உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

அகலிலை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
அகலிலை பாகங்களின் பெயர்கள் ( டவல்லியா டைர்மன்னி )
ஒரு ( டிரையோப்டெரிஸ் டெசிபியன்ஸ் ) எளிய (மடல் அல்லது இறகிலை அலகுகள், ஒவ்வொரு அலகின் பகுதியும் இலைக்காம்பை அடையவில்லை.
வளர்ந்து வரும் அகலிலை விரிவடைகிறது.
விரியும் ஃபிடில்ஹெட் ஆகலிலை

அகலிலை (frond) ஒரு பெரிய, விளிம்பு பிளவுபட்ட இலை .[1] பொதுவான பயன்பாட்டிலும் தாவரவியல் பெயரிடலிலும், பன்னம் இலைகள் அகலிலைகள் [2] எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றன. சில தாவரவியலாளர்கள் இந்தச் சொல்லை இந்தக் குழுவிற்கு மட்டுமே கட்டுப்படுத்துகின்றனர்.[3] பிற தாவரவியலாளர்கள் இறகிலை என்ற சொல்லை சைக்காடுகளின் பெரிய இலைகளுக்கும் அதே போல் பனை ( அரேகேசி ), மிமோசா அல்லது சுமாக் போன்ற பல்வேறு பூக்கும் தாவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தலை ஏற்கின்றனர்.[4][5] " அகலிலை" பொதுவாக ஒரு பெரிய, கூட்டு இலையை இனங்காணப் பயன்படுகிறது, ஆனால் தாவரவியலாக பன்னம், பாசிகளின் இலைகளைக் குறிக்க இந்த சொல் பயன்படுத்தப்பட்டால், சிறிய இலைகளுக்கும் பிரிக்கப்படாத இலைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

அகலிலைகள் அவற்றின் உறுப்புகளை விவரிக்கும் குறிப்பிட்ட சொற்களைக் கொண்டுள்ளன. எல்லா இலைகளையும் போலவே, அகலிலைகளும் பொதுவாக முதன்மைத் தண்டுடன் இணைக்கும் ஓரிலைத்தண்டைக் கொண்டிருக்கும். தாவரவியலில், இந்த இலைத் தண்டு பொதுவாக இலைக்காம்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது, ஆனால் இலைகளைப் பொறுத்தவரையும் கூட இது ஒரு இலைக்காம்பு என்றே அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது ஒரு தட்டையான இலை அலகை தாங்குகிறது (இது இலையிதழ் என்று அழைக்கப்படலாம்), மேலும் இந்த இலைக்காம்பின் தொடர்ச்சி கூட்டிலைக் காம்பு என அழைக்கப்படுகிறது. இலையலகுகள் எளிமையானவை (பிரிக்கப்படாதவை); இறகு வடிவின (ஆழமாக வெட்டப்பட்டவை, ஆனால் உண்மையில் கூட்டிலை அல்ல), இறகிலை ஒருஇறகு வடிவக் (ஒரு இறகு போல ஒரு நரம்புடன் இணைந்த கொண்ட) கூட்டிலையாகும். கூட்டிலையானால், அது ஒரு முறை, இரண்டு முறை அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறைக் கூட்டிலையாகவும் அமையலாம்.

இறகுவடிவ அகலிலைகள்

[தொகு]

இறகு வடிவக் கூட்டிலையான அகலிலையில் அலகின் ஒவ்வொரு இலைப் பகுதியும் சிற்றிலை என அழைக்கப்படுகிறது. சிற்றிலையைத் தாங்கும் தண்டு சிற்றிலைக் காம்பு அல்லது ஈரிக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் சிற்றிலையின் முதன்மை நரம்பு அல்லது நடு முகடு இணர் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. .[6]

அகலிலை சிற்றிலையாகப் பிரிக்கப்பட்டால், அது ஒரு முறை சிற்றிலை எனப்படும். சில பிளவிலைகளில் சிற்றிலை மேலும் பிரிவுகளாகப் பிரிந்து, இருசிற்றிலை அகலிலையை உருவாக்குகிறது. ஒவ்வொரு சிற்றிலையிலும் பிரியும் பகுதிகள் நுண்ணிலை என்றும், இந்த நுண்ணிலைகளைத் தாங்கும் ஈரிக்குகளின் நீட்டிப்புகள் இணர்க்காம்புகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.[7] அரிதாக, முச்சிற்றலைப் பிளவிலைகள் கூட அமையலாம், இதன் நுண்ணிலைப் பிரிவுகள் இறுதிப் பிரிவுகளாக அறியப்படுகின்றன.

தண்டு வரை சிற்றிலைகள் ஒன்றுக்கொன்று நேர் எதிராகவோ அல்லது மாறி மாறியோ(ஒன்றை விட்டு ஒன்றாகவோ) சிற்றிலைக் காம்புடன் இணைக்கப்படலாம். கீழே காட்டப்பட்டுள்ள பிளெச்னும் எடுத்துக்காட்டைப் போல ( இலையலகின் அடிப்பகுதியில் இருந்து நுனி வரையில் சிற்றிலை நேர் எதிராக இருந்து ஒன்றை விட்டு ஒன்றாகவோ, நுண்ணிலை முதல் சிற்றிலை வரையாகவோ, ஒழுங்கமைவு மாறலாம்.)

இறகு வடிவமற்ற அகலிலைகள்

[தொகு]

சில அகலிலைகள் கூட்டிலையாகவோ எளியவையாகவோ இல்லாமல், அவை அங்கை வடிவிலோ , குழியங்கை வடிவிலோ அல்லது பிளவுபட்டதாகவோ இருக்கலாம்.

இந்த அகலிலையில் குழியங்கை முதல் அங்கை வடிவம் வரை மாறும் வடிவங்கள் உள்ளன. குழியங்கை அகலிலை ஒரு கையின் உள்ளங்கை போன்ற வடிவத்திலும் குறுகிய நடுப்பகுதியும் கொண்டிருக்கும். அங்கை அகலிலைகள் கூட உள்ளங்கையின் வடிவத்தில் இருக்கும், ஆனால் அனைத்து முகடுகளும் சிற்றிலைகளும் ஒரு மையப் பகுதியில் இருந்து எழுகின்றன. கக்க மடல் என்பது மேல், கீழ் அல்லது இருவகை இலை பரப்புகளிலும் உள்ள இலைக்காம்பும், இலையலகும் இணையும் இடத்தில் ஏற்படும் திசுக்களின் மடல் ஆகும் [8][9]

பிளவுபட்ட இலைகளும் உருவாகலாம். அழிந்துபோன டெவோனியன் விதைத் தாவரமான காஸ்மோஸ்பெர்மா பாலிலோபா இறகிலைக் கிளை வடிவங்களின் தொடக்கநிலை படிமலர்ச்சியில் இருபகுப்பு, முப்பகுப்பு வடிவங்கள் அமைந்து பன்மையாக்கத்தை நிறுவுயுள்ளது.[10]

சில பன்னம், ஓபியோக்ளோசேல்சுக் குழுவின் உறுப்பினர்களைப் போலவே, ஒரு தனித்துவமான ஒழுங்கமைப்பைக் கொண்டுள்ளன; அதாவது, ஒற்றைச் சதைப்பற்றுள்ள அல்லது உருவமற்ற இலையைக் கொண்டுள்ளன.

அச்சுநோக்கு (இடது) மற்றும் அச்சுவிலகு (வலது) ஒரு கூட்டிலை பன்னம் பிளவிலை ( பிளெக்னம் அப்பெண்டிகுலட்டம் ) மேற்பரப்புகள். அச்சுவிலகு மேற்பரப்பில் சிதலகம் தெளிவாகத் தெரியும்.

சிதலகம்

[தொகு]

பன்னம் அகலிலைகள் பெரும்பாலும் சிதலகத்தைத் தாங்குகின்றன, அங்கு தாவரத்தின் வித்துகள் பொதுவாக சிற்றிலைகளின் அடிப்பகுதியில் (அச்சுவிலகு தளத்தில் ) உருவாகின்றன, ஆனால் சில சமயங்களில் சிறிதளவு விளிம்பின் மீது சிதறடிக்கப்படுகின்றன. சிதலகம் பொதுவாக ஒரு சிதற்கூட்டகத்தில் (pl., sori) கொத்தாக இருக்கும். பல இனங்களில் உள்ள ஒவ்வொரு சிதற்கூட்டகமும் தொடர்புடையது. இண்டூசியம் என்பது ஒரு படலப் பாதுகாப்பு அமைப்பு ஆகும், இது இலையலகின் மேற்பரப்பு வளர்ச்சியாகும், இது சிதலகத்தை ஓரளவு மறைக்கக்கூடும். சில பன்னம் இனங்கள் அகலிலை ஈருருவமயத்தைக் கொண்டுள்ளன; இதில் வளமான தண்டுகளும் மலட்டுத் தண்டுகளும் தோற்றத்திலும் கட்டமைப்பிலும் வேறுபடுகின்றன.

அகலிலைகள்

[தொகு]

அகலிலைகள், அனைத்து இலைகளையும் போலவே, தண்டுகளிலிருந்து நேரடியாகவோ அல்லது தண்டுமிகை வளர்ச்சியிலோ தோன்றுகின்றன. இது இலைக்காம்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு பொதுவான (லெப்டோஸ்போராஞ்சியேட்) ஃபெர்னின் தண்டு நிலத்தின் மேற்பரப்பில் நிலத்தடி அல்லது கிடைமட்டமாக உள்ளது. இந்த தண்டுகள் வேர்த்தண்டுக்கிழங்குகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பல அகலிலைகள் தொடக்கத்தில் ஊதல் தலை அல்லது கொக்கித் தலை போல சுருண்டமைகின்றன ( சுற்றோட்ட இலையமைவைப் பார்க்கவும்), இருப்பினும் சைக்காடு, பனை ஓலைகள் இந்த புதிய இலை வளர்ச்சிப் பாணியைக் கொண்டிருக்கவில்லை.

அகலிலைகளில் முடிகள், செதில்கள், சுரப்பிகள், சில இனங்களில், தாவர இனப்பெருக்கத்திற்கான சிறுகுமிழ்கள் இருக்கலாம்.

தொடர்புடைய கருத்துப்படிமங்கள்

[தொகு]

தாலாய்டு உயிரினங்களின் முழு உடல்கள் அல்லது சில விலங்குகள், பூஞ்சைகளால் உருவாக்கப்பட்ட மேலோட்டமான இலை போன்ற கட்டமைப்புகள் போன்ற -- தாவரமற்ற உயிரினங்களில் உள்ள பல " அகலிலை வடிவக் " கட்டமைப்புகளையும் ஃபிராண்டு குறிப்பிடலாம்லாம். எடுத்துக்காட்டுகளில் அகலிலை வடிவக் கூட்டமான பிரயோசோவான்களும்,[11] அழிந்துபோன எடியாகரன்வகைக் கடல் உயிரிகளின் கூட்டமான ரேஞ்சோமார்ப்களும்,[12] இன்னும் சில பெரும்பாசிகளும் கடற்பாசிகளும் அடங்கும்.

எடியாகரன் கடல் உயிரிகளின் பழங்காலவியலில், "முதன்மை கிளைகளை உருவாக்கக்கூடிய வளர்ச்சி முனையுடன் கூடிய ஒரு ரேஞ்சோமார்ப் அலகு" எனவும் ஃபிராண்ட் வரையறுக்கப்படலாம். ஒரு ஃபிராண்ட் என்பது தண்டு அல்லது அடித்தள வட்டு உட்பட முழு ஃப்ரண்டோசு உயிரியையும் குறிக்கலாம். ரேஞ்சோமார்ப் டாக்சாவை வகைப்படுத்த, ஃபிரான்ட்சு பொதுவாக ஒரு ஃபெர்னின் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது, மேலும், இது துருவமுனைமை, கிளைகளின் வரிசைகள், பணவீக்கம், காட்சி/உருவாக்கம், கிளைகளின் சீரமைப்பு அடித்தள வட்டு எனும் ஆறு காரணிகளால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது: .[13]

இலையாக்கம் என்பது இலைகளின் உருவாக்கமாகும்; மலர் பாகங்கள் இயல்பற்ற முறையில் இலை அமைப்புகளாகும் வளர்ச்சியையும் இது குறிக்கலாம்.[14] என்றாலும், இது பொதுவாக இலைப்பெருக்கம் என்றே அழைக்கப்படுகிறது

பண்பாட்டு விழுமியமாக

[தொகு]

பனை ஓலை பண்டைய மத்தியதரைக் கடல் உலகில் தோன்றிய வெற்றி; இது வெற்றி, அமைதி, நிலைதிற வாழ்வின் அடையாளமாக இருந்து வருகிறது. காட்டாக, சில கிறித்தவ மரபுகளில், பனை ஞாயிறு அன்று, இயேசுவின் ஜெருசலேம் நுழைவு பனை ஓலைகளை ஏந்திக் கொண்டாடப்படுகிறது.[15]

டெரிடோமேனியா அல்லது "பன்ன சிலுவை" என்ற விக்டோரியன் நிகழ்வின் போது, அகலிலைகள் பெருமளவில் விழுமியக் குறியீடுகளாக மாறின. இலைகள் ஓரளவு தட்டையாக இருப்பதால், பல தாவரங்கள் பயன்படுத்த முடியாத வகையில் இவற்றை அலங்காரத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். இவை சேகரிப்பாளர்களின் ஆல்பங்களிலிலும் முப்பருமானப் பொருட்களிலும் ஒட்டப்பட்டன; "ஸ்பேட்டர்-வேலைக்கு" வடிதாள்களாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன; இவை இயற்கை அச்சிடுதலுக்கு மேற்பரப்புகளில் மையிட்டு அழுத்தப்பட்டன.[16]

பன்ன மலர் போலந்து நாட்டுப்புறக் கதைகளில் ஒரு மந்திர மலர்.[17] பன்னம் பூக்காத தாவரங்கள் என்பதால், இது தொழில்நுட்பவியலாக "வளமான இலைகளை" குறிக்கிறது. சில உண்மையான பன்னம், எ.கா., ஒசுமுண்டா ரீகாலிசு இறுக்கமான கொத்துகளாகச் சிதலகத்தைக் கொண்டிருக்கும், அவை பார்ப்பதற்குப் பூவைப் போல தோன்றும்.

குறிப்புகள்

[தொகு]
 1. Raven, Evert Eichhorn (2004). The Biology of Plants (7th ed.). New York, New York: W.H. Freeman and Company.
 2. Gifford, Ernest M. (1989). Morphology and Evolution of Vascular Plants (3rd ed.). New York, New York: W.H. Freeman and Company.
 3. Judd, Walter S. (2007). Plant Systematics: A Phylogenetic Approach (3rd ed.). Sunderland, Massachusetts: Sinauer.
 4. Jones, David L. (1993). Cycads of the World. Smithsonian Institution Press, USA.
 5. Allaby, Michael (1992). The Concise Oxford Dictionary of Botany. Oxford, UK: Oxford University Press.
 6. Walters, Keil (1996). Vascular Plant Taxonomy (4th ed.). Dubuque, Iowa: Kendall Hunt Publishing Co.
 7. "Glossary of Palm Terms | EUNOPS website". eunops.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2019-12-05.
 8. "Costapalmate". w3.biosci.utexas.edu. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2019-12-05.
 9. Dransfield, John. Genera palmarum : the evolution and classification of the palms. Kew Publishing.
 10. Liu, Le; Wang, Deming; Meng, Meicen; Xue, Jinzhuang (2017-12-01). "Further study of Late Devonian seed plant Cosmosperma polyloba: Its reconstruction and evolutionary significance". BMC Evolutionary Biology 17 (1): 149. doi:10.1186/s12862-017-0992-1. பப்மெட்:28651518. 
 11. "Cincinnatian Fossils and Stratigraphy". strata.uga.edu. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2019-12-05.
 12. Burzynski, Greg; Narbonne, Guy M. (2015-09-15). "The discs of Avalon: Relating discoid fossils to frondose organisms in the Ediacaran of Newfoundland, Canada". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Ediacaran Environments and Ecosystems 434: 34–45. doi:10.1016/j.palaeo.2015.01.014. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0031-0182. Bibcode: 2015PPP...434...34B. 
 13. Brasier, Martin D.; Antcliffe, Jonathan B.; Liu, Alexander G. (2012). "The architecture of Ediacaran Fronds" (in en). Palaeontology 55 (5): 1105–1124. doi:10.1111/j.1475-4983.2012.01164.x. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:1475-4983. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-4983.2012.01164.x. 
 14. Weberling, Focko (1992). Morphology of flowers and inflorescences (1st pbk. ed.). Cambridge [England]: Cambridge University Press. pp. 141. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-521-43832-2. இணையக் கணினி நூலக மைய எண் 29403252.
 15. "CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Palm in Christian Symbolism". www.newadvent.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2019-12-05.
 16. Boyd, Peter. "Pteridomania – the Victorian passion for ferns". www.peterboyd.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2019-12-05.
 17. Dworski, Lamus (2016-12-03). "Polish legends: the Fern Flower". Lamus Dworski (in ஆங்கிலம்). பார்க்கப்பட்ட நாள் 2019-12-05.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அகலிலை&oldid=3853376" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது