அம்னியோட்டா

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
பனிக்குட விலங்குகள் (அம்னியோட்டா)
புதைப்படிவ காலம்:
பெனிசில்வேனியன் முதல்
(மிசிசிபியன் சான்றுகள்)
மேலிருந்து கீழ், இடமிருந்து வலம் : எடபோசொரசு, சிவப்பு நரி (இரண்டு சினப்சிடுகள்) & இராச நாகம் & வெண் தலை எருமை தூக்கணாங்குருவி (செளராப்சிடா).
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை:
விலங்குலகம்
பிரிவு:
முதுகெலும்பி
உயிரினக்கிளை
 • சினாப்சிடா
 • சௌரோப்சிடா
நிச்சயமற்ற வகைப்பாடு
 • கேசினேரியா?[1]
 • கிராடெரோகிரோடான்[2]
 • †டயடெக்டோமார்பா?
 • வாரனோபிடே?

பனிக்குட விலங்குகள் (அம்னியோட்டா) (Amniote) என்பன நான்கு கரமுடைய முதுகெலும்புகளின் ஒரு உயிரின கிளை ஆகும், இவை சரோப்சிடு (அனைத்து ஊர்வன மற்றும் பறவைகள், மற்றும் அழிந்துபோன பாராரெப்டைல்கள் மற்றும் பறவை அல்லாத டைனோசர்கள் உட்பட) மற்றும் சினாப்சிடு (பெலிகோசர்கள் மற்றும் பாலூட்டிகள் போன்ற தெரப்சிட்கள் உட்பட) உள்ளடக்கிய உயிரிகளாகும். இவை மற்ற நாற்காலி விலங்கு பிரிவிலிருந்து மூன்று கருசூழ் சவ்வுகளின் வளர்ச்சி (கரு பாதுகாப்புக்கான ஆம்னியன் எனும் பனிக்குடத்தினையும், வாயு பரிமாற்றத்திற்கான கோரியானையும், மற்றும் வளர்சிதை மாற்றக் கழிவுகளை அகற்ற அல்லது சேமிப்பதற்கான ஆலன்டாயிசினையும் கொண்டுள்ளன), தடிமனான மற்றும் அதிக கெரட்டினால் ஆன தோல் மற்றும் விலா எலும்பு சுவாசம் (விலா எலும்புக் கூண்டை விரிவுபடுத்துவதன் மூலம்/சுருக்கி சுவாசித்தல்) வேறுபடுகின்றன.[3][4][5][6]

வகுப்பு: ஊர்வன[தொகு]

பல்லிகள், பாம்புகள், ஆமைகள், முதலைகள் போன்றவை ஊர்வன வகுப்பினை சேர்ந்தவை. ஊர்வனவற்றின் உடல் வடிவம் பல வடிவிலானது. உடலின் மேற்புறத்தில் செதில்களால் போர்த்தப்பட்டுள்ளது. தோல் சுரப்பிகள் இல்லை. ஓடுதல், மரமேறுதல், நீந்துதல், போன்றவற்றுக்கென கால்கள் மாறுபட்டுள்ளன. இவை நுரையீரல் மூலம் சுவாசம் செய்கின்றன. இதயத்தில் மூன்று அறைகள் காணப்படும். (முதலைகளில் 4 அறைகள் உண்டு). சிறுநீரகம், மெட்டாநெப்ராசு எனும் இடைநிலை வகையினைச் சார்ந்தது. உட்கருவுருதல் முறையில் கருவுறுதல் நடைபெறும். இவற்றின் முட்டைகளில் தடித்த தோல் போன்ற ஓடு உண்டு.

வகுப்பு: பறவைகள்[தொகு]

சுமார் 8000 வகை பறவையினங்கள் காணப்படுகின்றன. இவை அனைத்திலும் அடிப்படை அமைப்பில் ஒற்றுமையுடன் காணப்படுகின்றன. பறவைகள், மாறா வெப்பநிலைகொண்ட வெப்ப இரத்த உயிரிகள். இறகுகள் உடலின் வெப்பநிலையைப் பாதுகாக்கும் பணியினைச் செய்கின்றன. கால்களில் செதில்கள் உண்டு. முன்னங்கால்கள் இறகுகளாகியுள்ளது. உடலைச் சீராகத் தாங்கும் வகையில் கால்கள் முன்புறமாக நன்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளன. எலும்புகள் மென்மையானவை. எலும்புகளினுள் காற்றறைகள் உண்டு. பல உடல் எலும்புகள் இணைந்து எடையினைக் குறைத்து பறவைகள் பறப்பதற்கேற்ற தகவமைப்பினைக் கொண்டுள்ளன. தலைப்பகுதியில் கடினத்தன்மையுடைய அலகு உண்டு.

நுரையீரலுடன் இணைந்த காற்றுப்பைகள் காணப்படும். இவை எலும்பினுள் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. இதயத்தில் 4 அறைகள் உண்டு. இரத்த சிவப்பணுக்கள் நீள் முட்டை வடிவில் உட்கருவுடன் உள்ளன. சிறுநீரகம் மூன்று கதுப்புகளுடையது. சிறுநீரில் யூரிக் அமிலம் மிகுந்திருக்கும். நரம்பு மண்டலமானது சிறப்புற்றுள்ளது. சிறந்த பார்வைத் திறனுடைய கண்கள் உண்டு. கருவுறுதல் உடலினுள் நிகழும். முட்டைகளில் அதிக அளவு கருவுணவு உண்டு. முட்டைகள் கடினமான கால்சியம் மிகுந்த ஓடுடையது. பல முன்னேற்றமான பண்புகள் இருப்பினும், பறவைகளில் ஊர்வனவற்றின் பண்புகளும் காணப்படும். எனவே இவற்றினை ""மேன்மையுற்ற ஊர்வன"" என்கிறோம்.

வகுப்பு: பாலுட்டிகள்[தொகு]

குட்டி ஈன்று பாலூட்டும் விலங்குகளுக்கு லின்னயஸ் (1758) மேமாலிய எனப் பெயரிட்டார். இவை முலையூட்டிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. பலசூழ்நிலைகளில் பலமுறைகளில் வாழும் பாலூட்டிகள் நன்கு வாழிடத் தகவமைப்பு பெற்ற மேம்பட்ட விலங்குகளாகக் கருதப்படுகின்றன.

பொதுப் பண்புகள்[தொகு]

 1. பாலூட்டிகளின் உடலில் ரோமங்கள் காணப்படும். தோலில் வியர்வைச் சுரப்பிகள், எண்ணெய் சுரப்பிகள் உண்டு. பால் சுரப்பிகள் தோலில் காணப்படும் சுரப்பிகளின் மாறுபாடுகளே ஆகும்.
 2. வெளிக்காது மடல் உண்டு
 3. மார்புக்கும் வயிற்றுக்கும் இடையே உதரவிதானம் காணப்படும். இவ்வமைப்பு சுவாசித்தலுக்கு உதவும்.
 4. இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் உட்கரு இல்லை. இவை தட்டு வடிவில் இருபுறமும் குழிந்து காணப்படும்.
 5. இதயம் நான்கு அறைகளுடையது. இதயத்திலிருந்து தோன்றும் தமனிகளில் வலது தமனி வளைவுக் குழல் இல்லை.
 6. பெருமூளை மிகப்பெரியது. இரு பெருமூளை அரைக்கோளங்களையும் அடிப்புறத்தில் கார்ப்பஸ் கலோசம் எனும் மெய்யுடல் நரம்பிழைகள் இணைக்கின்றன.
 7. பற்களானது, உறையுடன் வேறுபட்ட பல் வடிவங்களுடன் பால் பற்கள் மற்றும் நிலையான பற்களைக் கொண்டுள்ளன.
 8. விந்து சுரப்பிகள் உடலுக்கு வெளியே அமைந்துள்ளன.
 9. அண்டம் அளவில் சிறியவை. கருவுணவு காணப்படாது. கருவுறுதல் உடலுக்கு உள்ளேயே நடைபெறும்.
 10. பாலூட்டிகள் குட்டிஈனுபவை. தாய்-சேய் இணைப்புத் திசு உடையவை.

கிளை வரைபடம்[தொகு]

இங்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கிளை வரைபடம் ஆம்னியோட்களின் தொகுதி வரலாற்றினை விளக்குகிறது. மேலும் லாரின் & ரெய்சு (1995)[7] விளக்கிய உறவுகளின் எளிமையான பதிப்பைப் பின்பற்றுகிறது. இதில் ஆமைகள் வேறுபடுகின்றன. மிக சமீபத்திய உருவவியல் மற்றும் மூலக்கூறு பரிணாம மரபுவழி ஆய்வுகள் இவற்றை டையாப்சிடுவில் இவற்றை வகைப்படுத்துகின்றது.[8][9][10][11][12][13] இந்த கிளை வரைபடம் கௌதியரின் வரையறையின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்ட குழுவை உள்ளடக்கியது.

ரெப்டிலோமார்பா

டயடெக்டோமார்பா

அம்னியோட்டா

சினாப்சிடா (பாலூட்டிகளும் அழிந்துபோன் உறவுகளும்)

சௌரோப்சிடா

மெசோசௌரிடே

ஊர்வன
பாராரெப்டீலியா

மில்லெரெட்டிட்டியே

unnamed

பரேயசௌரியா

unnamed

புரோலபோனாய்டியா

யூரெப்டிலியா

கேப்டோரினிடே

ரோமரிடா

புரோட்டோதிரிடிடே பாராபிலி

டையாப்சிடா (ஓணான், பாம்பு, ஆமை, முதலை, பறவை முதலியன)

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. Paton, R. L.; Smithson, T. R.; Clack, J. A. (8 April 1999). "An amniote-like skeleton from the Early Carboniferous of Scotland" (in En). Nature 398 (6727): 508–513. doi:10.1038/19071. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0028-0836. Bibcode: 1999Natur.398..508P. https://archive.org/details/sim_nature-uk_1999-04-08_398_6727/page/508. 
 2. Irmis, R. B.; Parker, W. G. (2005). "Unusual tetrapod teeth from the Upper Triassic Chinle Formation, Arizona, USA". Canadian Journal of Earth Sciences 42 (7): 1339–1345. doi:10.1139/e05-031. Bibcode: 2005CaJES..42.1339I. http://pdfs.semanticscholar.org/3331/06577d4d482f9a3e011c791471c5360b74a7.pdf. 
 3. Benton, Michael J. (1997). Vertebrate Palaeontology. London: Chapman & Hall. pp. 105–109. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-412-73810-4.
 4. Cieri, R.L., Hatch, S.T., Capano, J.G. et al. Locomotor rib kinematics in two species of lizards and a new hypothesis for the evolution of aspiration breathing in amniotes. Sci Rep 10, 7739 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-64140-y
 5. Janis, C. M., Napoli, J. G., & Warren, D. E. (2020). Palaeophysiology of pH regulation in tetrapods. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 375 (1793), 20190131. https://doi.org/10.1098/rstb.2019.0131
 6. Hickman, Cleveland P., Jr. Integrated principles of zoology (Seventeenth ed.). McGraw-Hill. pp. 563–567. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9781259562310.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 7. Laurin, M.; Reisz, R.R. (1995). "A reevaluation of early amniote phylogeny". Zoological Journal of the Linnean Society 113 (2): 165–223. doi:10.1111/j.1096-3642.1995.tb00932.x. http://www.iucn-tftsg.org/wp-content/uploads/file/Articles/Laurin_and_Reisz_1995.pdf. பார்த்த நாள்: 2 November 2017. 
 8. Rieppel, O.; DeBraga, M. (1996). "Turtles as diapsid reptiles". Nature 384 (6608): 453–5. doi:10.1038/384453a0. Bibcode: 1996Natur.384..453R. http://doc.rero.ch/record/16242/files/PAL_E3477.pdf. 
 9. Müller, Johannes (2004). "The relationships among diapsid reptiles and the influence of taxon selection". In Arratia, G; Wilson, M.V.H.; Cloutier, R. (eds.). Recent Advances in the Origin and Early Radiation of Vertebrates. Verlag Dr. Friedrich Pfeil. pp. 379–408. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-3-89937-052-2.
 10. Tyler R. Lyson; Erik A. Sperling; Alysha M. Heimberg; Jacques A. Gauthier; Benjamin L. King; Kevin J. Peterson (23 February 2012). "MicroRNAs support a turtle + lizard clade". Biology Letters 8 (1): 104–107. doi:10.1098/rsbl.2011.0477. பப்மெட்:21775315. 
 11. Iwabe, N.; Hara, Y.; Kumazawa, Y.; Shibamoto, K.; Saito, Y.; Miyata, T.; Katoh, K. (29 December 2004). "Sister group relationship of turtles to the bird-crocodilian clade revealed by nuclear DNA-coded proteins". Molecular Biology and Evolution 22 (4): 810–813. doi:10.1093/molbev/msi075. பப்மெட்:15625185. 
 12. Roos, Jonas; Aggarwal, Ramesh K.; Janke, Axel (Nov 2007). "Extended mitogenomic phylogenetic analyses yield new insight into crocodylian evolution and their survival of the Cretaceous–Tertiary boundary". Molecular Phylogenetics and Evolution 45 (2): 663–673. doi:10.1016/j.ympev.2007.06.018. பப்மெட்:17719245. 
 13. Katsu, Y.; Braun, E. L.; Guillette, L. J. Jr.; Iguchi, T. (17 March 2010). "From reptilian phylogenomics to reptilian genomes: analyses of c-Jun and DJ-1 proto-oncogenes". Cytogenetic and Genome Research 127 (2–4): 79–93. doi:10.1159/000297715. பப்மெட்:20234127. 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அம்னியோட்டா&oldid=3720383" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது