அரீனியம் அயனி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

கரிம வேதியியலில் அரீனியம் அயனி  (Arenium ion) என்பது வளைய எக்சாடையீனைல்  நேரயனி ஆகும். இந்த அயனி எதிர்மின்னியைக் கவரக்கூடிய அரோமேடிக் பதிலியீட்டு வினைகளில் ஒரு வினைசெயல்மிக்க இடைநிலைப் பொருளாகத் தோன்றுகிறது.[1] வரலாற்றுக் காரணங்களுக்காக இந்த அயனியானது  வேலண்ட் இடைநிலைப்பொருள்[2] அல்லது சிக்மா அணைவுரு அல்லது σ-அணைவுரு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. புரோட்டான் ஏற்றப்பட்ட பென்சீனான பென்சீனியம் அயனி  (C6H7+), மிகச்சிறிய அரீனியம் அயனியாகும்.

benzenium ion

இரண்டு ஐதரசன் அணுக்களானவை பென்சீன் வளையத்திற்கு செங்குத்தான தளத்தில் உள்ள  ஒரு கார்பன் அணுவுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன.[3] அரீனியம் அயனியானது நேர்மின்சுமையின் π பரவலாக்கத்தைக் கொண்டிருப்பதன் காரணமாக ஒப்பீட்டளவில் நிலைத்தன்மை உடையதாக இருப்பினும் தொடர்ந்து அரோமேட்டிக் தன்மையைப் பெற்றிருப்பதில்லை. நேர்மின்சுமையானது அமைப்பில் உள்ள 3 கார்பன் அணுக்களுக்குள் பரவலாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்வு பின்வரும் உடனிசைவு அமைப்புகள் குறித்த படத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது :

Arenium Ion Resonance structures

எதிர்மின் கருக்கவர் அணைவானது அரீனியம் அயனியின் நிலைப்புத்தன்மைக்குப் பங்களிக்கலாம். 

பென்சீனானது கார்போரேன் மீவீரிய அமிலத்தால்  H(CB11H(CH3)5Br6). புரோட்டானேற்றம் செய்யப்படும் போது, பென்சீனியம் அயனியானது ஒரு நிலைத்தன்மையுள்ள  சேர்மமாக பிரித்தெடுக்கப்படலாம்.[4] பென்சீனியம் உப்பானது 150°செ வரையிலும் படிக நிலையில் வெப்பத்திற்கெதிரான நிலைப்புத்தன்மை கொண்டதாகும்.  X-கதிர் படிக ஆய்வியல் மூலமாக கண்டறியப்பட்ட பிணைப்பு நீளமானது வளையஎக்சாடையீனைல் நேரயனியின் அமைப்புக்கான பிணைப்பு நீளத்துடன் சமமானதாக உள்ளது.

ஆய்வொன்றில், மெதிலீன் அரீனியம் அயனியானது உலோக அணைவாக்கத்தின் மூலம் நிலைப்புத்தன்மை உடையதாக மாற்றப்பட்டுள்ளது தெரிய வருகிறது:[5]

Methylene arenium ion

இந்த வினையின் வரிசையில், R-Pd(II)-Br ஆனது தொடக்க வினைப்பொருளாக (1) உள்ளது. இது TMEDA யினால் நிலைப்புத்தன்மை உடையதாக  மாற்றப்பட்டு dppe ஆல் உலோக அணைவாக (2) மாற்றப்படுகிறது. மெத்தில் முப்புளோரோமெத்தேன்சல்போனைட்டின் எதிர்மின்னி கவர் தாக்குதல் காரணமாக மெதிலீன் அரீனியம் அயனிைய உருவாக்குகிறது. (3) ( X-கதிர் படிகவியல் ஆய்வின்படி  நேர்மின் சுமையானது அரோமேட்டிக் வளையத்தில் p-  அமைவிடத்தில் வளையத்தின் தளத்திலிருந்து  6° அளவிற்கு விலகலடைந்துள்ள மெதிலீன் தொகுதியுடன் காணப்படுகிறது). முதலில் நீருடனும் பிறகு டிரைஎதிலமீனுடனுமான வினையானது, ஈதர் தொகுதியை நீராற்பபகுப்பு செய்கிறது.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Stable carbocations.
  2. A Quantum Mechanical Investigation of the Orientation of Substituents in Aromatic Molecules G. W. Wheland J. Am. Chem.
  3. A guidebook to mechanism in organic chemistry, Peter Sykes; pp 130-133
  4. Isolating Benzenium Ion Salts Christopher A. Reed, Kee-Chan Kim, Evgenii S. Stoyanov, Daniel Stasko, Fook S. Tham, Leonard J. Mueller, and Peter D. W. Boyd J. Am. Chem.
  5. Synthesis and Reactivity of the Methylene Arenium Form of a Benzyl Cation, Stabilized by Complexation Elena Poverenov, Gregory Leitus, and David Milstein J. Am. Chem.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அரீனியம்_அயனி&oldid=2980539" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது