அயனிகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

அயனிகளின் பட்டியல் (List of Ions) என்ற இப்பட்டியலில் தனிமவரிசை அட்டவனையின் படி அயனிகள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

கார உலோகங்கள் மற்றும் காரமண் உலோகங்கள்[தொகு]

தனிமங்கள் அயனிகள் நிறங்கள் எடுத்துக்காட்டுகள் பண்புகள்
H H+ நிறமற்றது HClO4
H நிறமற்றது NaH H + H2O = OH + H2(வளிமம்)
Li Li Li+(காலிக்சு[4]பிர்ரோல்)Li[1]
Li+ நிறமற்றது LiNO3 ([Li(H2O)4]+ அல்லது [Li(H2Oஎன்பதற்கான சுருக்கம்)6]+)
Li+ சுடர் சோதனையில் செங்கற் சிவப்பு
Na Na+ நிறமற்றது NaCl ([Na(H2O)n]+, n=4 - 6 என்பதற்கான சுருக்கம்[2]
Na+ சுடர் சோதனையில் மஞ்சள்
K K+ நிறமற்றது KI ( [K(H2O)n]+, n=6, 7, என்பதற்கான சுருக்கம்[3] 8[4])
K+ சுடர்சோதனையில் இளஞ்சிவப்பு
Rb Rb+ நிறமற்றது RbCl
Cs Cs+ நிறமற்றது CsCl
Be Be2+ நிறமற்றது BeSO4 மிக நச்சு
BeF42− நிறமற்றது (NH4)2BeF4
BeCl42− நிறமற்றது Cs2BeCl4 நிலையற்றது
[Be(OH)4]2− நிறமற்றது Na2[Be(OH)4] [Be(OH)4]2− + 4 H+ = Be(OH)2(s) + 2 H2O
Mg Mg2+ நிறமற்றது MgCl2
Ca Ca2+ நிறமற்றது CaCl2
Sr Sr2+ நிறமற்றது SrCl2
Ba Ba2+ நிறமற்றது BaCl2 நச்சு
Ba2+ + CO32− = BaCO3
Ba2+ + SO42− = BaSO4

நெடுங்குழு 3 தனிமங்கள்[தொகு]

தனிமங்கள் அயனிகள் நிறங்கள் எடுத்துக்காட்டுகள் பண்புகள்
Sc Sc3+ நிறமற்றது Sc(NO3)3
[Sc(OH)6]3− நிறமற்றது K3[Sc(OH)6]
Y Y3+ நிறமற்றது
La La3+ நிறமற்றது
Ce Ce3+ நிறமற்றது[5] Ce(NO3)3
Ce4+ மஞ்சள் ஆரஞ்சு[6] Ce(SO4)2
Pr Pr3+ பச்சை[5] Pr(NO3)3
Th Th4+ நிறமற்றது Th(NO3)4 Th4+ + 4 OH = Th(OH)4(s)
U U3+ செம்பழுப்பு UCl3
U4+ பச்சை
UO2+ நிலையற்றது
UO22+ மஞ்சள்[7] UO2(NO3)2

நெடுங்குழு 4 - 7 தனிமங்கள்[தொகு]

தனிமங்கள் அயனிகள் நிறங்கள் எடுத்துக்காட்டுகள் பண்புகள்
Ti Ti3+ ஊதா Ti2(SO4)3 ([Ti(H2O)6 என்பதற்கான சுருக்கம்]3+)
ஒடுக்கி
TiO2+ ([TiO(H2O)5]2+என்பதற்கான சுருக்கம்)
TiF62− நிறமற்றது K2TiF6
TiCl62− மஞ்சள் Cs2TiCl6
TiBr62− சிவப்பு
Zr Zr4+ நிறமற்றது Zr(NO3)4.5H2O ( [Zr(H2O)8]4+என்பதற்கான சுருக்கம்)
ZrO2+ நிறமற்றது ZrO(NO3)2 ([Zr4(OH)8(H2O)16என்பதற்கான சுருக்கம்]8+[4])
Hf Hf4+ நிறமற்றது ([Hf(H2O)8]4+என்பதற்கான சுருக்கம்)
Cr Cr2+ இளநீலம் CrSO4 ([Cr(H2O)6]2+என்பதற்கான சுருக்கம்)
ஒடுக்கி
Cr3+ சாம்பற்பச்சை Cr(NO3)3 ([Cr(H2O)6]3+என்பதற்கான சுருக்கம்)
CrO42− ஆரஞ்சு K2CrO4
Cr2O72− மஞ்சள் K2Cr2O7

நெடுங்குழு 8 - 10 தனிமங்கள்[தொகு]

தனிமங்கள் அயனிகள் நிறங்கள் எடுத்துக்காட்டுகள் பண்புகள்
Fe [Fe(CO)4]2−
Fe2+ இளம் பச்சை FeSO4.7H2O Fe2+ + 2 OH = Fe(OH)2
Fe2+ + CO32− = FeCO3
Fe3+ வெளிர் ஊதா NH4Fe(SO4)2
[Fe(phen)3]2+ அடர் சிவப்பு
[Fe(phen)3]3+ இள நீலம்
FeO42− ஊதா K2FeO4 வலிமையான ஆக்சிசனேற்றி
Co [Co(CO)4] K[Co(CO)4] காற்றில் ஆக்சிசனேற்றம் அடையும்
Co2+ இளஞ்சிவப்பு Co(NO3)2.6H2O
[Co(NH3)6]2+
[Co(NH3)6]3+ ஆரஞ்சு [Co(NH3)6](NO3)3 நிலையானது
Ni Ni2+ பச்சை Ni(NO3)2 Ni2+ + 2 OH = Ni(OH)2
[Ni(NH3)6]2+ நீலம்
[NiF4]2−
[NiCl4]2−
[NiBr4]2− [Ph4P]2[NiBr4][8]
[NiI4]2− சிவப்பு
[Ni(CN)4]2− மஞ்சள் K2[Ni(CN)4]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Wei Chen, Zhi-Ru Li, Di Wu, et al. Nonlinear Optical Properties of Alkalides Li+(காலிக்சு[4]பிர்ரோல்)M (M = Li, Na, மற்றும் K): Alkali Anion Atomic Number Dependence. J. Am. Chem. Soc., 2006, 128 (4), pp 1072–1073
  2. Lincoln, S.F.; Richens, D.T.; Sykes, A.G. (2004). "Metal Aqua Ions". Comprehensive Coordination Chemistry II. p. 515. doi:10.1016/B0-08-043748-6/01055-0. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-0-08-043748-4. )
  3. Lincoln, S. F.; Richens, D. T. and Sykes, A. G. "Metal Aqua Ions" in J. A. McCleverty and T. J. Meyer (eds.) Comprehensive Coordination Chemistry II, Vol. 1, pp. 515–555, ISBN 978-0-08-043748-4.
  4. 4.0 4.1 Hydrated metal ions in aqueous solution: How regular are their structures. Pure Appl. Chem., 82 (10): 1901-1917, 2010
  5. 5.0 5.1 Cotton, Simon (2006). Lanthanide and Actinide Chemistry. John Wiley & Sons Ltd
  6. Sroor, Farid M.A.; Edelmann, Frank T. (2012). "Lanthanides: Tetravalent Inorganic". Encyclopedia of Inorganic and Bioinorganic Chemistry. ISBN 9781119951438. doi:10.1002/9781119951438.eibc2033.
  7. Seaborg, Glenn T. (1968). "Uranium". The Encyclopedia of the Chemical Elements. Skokie, Illinois: Reinhold Book Corporation. pp. 773–786. LCCCN 68-29938
  8. Goodgame, D. M. L.; Goodgame, M.; Cotton, F. A. (October 1961). "Electronic Spectra of Some Tetrahedral Nickel(II) Complexes". Journal of the American Chemical Society. 83 (20): 4161–4167. doi:10.1021/ja01481a014.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அயனிகளின்_பட்டியல்&oldid=2749736" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது