமற்ற நிலை; மவுனம்; ஓசையற்ற; அலையாடாதquiet or still இலத்தீன் silere silence
silv(i)- காடு; வனம் (forest) இலத்தீன் silva silviculture
simi- குரங்கு (ape, monkey) Latin simia simian
simil- போன்ற; தோற்றமுடைய; உரு; சாயல்; வகை (likeness, trust, group) இலத்தீன் similis assimilate, similarity
simul- போலி; பாசாங்கு; நடிப்பு (imitating, feigning) இலத்தீன் simulare simulation
singul- ஒவ்வொன்றாக; ஒவ்வொன்றான; தனி; தனித்தன்மையுடைய (one each) இலத்தீன் singulus singular
sinistr- இடது; இடம்; இடப்புறம்; இடப்பக்கம் (left); கெட்ட, தீக்குறியான இலத்தீன் sinister, sinistri sinistral
sinu- வரை, கோடிடு ((to draw) a line); சித்தரி; குறிப்பிடு இலத்தீன் sinuare insinuate
sinus- குழி; வளை; வளைவு (hollow, bay) இலத்தீன் sinus
siph(o)- குழாய்; குழல் (tube) கிரேக்கம் σίφων (siphōn) இறைப்பி
sist- நிறுவு; நிறுத்து; அமை; நிலைகொள்; நிலைப்படுத்து (cause to stand) இலத்தீன் sistere consist, persistence
sit(o)- உணவு, தானியம், கோதுமை (food, grain, wheat) கிரேக்கம் σῖτος (sitos) உணவு வல்லுநர்
soci- குழு, குழுமம், சமூகம், கூட்டு, அவை (group) இலத்தீன் socius, sociare associate, social
sol- கதிரவன், சூரியன், (sun) இலத்தீன் sol, solis solar
sol- தேற்று, ஆறுதல் கூறு, வருத்தம் போக்கு (comfort, soothe) இலத்தீன் solari consolation
sol- தனிமை; மட்டும்; தனி- (alone, only) இலத்தீன் solus desolate, sole, solo, solipsism
solen- குழல், குழாய்; கால்வாய்; வாய்க்கால் (pipe, channel) கிரேக்கம் σωλήν (sōlēn) solenoid
solv-, solut- அவிழ்த்தல், விடுத்தல், விடுதலை செய்தல்; கலைத்தல்; கரைத்தல்; தீர்வுகாணல் (loosen, set free) இலத்தீன் solvere, solutus dissolve, solution
soma- உடல், உடம்பு, மெய், தேகம் (body) கிரேக்கம் σῶμα (sōma) somatic
somn- தூக்கம், உறக்கம், துயில் (sleep) இலத்தீன் somnus தூக்கமின்மை
somni- கனவு, கனா (dream) இலத்தீன் somnium
son- ஒலி, ஒலிப்பு; குரல்; சப்தம் (sound) இலத்தீன் sonus ஒத்திசைவு
soph- ஞானம், அறிவு, புத்தி (wise) கிரேக்கம் σοφός (sophos) sophist
sorb-, sorpt- உறிஞ்சுதல், உள்ளிழுத்தல்; ஈர்த்தல் (suck) இலத்தீன் sorbere absorb, absorption
sord- அழுக்கு, மாசு; குப்பை (dirt) இலத்தீன் sordes, sordere sordid
soror- சகோதரி (sister) இலத்தீன் soror sorority
spati- அகன்ற, விரிந்த, பரந்த; இடம்; வெளி; விண்வெளி (space) இலத்தீன் spatium spatial
spec-, -spic-, spect- நோக்கு; பார்வை; காட்சி; தோற்றம் (look) இலத்தீன் specere conspicuous, inspection, specimen
spect- பார், நோக்கு, காண் (watch, look at) இலத்தீன் spectare spectator
specul- ஆய்தல், கருதுதல்; கற்பிதம் செய்தல்; கருத்தளவில் நோக்குதல் (observe) இலத்தீன் speculari speculation
sper- எதிர்நோக்கல், எதிர்பார்த்தல்; காத்திருத்தல்; நம்புதல் (hope) இலத்தீன் spes, sperare desperation, esperance
sperm- விதை, வித்து; விந்து (seed) இலத்தீன் σπέρμα (sperma) angiosperm
sphen(o)- ஆப்பு (wedge) கிரேக்கம் σφήν (sphēn)
spher- கோளம், கோள வடிவான, கோள்; உருண்டை (ball) கிரேக்கம் σφαῖρα (sphaira) sphere, spheroid
sphinct- இறுக்குதல், நெருக்குதல்; நெரித்தல் (closing) கிரேக்கம் σφίγγα sphincter
spic- கதிர்; முனை (spike) இலத்தீன் spica spicule
spin- முள்; தண்டுவடம், முதுகெலும்பு (thorn) இலத்தீன் spina spine
spir- காற்று; ஆவி; மூச்சு (breathe); ஆன்மா, ஆத்மா, உயிர்மூச்சு இலத்தீன் spirare respiration
spond-, spons- பிணை; வாக்குறுதி அளித்தல்; ஒப்பந்தம் செய்தல் (a surety, guarantee; give assurance, promise solemnly) இலத்தீன் spondere, sponsus
spondyl- முதுகெலும்பு, தண்டுவடம் (vertebra)
spu-, sput- உமிழ்தல், துப்புதல் (spew, spit); எச்சில்; வாந்தி Latin spuere sputum
squal- அழுக்கான, அருவருப்பான (scaly, dirty, filthy) Latin squalere squalid, squalor
squam- செதிள்; அழுக்கு (scale) இலத்தீன் squama
squarros- தோல்பொருக்கு; தோல் செதிள் (spreading at tips) இலத்தீன்
st- நிலை; நிற்கின்ற; எழுகின்ற; அமைகின்ற; தரவு (stand) இலத்தீன் stare, status stable, station, status, statistic, statue
stagn- நீர்த்தேக்கம்; தேங்குதல்; தேங்கு- (pool of standing water) இலத்தீன் stagnare stagnant
stalact- தொங்கூசிப்பாறை; நீர் சொட்டுப் பாறை கிரேக்கம் σταλακτίτης (stalaktitēs) stalactite
stalagm- பொங்கூசிப்பாறை; நீர்சொட்டுயர் பாறை கிரேக்கம் σταλαγμός (stalagmos) புற்றுப்பாறை
stann- தகரம்; தகர- (tin) இலத்தீன் stannum stannous
statu-, -stitu- நிலை; நிற்கின்ற; எழுகின்ற; அமைகின்ற; தரவு (stand) இலத்தீன் statuere institution, statute
stea- கொழுப்பு; நிணம்; மெழுகு (fat, tallow) கிரேக்கம் στέαρ, στέατος (stear, steatos) stearic acid
steg- ஒளிவெழுத்து; மறைவுச்செய்தி (covering) கிரேக்கம் மறைசெய்தியியல்
stell- விண்மீன்; தாரகை; நட்சத்திரம் (star) இலத்தீன் stella விண்மீன் குழாம், stellar
sten- சுருக்கமான; நெருக்கமான (narrow) கிரேக்கம் στενός (stenos) stenography
stere- இறுகிய; இறுக்கமான; செறிவான (solid) கிரேக்கம் στερεός (stereos)
stern-, strat- விரி; பரவு; பரப்பு (spread, strew) இலத்தீன் sternere, stratus stratify
stern- மார்பெலும்பு (breastbone) கிரேக்கம் στέρνον (sternon) sternum
stich- வரி; வரிசை; அடுக்கு (line, row) கிரேக்கம் στίχος (stichos)
stig- கறை, வடு; தழும்பு; காயம்; சூடு கிரேக்கம் στίγμα (stigma) stigma
still- சொட்டு; ஒழுக்கு; துளி; வழிகை (drip) இலத்தீன் stilla, stillare distillation
stimul- தூண்டுதல்; உசுப்புதல்; எழுச்சியூட்டுதல் (goad, rouse, excite) இலத்தீன் stimulus stimulate
stingu-, stinct- பிரித்தல்; வேறுபடுத்தல்; பிளத்தல் (apart) Latin stinguere distinction, distinguish
stoch- குறி (aim); நோக்கு; இலக்கு; ஊகம் கிரேக்கம் στόχος stochastic
stom- வாய் (mouth) கிரேக்கம் στόμα (stoma) stomatoplasty
strept- கோணலான; திரிபுற்ற (twisted) கிரேக்கம் στρεπτός (streptos)
strig- இறுக்குதல்; அழுத்திச் சுருக்குதல் (compress) இலத்தீன் strix, strigis strigogyps
strigos- முள்ளார்ந்த; உராய்த்தல் (having stiff bristles) இலத்தீன்
string-, strict- நேரிய; நிமிர்ந்த; இறுகி (upright, stiff) இலத்தீன் stringere, strictus stringent
stroph- திரும்புதல்; திருப்பம்; திருப்பு (turning) கிரேக்கம் στροφή (strophē) apostrophe
stru-, struct- கட்டு; கட்டடம்; கட்டுமானம்; அமைப்பு (structure , building) இலத்தீன் struere, structus construction, construe
stud- ஈடுபாடுடைய; அர்ப்பணம்; ஆர்வம் (dedication) இலத்தீன் studere மாணவன்
stup- அதிர்ச்சி; வியப்பு; அதிசயம் (wonder) இலத்தீன் stupere stupor
styl- தூண்; நிலைதாங்கி (column, pillar) Greek στῦλος (stulos) stylus
su-, sut- தைத்தல்; தையல்; துன்னுதல்; மூட்டுதல் (sew) இலத்தீன் suere, sutus suture
sui- தான்; தான்மை (self) சுய இலத்தீன் sui suicide
suad-, suas- தூண்டு; உக்கமூட்டு; ஏற்கச்செய் (urge) இலத்தீன் suadere, suasus persuasion
suav- இனிப்பு; இனிமை (sweet); இனிய; இதமான; மெருதுவான இலத்தீன் suavis suave
sub-, su-, sus- கீழ்; கீழே (below); அடிநிலையில் இலத்தீன் sub submerge
subter- கீழ்; கீழே; அடியில் (under); கீழான; கீழ்ப்பட்ட; மறைமுக இலத்தீன் subter subterfuge
sucr- சர்க்கரை (sugar) இலத்தீன் sucrose
sud- வியர்வை; புழுக்கம் (sweat) இலத்தீன் sudare sudoriferous
sulc- உழுசால்; கப்பால் செல்தடம்; வண்டித்தடம்; மடிப்பு; ஆழ்வடு; பள்ளம் (furrow) இலத்தீன் sulcus sulcus
sum-, sumpt- எடுத்தல்; கொள்ளல்; உண்ணல்; ஏற்றல்; அருந்துதல் (take); பெறுதல் இலத்தீன் sumere, sumptus assumption, consume
super- மேல்; மேலே; உயரத்தில் (above, over); மேலதிக; அப்பால் Latin super supersede
supin- மல்லாந்த; செயலற்றுக் கிடக்கிற (lying back); கவலையற்ற இலத்தீன் supinus supination
supra- மேல்; மேலே; தாண்டிய (above, over); மீள்- இலத்தீன் supra supranationalism
surd- காதுகேளாத; செவிடு (deaf) இலத்தீன் surdus absurdity
surg- எழுகிற; உயர்கிற; விம்முகிற (rise) இலத்தீன் surgere resurgent
syn-, sy-, syl-, sym- உடன்-; கூட்டு-; இணை- (with) ஒன்றுசேர்ந்து இரேக்கம் σύν (sun) symbol, symmetry, synonym, ஒருங்கியம்
syring- குழாய் (pipe); குழல் கிரேக்கம் σύριγξ, σύριγγος (syrinx, syringos) syringe

T[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
tac-, -tic- அமைதி காத்தல்; மவுனம் சாதித்தல் (be silent); பேசாதிருத்தல்; மறைமுக- இலத்தீன் tacere, tacitus reticent, tacit
tach- விசை; வேகம் (swift) கிரேக்கம் ταχύς (tachus) சுழற்சி அளவி
taenia- நாடா (ribbon) கிரேக்கம் ταινία (tainia)
tal- கணுக்கால் (ankle) இலத்தீன் talus
tang-, -ting-, tact-, tag- தொடுதல்; தொடுகின்ற-, அடுத்திருக்கின்ற (touch) இலத்தீன் tangere, tactus contact, tactile, தொடுகோடு
tapet- விரிப்பு, கம்பளம், சமுக்காளம் (carpet) இலத்தீன் tapete, tapetis
tard- மெதுவான; தாமதமான; பிந்துகிற (slow) இலத்தீன் tardus retard, tardigrade, tardy
tars- கணுக்கால் (ankle) கிரேக்கம் ταρσός (tarsos, a flat basket) tarsal
taur- காளை (bull) கிரேக்கம் ταῦρος (tauros) Minotaur
taur- காளை (bull) இலத்தீன் taurus Taurus
tax- வரிசை; பட்டியல்; அடைவு; ஒழுங்கமைப்பு (arrangement, order) கிரேக்கம் τάξις (taxis) taxonomy
techn- கலை; செயல்திறன்; தொழில்நுட்பம் (art, skill) கிரேக்கம் τέχνη (technē) தொழினுட்பம்
teg-, tect- கூரை (cover); பாதுகாப்பு இலத்தீன் tegere, tectus integument, protection
tele- தூரம், தூர-, தொலை- (far, end) கிரேக்கம் τῆλε (tēle) தந்தி, தொலைபேசி, தொலைநோக்கி
teleo- நிறைவான; நிறை; நிறைவு; முழுமை (complete) கிரேக்கம் τέλος (telos) teleology
temn- வெட்டு; அரி; துண்டுபடுத்து (cut) கிரேக்கம் τέμνω (temnō)
tempor- நேரம், காலம், நாழிகை (time) இலத்தீன் tempus, temporis contemporary, temporal, temporary
ten-, -tin-, tent- கொண்டிரு; ஏற்றிரு; கொள் (hold) இலத்தீன் tenere, tentus கண்டம், detention, tenacious, tenor
tend-, tens- நீட்சி; விரிவு; இழுச்சி, இழுத்தல் (stretch, strain) இலத்தீன் tendere, tensus extend, extension
tenu- ஒல்லியான; ஒடுங்கிய; நுண்ணிய (slender, thin) இலத்தீன் tenuis attenuate, tenuous
tep- வெதுவெதுப்பான (be warm) இலத்தீன் tepere tepid, tepor
ter-, trit- உராய்வு (rub) இலத்தீன் terere, tritus attrition, contrite, detritus, trite
teret- கோளமான; உருள்வடிவான; உருட்சிதிரட்சி வாய்ந்த; கொழுத்த; முழுமையான (rounded) இலத்தீன் teres, teretis subterete, teretial
terg-, ters- துடைத்தல்; அழுக்ககற்றல் (wipe) இலத்தீன் tergere, tersus detergent, terse
termin- எல்லை; இறுதி; முடிவு; அறுதியான; வரையறு (boundary, limit, end) Latin terminus determine, terminal, termination
tern- மூன்று மூன்றாகthree each Latin terni ternary, ternion
terr- உலர் நிலம்; தரை; பூமி (dry land) இலத்தீன் terra subterranean, terrace, terracotta, terrain
terti- மூன்றாம்-; மூன்றாவது (third) இலத்தீன் tertius tertian, tertiary
test- சான்று; சாட்சி; ஒப்பந்தம் (witness) இலத்தீன் testis testament, testimony
tetr- நான்கு; நான்-; நால்- (four) கிரேக்கம் τετρά (tetra-) நான்முக முக்கோணகம், tetrode
tex-, text- நெய்தல்; நூற்றல்; யாத்தல்; ஆக்கல்; புனைதல் (weave); இழை; இழையமைவான; இழைநயமான; நூலிழைவமைதி இலத்தீன் texere, textus texture, textile
thalam- உள்ளறை; மஞ்சம்; படுக்கையறை; படுக்கை; உவளகம் (chamber, bed); மூளைநரம்பு முடிச்சு கிரேக்கம் θάλαμος (thalamos)
thalass- கடல்; கடல்சார்ந்த; கடலில் வாழ்கிற (sea) கிரேக்கம் θάλασσα (thalassa) Panthalassa
than- சாவு; இறப்பு; மாய்வு (death); நீத்தல்; மாளுதல் கிரேக்கம் θάνατος (thanatos) euthanasia
the- இடுதல்; இடுகை (put); ஆய்வுப்பொருள்; மையப்பொருள் கிரேக்கம் τίθημι (tithemi) theme, thesis
-theca கடை; பெட்டி; நிலையம் (case); வைப்பிடம்; காப்பிடம் கிரேக்கம் θήκη (thēka) Bibliotheca
thel(o)- பாலூட்டுகின்ற; பேணுகின்ற; வளர்த்தெடுக்கின்ற கிரேக்கம் θηλή
the(o)-, thus- கடவுள்; இறைவன்; தெய்வம்; தேவன் (god); இறை-; தேவ- கிரேக்கம் θεός (theos) இறையியல், enthusiasm
theori- எண்கரு; புனைகரு; முற்கோள்; கோட்பாடு கிரேக்கம் θεωρία தேற்றம், theory
therm- சூடு; வெப்பம்; உஷ்ணம்; வெதுவெதுப்பு (heat, warm) கிரேக்கம் θερμός (thermos) thermometer, endotherm
thero- விலங்கு; மிருகம்; கால்நடை (beast, animal) கிரேக்கம் θήρ, θηρός theropod
thymo- மனநிலை; உளநிலை; உணர்வு; பாங்கு (mood) கிரேக்கம் θυμός மகிழ்வின்றிய கோளாறு
thyreo- கேடயம் போன்ற; தொண்டை சார்ந்த (large shield) கிரேக்கம் θυρεός கேடயச் சுரப்பி
tim- அச்சம்; பயம்; அஞ்சுதல்; தயங்குதல் (be afraid) இலத்தீன் timere timid
ting-, tinct- நனைத்தல்; தோய்த்தல்; ஈரமாக்கல் (moisten) இலத்தீன் tingere, tinctus tincture
tom- வெட்டுதல்; துண்டாக்குதல்; பகுத்தல்; பிரித்தல் (cut) கிரேக்கம் τομή (tome), τόμος (tomos) ectomy, அணு, tome
ton- இழுத்தல்; விரித்தல் (stretch); குரல்; ஒலி; ஒலிப்பண்பு; வண்ணநயம் கிரேக்கம் τόνος (tonos) tone, isotonic
top- இடம்; துறை (place); தளம்; பொருள்; நிலம் கிரேக்கம் τόπος (topos) topic, இட அமைப்பியல்
torn- நறுக்கு; துண்டி (cut); சுழல்; சுழற்று கிரேக்கத்திலிருந்து இலத்தீன் tornare < τόρνος (tornos)
torpe- மரத்தல் (numb); உணர்ச்சியில்லா- இலத்தீன் torpere torpor
torqu-, tort- வளைத்தல்; முறுக்குதல் (twist) இலத்தீன் torquere, tortus extortion, முறுக்கு விசை, சித்திரவதை
tot- முழு-; முழுமையான; அனைத்து-; எல்லா-; ஒட்டுமொத்த (all, whole); நிறைவான இலத்தீன் totus total
tox(o)- அம்பு; வில் (arrow, bow); அம்புமுனையில் தேய்க்கும் நச்சுப்பொருள் கிரேக்கம் τόξον (toxon)
trab- விட்டம்; உத்தரம்; நெடுங்கட்டை (beam) இலத்தீன் trabs, trabis trabeculae
trachy- சொரசொரப்பான (rough); மூச்சுக்குழல் கிரேக்கம் τραχύς (trachus) trachea
trag(o)- ஆடு (goat); (ஆட்டுத் தாடிபோல்) காதிலிருந்து எழும் முடி; கிரேக்கம் τράγος (tragos) tragus
trah-, tract- இழுத்தல்; இழுவை; இறைத்தல் (draw, pull); வெளிக்கொணரல் இலத்தீன் trahere, tractus subtrahend, உழவு இயந்திரம்
trans-, tra-, tran- குறுக்கே; குறுக்கான; குறுக்காக (across) இலத்தீன் trans tradition, transcend, transportation
trapez- நான்குமுக; மேசை; நாற்பக்க-four-sided, table கிரேக்கம் τράπεζα (trapeza) சரிவகம் trapezius
traum- புண்; காயம்; தழும்பு (wound) கிரேக்கம் τραῦμα (trauma) trauma, traumatic
trecent- முந்நூறு (three hundred) இலத்தீன் trecenti trecentennial
tredec- பதின்மூன்று (thirteen) இலத்தீன் tredecim tredecimal
treiskaidek- பதின்மூன்று (thirteen) கிரேக்கம் τρεισκαίδεκα (treiskaideka) triskaidekaphobia
trem- நடுக்கம்; அதிர்வு; அதிர்ச்சி; அசைவு (tremble) இலத்தீன் tremere tremor
trema- குழி; குண்டு (hole) கிரேக்கம் τρῆμα (trēma) trematode
tri- மூன்று; மும்- (three) கிரேக்கம் τρεῖς, τρία (treis, tria) triad, trigon, tripod, triode
tri- மூன்று; மும்- (three) இலத்தீன் trēs முக்கோணம், trivia, triumvirate
tricen- முப்பது முப்பதாக (thirty each) இலத்தீன் triceni tricenary
tricesim-, trigesim- முப்பதாம்-; முப்பதாவது (thirtieth) இலத்தீன் tricesimus trigesimal
trich- முடி; மயிர்; உரோமம் (hair) கிரேக்கம் θρίξ, τριχός (thrix, trichos) trichopathophobia, peritrichous
trin- மூன்று மூன்றாக (three each); திரித்துவ-; மூவொரு- இலத்தீன் trini trinity
trit- மூன்றாம், மூன்றாவது (third) கிரேக்கம் τρίτος (tritos) tritagonist
troch- சக்கரம்; வட்டம்; சுழல் (wheel) கிரேக்கம் τροχός (trochos) trochlea
trop- சுழல்தல்; சுழற்றுதல்; சுழல்கின்ற; சுழற்சி; சுழற்சியான (turning) கிரேக்கம் τρόπος (tropos) tropic
troph- ஊட்டு; வளர் (feed, grow); பேணு; உறுதியாக்கு; நிலைப்படுத்து; தேற்று கிரேக்கம் τροφή, τροφός (trophos) pogonotrophy, trophic, dystrophy
trud-, trus- அழுத்து; அழுத்தல் (thrust); நுழைத்தல் இலத்தீன் trudere, trusus extrusion, intrude
tuss- இருமல் (cough) இலத்தீன் tussis, tussire தொடர் இருமல்
tympan- பறை; கொட்டு; மிழவு (drum) கிரேக்கம் τύμπανον (tumpanon) tympani
typ- வகை; முற்தோற்றம் (stamp, model); முத்திரை; அச்சு கிரேக்கம் τύπος (tupos) archetype, phenotype, typography

U[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
uber- செழுமை; வளமை; பொலிவு (fruitful) இலத்தீன் uber, uberare exuberant
uligin- சதுப்புநிலம் சார்ந்த (in marshes) இலத்தீன் uligo, uliginis uliginous
ulo- கம்பளி (wooly) கிரேக்கம்
ultim- கடைசி; இறுதி; வெகு தொலைவில் (farthest) இலத்தீன் ultimus ultimatum, ultimate
ultra- கடந்த; அப்பாற்பட்ட (beyond) இலத்தீன் ultra ultrasonic
umbilic- கொப்பூழ்; நாபி (navel) இலத்தீன் umbilicus umbilical
umbr- நிழல்; குடை; பதுகாப்பின் கீழ் (shade, shadow) இலத்தீன் umbra கரு நிழல், அணுகு கரு நிழல் மற்றும் எதிர் கரு நிழல், குடை
un-, uni- ஒன்று; ஒரு (one) இலத்தீன் unus, unius unary, union
unc- hooked இலத்தீன் uncus uncinate
unci- அங்குலம்; விரலளவு; பன்னிரண்டாம் (ounce, twelfth) இலத்தீன் uncia uncial
und- அலை; திரை (wave இலத்தீன் unda abundant, undulate
undecim- பதினொன்றாம் (eleventh) இலத்தீன் undecimus undecimal
unden- பதினொன்று பதினொன்றாக (eleven each) இலத்தீன் undeni undenary
ungui- நகம்; ஆணி (claw, nail) இலத்தீன் unguis
ungul- நகம்; குளம்பு (claw, hoof) இலத்தீன் ungula குளம்பிகள்
ur-, uro- வால் (tail) கிரேக்கம் οὐρά (oura) uroid, uroborus
ur-, uro- சிறுநீர்; மூத்திரம் (urine) கிரேக்கம் οὖρον (ouron) urology
urb- நகரம்; நகர்; நகர- (city) இலத்தீன் urbs, urbis urban, urbanize, suburbanite, urbanism
urg- உந்துதல்; தூண்டுதல்; உழைத்தல் (work) இலத்தீன் urgere urgent
urs- கரடி (bear) இலத்தீன் ursus பெருங் கரடி (விண்மீன் குழாம்), ursine
ut-, us- பயன்பாடு; உபயோகம் (use) இலத்தீன் uti, usus usual, utility
uv- திராட்சை (grape) இலத்தீன் uva uvea
uxor- மனைவி (wife) இலத்தீன் uxor uxoricide

V[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
vac- வெறுமை; வெற்றிடம் (empty) இலத்தீன் vacare vacancy, vacation, வெற்றிடம்
vad-, vas- போதல்; செல்லுதல்; விரிதல்; பரவுதல்go இலத்தீன் vadere evade, pervasive
vag- அலைதல்; திரிதல்; பெயர்தல் (wander) இலத்தீன் vagus, vagare vagabond, vague
van- வெற்றான; வெறித்த; வீண்; சோம்பலாக (empty, vain, idle) இலத்தீன் vanus vanity
vap- நீராவியாதல்; கரைதல்; சத்து இழத்தல் (lack (of)) இலத்தீன் vapor ஆவியாதல், vapid, vaporize
veh-, vect- இழுத்தல்; நீட்டல்; கொணர்தல் (carry) இலத்தீன் vehere, vectus வண்டி, vector
vel- திரை (veil) இலத்தீன் velum revelation, velate
vell-, vuls- இழுத்தல்; இழுப்பு (pull) இலத்தீன் vellere, vulsus வலிப்பு
veloc- விரைவு; விரைவான; துரித (quick) இலத்தீன் velox, velocis திசைவேகம்
ven- இரத்தக்குழாய்; தமனி (vein) இலத்தீன் vena venosity
ven- வேட்டை (hunt) இலத்தீன் venari venison
ven-, vent- வருகை; கூட்டம்; குழு (come) இலத்தீன் venire advent, convention
vend- விற்றல்; விலைபேசுதல்; விற்பனை (sell) இலத்தீன் vendere vendor, vending
vener- வணங்கு; வணக்கம்; மரியாதை (respectful); பால்சார்ந்த இலத்தீன் venus veneration, venereal
vent- காற்று; வளி (wind) இலத்தீன் ventus ventilation
ventr- வயிறு; உதரம் (belly) இலத்தீன் venter ventral
ver- உண்மையான; சரியான (true) இலத்தீன் verus verify, verity
verb- வார்த்தை; வாக்கு; சொல் (word) இலத்தீன் verbum verbal, verbatim, verbosity
verber- சாட்டை (whip); அடி; அதிர்வு; முறுக்கல் இலத்தீன் verber எதிர்முழக்கம்
verm- புழு (worm) இலத்தீன் vermis vermiform
vern- வ்சந்தம்; வசந்தகாலம் (spring) இலத்தீன் ver, vernus vernal
vert-, vers- சுழல்; அசைவு; திரும்பு (turn) இலத்தீன் vertere, versus convert, inversion, invert, vertical
vesic- சிறுநீரகம் (bladder) இலத்தீன் vesica vesical
vesper- மாலை; மேற்கு (evening, western) இலத்தீன் vespera vesperal
vest- உடை; ஆடை; அணி; போர்வை (clothe, garment) இலத்தீன் vestis divest, vest
vestig- தொடர்தல்; பின்செல்லுதல்; அடிதொடரல்; சுவடு (follow, track) இலத்தீன் vestigium investigate
vet- தடை; தடுப்பு; நிறுத்தல் (forbid) இலத்தீன் vetare வீட்டோ
veter- பழைய; பண்டைய (old); மூத்த; முதிய இலத்தீன் vetus, veteris inveterate, veteran
vi- வழி; பாதை (way) இலத்தீன் via deviate, obvious, via
vic- பதிலான; மாற்று; பிரதி (change) இலத்தீன் vicis vice versa, vicissitude
vicen-, vigen- twenty இலத்தீன் viceni vicenary
vicesim-, vigesim- இருபதாம் (twentieth) இலத்தீன் vicesimus vicesimary, vicesimation, vigesimal
vid-, vis- பார்; காண்; அறி; உணர்; நுகர் (see) இலத்தீன் videre, visus video, vision
vil- குறைவான; குறைந்த; தரம் குறைந்த (cheap) இலத்தீன் vilis vile, vilify
vill- சிகை; குடுமி; கம்பளி (shaggy hair, velvet) இலத்தீன் villus villiform
vin- திராட்சை இரசம்; மது; ஊறல் (wine) இலத்தீன் vinum vinous
vinc-, vict- வெற்றி; வெற்றிகொள் (conquer) இலத்தீன் vincere, victus invincible, victory
vir- மனிதன்; ஆண் (man) இலத்தீன் vir virility
vir- பச்சை; பசுமை; பசும் (green) இலத்தீன் virere virid, viridian
visc- ஒட்டுகிற; பசைத்தன்மை கொண்ட (thick) இலத்தீன் viscum பிசுக்குமை
viscer- குடல்; உள்ளுறுப்பு (organs of the body cavity) இலத்தீன் viscus, visceris eviscerate, visceral
vit- உயிர்; வாழ்வு; வாழ்க்கை; சீவன் (life) இலத்தீன் vita vital
vitell- கன்றுக்குட்டி; கரு; மஞ்சள் கருyolk இலத்தீன் vitellus
viti- குறை; இழிவுfault இலத்தீன் vitium vice, vitiate
vitr- கண்ணாடி; பீங்கான் (glass) இலத்தீன் vitrum vitreous
viv- வாழ்தல் (live); நேரடி இலத்தீன் vivere revive, survive, vivid
voc- குரல்; அழைத்தல்; கூப்பிடுதல் (voice) இலத்தீன் vox, vocis provocative, vocal, vocation
vol- பறத்தல் (fly); நிலையற்ற இலத்தீன் volare volatility
vol- விரும்புதல்; வேண்டுதல் (wish) இலத்தீன் velle volition
volv-, volut- சுருளல்; உருளல் (roll) Latin volvere, volutus convolution, revolve
vom- வெளியேற்று (discharge) இலத்தீன் vomere vomit
vor-, vorac- விழுங்குதல்; உள்ளிடுதல்; உட்கொள்ளல் (swallow) இலத்தீன் vorare, vorax devour, voracious
vov-, vot- நேர்ச்சை; காணிக்கை; பொருத்தனை (vow) இலத்தீன் vovere, votus votive
vulg- பொதுவான; வெகுசன-; மக்கள்- (common, crowd) இலத்தீன் vulgus divulge, vulgarity, vulgate
vulner- காயம்; வெட்டு; தழும்பு (wound) இலத்தீன் vulnus, vulneris vulnerable
vulp- நரி (fox) இலத்தீன் vulpes, vulpis vulpine

X[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
xanth- மஞ்சள் (yellow) கிரேக்கம் ξάνθος (xanthos) xanthogenic
xen- வெளி; வெளிநாட்டு-; அந்நிய; புறம்பான (foreign) கிரேக்கம் ξένος (xenos) xenophobia
xer- உலர்ந்த; காய்ந்த (dry) கிரேக்கம் ξηρός (xēros) xerography, xerophyte
xiph- வாள் (sword) கிரேக்கம் ξίφος (xiphos) xiphoid
xyl- மரம் (wood) கிரேக்கம் ξύλον (xulon) xylophone, காழ்

Z[தொகு]

வேர்ச்சொற்கூறு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் மூல மொழி வேர்ச்சொல் விளக்கம் ஆங்கில எடுத்துக்காட்டுகள்
zo- உயிர்; சீவன், சீவி; animal, living being கிரேக்கம் ζῷον (zōion) மூத்தவிலங்கு, zoo, விலங்கியல்
zon- கச்சை; எல்லை (belt, girdle); இடைக் கட்சை கிரேக்கம் ζώνη (zōnē) zone
zyg- நுகம் (yoke) கிரேக்கம் ζυγός (zugon) heterozygous, கருவணு
zym- கொதி; நொதி (ferment) கிரேக்கம் ζύμη (zumē) நொதியம், லைசோசைம்

உசாத்துணை[தொகு]

வெளி இணைப்புக்கள்[தொகு]